AYIN YAYINI

Sınır Kişilik Bozukluğu Bipolar Bozukluktan Ayırt Edilemez

Bazı çalışmalar Borderline Kişilik Bozukluğunu (BPD), Bipolar Bozukluğun (BD) alt tipi olarak değerlendirirken, bazıları BPD’in belirgin klinik özellikleri nedeniyle BD’den bağımsız bir bozukluk olduğunu savunur. Bu çalışmanın amacı, Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Bozukluk arasında biyolojik farklılık olup olmadığını EEG yöntemi ile araştırmaktır. 11 sağlıklı, 25 BPD ve 75 BD olmak üzere toplam 111 katılımcının dinlenme durumu EEG kayıtları alındı. EEG'ler mutlak güç değerleri hesaplanarak analiz edildi. Analiz sonuçlarında, 229 EEG değişkeninin 55’inde, 3 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görüldü. Ayrıca post-hoc analizi sonucunda, anlamlı değişimlerin sağlıklı ve hasta gruplar (BPD, BD) arasında olduğu bulundu. Ancak BPD ve BD grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Sonuçta bulgular, bu iki klinik durumun (BPD ve BD) biyolojik olarak benzer olduğunu göstermektedir.
Mehmet Kemal Arikan ve ark. Borderline Personality and Bipolar Disorders Cannot Be Differentiated Electrophysiologically. Clinical EEG and Neuroscience. First published July 8 2019.