Afazi Tedavisi

Afazi tedavisinin amacı hastaların kaybettiği dili çeşitli tedavi ve kişiye özel eğitimlerle tekrar yapılandırmaya ve düzenlemeye çalışmaktır. Dili, klinik bir oda içerisinde değerlendirmekten ziyade, tüm yaşam içerisinde değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda hastaların kendilerine verilen uyarana tepki vermelerinden çok, spontane şekilde dil becerilerini geliştirmeleri önem kazanmıştır.

Tedavi yaklaşımları çok çeşitlidir. Bunlardan ilki; davranış modifikasyonu yaklaşımıdır ve kolaydan zora örneklemelerle hastanın verdiği tepkinin artırılmaya çalışılmasını kapsar. Schuell ve ark. (1964) tarafından ortaya atılan kognitif yaklaşım ise; uzun süre yoğun sözel uyaran verme ile dil davranışının kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Daha sonraki yıllarda hastaya bir nesneyi gösterip kendisinden o nesnenin kullanımı üzerine farklı açıklamalar beklemek gibi yöntemlerle, her bir uyarana çeşitli yaratıcı düşünce üretme gerekliliğini vurgulayan “farklı düşünme tedavisi” ve bu yöntemden tek farkının uyaranın sürekli değiştirilmesi olan “multi-modal yaklaşım”, gibi yeni yöntemlerle kognitif yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bir diğer tedavi yöntemi 1990’da LaPoint tarafından geliştirilen ve davranış modifikasyonu ile kognitif yaklaşımı bir arada kullanmayı hedefleyen “programlanmış stimulasyon yaklaşımı”dır. Bu yöntem ile uyaran kolaydan zora doğru olur, aynı zamanda hastadan farklı cevaplar beklenir. Global afazilerde kullanılan müzik tedavisi (melodic intonation therapy) ve görsel tedavi (visual action therapy) de bu yöntem içinde ele alınmaktadır.

“Pragmatik yaklaşım” olarak bilinen tedavi yönteminde amaç hastayla olan iletişimin sosyal ortamda özellikle de hastanın kendi çevresinde arttırılmasıdır. Bugün en çok kabul gören tedavi yöntemi olan PACE (promoting aphasic’s communicative effectiveness) de terapist ve hastanın tedaviye karşılıklı katılımı söz konusudur. Diğer tedavi yöntemlerinden farklı olarak burada yeni bilgi değiş tokuşu vardır ve istenilen iletişim kanalı serbestçe kullanılabilir. Uyaran olarak da resim kartları, gerçek objeler veya bilgisayar ortamı serbestçe seçilebilir.

Son yıllarda geliştirilmiş olan bir başka yaklaşımda (solution focused aphasia therapy) hasta yakınlarının afazi tedavisi üzerine eğitimi amaçlanmaktadır. Bu yöntem bugün belki de en fazla kullanılan tedavi yöntemidir.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hastaya verilen uyaranın ve ipucunun nasıl olması gerektiği üzerine yapılmış çalışmalar da mevcuttur. Hastaya verilen ipucu kelimeye fonolojik olarak veya anlamsal olarak benzer olabilir. Örneğin masa kelimesini bulmaya çalışan hasta için “kasa” fonolojik benzerlikte, “sandalye” anlamsal benzerlikte bir ipucudur. Fonolojik benzerlikte olanların daha etkili olduğunu savunan yazarlar olmakla birlikte bu konuda tam bir fikir birliği yoktur. Bazı çalışmalarda kelimenin hatırlanmasında ipucundan ziyade en önemli kriterin bilginin kazanılma yaşı olduğu belirtilmektedir.

İlaç tedavisi olarak dopamin agonistleri, pirasetam (Nootropil), amfetaminler ve donepezil (Aricept) konuflma bozukluklarının tedavisinde kullanılmasına karşın bu konuda yayınlanmış olan son 2001 Cochrane derlemesinde ilaçların etkinliği üzerine kontrollü çalışmaların yeterli olmadığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu ilaçları kullanan hastalarda ölüm oranlarının belirtilmektedir. Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı görünmese de ilaçların güvenilirlikleri üzerine ileri araştırmalar ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak afazi tedavisinde en çok kabul gören yukarıda bahsedilen rehabilitasyon yaklaşımlarıdır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler