Alzheimer nedir?

Alzheimer bir demans türüdür. Demans halk arasında bunama olarak bilinen bir hastalıktır. Bunamanın altmıştan fazla sebebi vardır. Bunlardan en sık rastlananı çok iyi bilindiği üzere Alzheimer hastalığıdır. Günümüzün en önemli hastalıklarından birisidir ve toplum yaşlandıkça görülme sıklığı artarak devam etmektedir.

Alzheimer nedir?” sorusu kadar bulgularının neler olduğu da merak konusu olmuştur. En belirgin bulgular dikkat eksikliği ve hafıza bozukluğu şeklinde görülmektedir. Hafıza bozukluğu, en yakın olayları hatırlamada güçlükten başlayarak en uzak anıları içerecek şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum tıp dilinde Ribot Kanunu olarak adlandırılır. Yani Alzheimer hastalarında önce en yeni anılar unutulur. Bu hastalık kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülür. Başlangıç zamanı olarak genelde ileri yaşları tercih eder fakat nadiren de olsa erken yaşlarda başladığı da görülebilmektedir.

Alzheimer Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Alzheimer bir beyin hastalığıdır. Peki, Alzheimer neden olur? Hastalığın başlangıcında beynin belirli bölgelerinde bir takım patolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu bölgeler içerisinde en önemlisi hipokampüs adı verilen bölgedir. Hipokampüs hafızanın depolandığı ana merkezdir. Bu patolojik bulguda bir takım protein moleküllerinin hipokampal alanda birikmesi söz konusudur.

Alzheimer hastalığının ayırıcı tanısına dikkat etmek gerekir. Yanlış tanı yanlış tedaviyi getirecek yanlış tedavi de hastalığın şiddetlenmesine neden olabilecektir. Hastalık en çok depresyon ile karışabilmektedir. Depresyonda da bunama belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Buna özel bir isim verilir, Psödodemans (yalancı demans) olarak adlandırılır. Alzheimer hastalığına eşlik eden bazı hastalıklar vardır ki bunlardan en fazla rastlananı deliryumdur. Deliryum dikkatin ve bilincin kısa zaman aralığında sürekli değişimi ile karakterize bir bilinç bulanıklığı halidir. Bu önemlidir çünkü bazı hastalar için mortalite (ölüm) habercisidir.

Alzheimer Genetik midir?

Nedeni tam olarak bilinmeyen Alzheimer hastalığının bir bölümü genetik geçiş göstermektedir. Genetik geçiş riski hastalığın başlangıç yaşı ve ailesel olmasıyla ilişkilidir. Ebeveynlerden birinde ya da ikisinden birlikte geçme ihtimalinin olduğu durumlar kişide bu hastalığın riskini artırmaktadır.

Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Alzheimer tanısı için birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak bunların hiç birisi canlı insanda hayattayken kesin tanıya imkân vermemektedir. Bu nedenle Alzheimer hastalığının kesin tanısı ölüm sonrası otopsi ile mümkündür. Kullanılan endirekt yöntemler arasına EEG, MR, PET vb nörogörüntüleme ve beyin işlev analizleri özel değer taşır.

Elektrofizyolojik analizler (özellikle EEG) beyinde yaygın yavaşlama ile karakterizedir. Nörogörüntüleme yöntemlerinden MR da ise kortikal atrofi karakteristik bulgusudur. Hipokampüs hacmi küçülmüştür. Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar hafıza fizyolojisinden elde edilen bilgilere dayanır. Bunların başında kolinerjik sistemle ilgili bilgiler gelir. Kolinesteraz inhibitörü denen ilaçlar beyinde asetilkolin miktarının artmasına sebep olmak suretiyle hafızayı kuvvetlendirir. Bunun dışında beyindeki sinir hücrelerinin kılıfında gözlenen zedelenmeleri tahmin etmek en azından Alzheimer hastalığına özgü patolojik değişimlerin hızını kesmek üzere antioksidan denilen ilaçlar kullanılmaktadır. Deliryumun eşlik ettiği olgularda düşük doz antipsikotik ilaçlar eklenebilir. Yine hafif demans olgularında antikolinerjik özelliği az olan ya da hiç olmayan antidepresanlar (eğer depresyon var ise) eklenebilir. Alzheimer demansının tedavisinde psikoterapinin de rolü vardır. Bilişsel işlevleri kuvvetlendirici bir takım zihinsel egzersizler başarıyla yapılmaktadır. Müzikle tedavi özel değer taşır. Alzheimer hastası ile iletişimde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bunların başında hasta ile temasa geçen kişilerin değişiklik göstermemesi, hastanın yaşadığı ortamda objelerin yer değiştirilmemesi vb. hafızayı zorlayacak uyaranlardan hastayı uzak tutmak gelir. Bu arada hastayı tümüyle uyaransız bırakmak da hastalığın ilerlemesine yol açar bu nedenle de uyaran dengesi itina ile ayarlanmalıdır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler