AYIN YAYINI

Psikojenik Non-Epileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Kantitatif EEG Bulguları

Psikojenik non-epileptik nöbetler (PNES), epileptiform deşarjların eşlik etmediği konversiyon bozukluğunun klinik belirtilerinden biridir. Bu nöbetlere yatkınlığı arttırabilen faktörler henüz yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada, nöbetler arasındaki dönemlerde istirahat EEG spektral güç değişikliklerini değerlendirerek PNES için kantitatif elektroensefalografi (QEEG) bulgularının araştırılması amaçlanmıştır. PNES tanısı alan 39 hasta ve herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan 47 hasta çalışmaya dahil edildi. İlk ziyaretlerinde hastalara psikiyatrik muayene yapıldı, tanı konuldu ve EEG kayıtları alındı. Hızlı Fourier dönüşümü (FFT) kullanılarak, delta (0.5-4 Hz), teta (4-8 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (15-30 Hz), yüksek beta ( 25-30 Hz), gama-1 (31-40 Hz), gama-2 (41-50 Hz) ve gama (30-80 Hz) frekans bantları için spektral güç analizi hesaplandı. Sonuç olarak, PNES tanısı alan hastalarda altı ayrı EEG bant gücü (C3-yüksek beta, C3-gama, C3-gama-1, C3-gama-2, P3-gama, P3 gama-1) kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Bulgularımız PNES'in, merkezi motor ve somatosensoriyel kortekslerdeki yüksek frekanslı osilasyonlar (salınımlar) ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Kemal Arıkan, Özden Öksüz, Barış Metin, Güven Günver, Hamide Laçin Çetin, Taha Esmeray, and Nevzat Tarhan. Quantitative EEG Findings in Patients With Psychogenic Nonepileptic Seizures. Clinical EEG and Neuroscience, May 2020.
ONLINE RANDEVU