Anestezinin Bilinçte Yarattığı Değişimin Nöral Mekanizması

Anestezinin Bilinçte Yarattığı Değişimin Nöral Mekanizmasi

Beynin fizyolojik olarak bilinç ve bilinçsizlik durumlarına nasıl geçtiği uyku ve koma durumlarında incelenmekle beraber anestezik maddelerin bilinç üzerinde doza bağlı etkileri de çalışılmaktadır.

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü desteğiyle MIT-Picower Öğrenme ve Hafıza Enstitüsü’ndeki laboratuvarlarında yürütülen ortak bir çalışmada (2021), hayvanlarda kullanılan bir anestezik olan propofolün makak maymunlarının beyin dalgalarına, bilinç ve bilinçsizlik durumuna nasıl etki ettiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, propofol ile anestezi öncesi, sırasında ve sonrasında beyin dalgalarının ne kadar güçlü senkronize edildiğini EEG ile ölçtüler. Araştırmadan elde edilen veriler, ilacın beyinde etki alanı genişledikçe talamus ve dört kortikal bölgede yalnızca çok yavaş frekanslarda, yavaş bir nöral aktivite hızını koruyan çok yavaş ritimlerde, eşzamanlı aktivitede güçlü artışlar olduğunu göstermektedir. Öte yandan, beynin normal durumunda daha yüksek frekanstaki aktivitesinin senkronizasyonunu sağlayan talamusun elektriksel olarak uyarılması anestezi uygulanan maymunları “uyandırdı” ve anestezinin yarattığı bilinçsizliğin elektrofizyolojik özelliklerini tersine çevirdi.

Picower Nörobilim Profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Earl Miller çalışma hakkında, “Anestezinin yaptığı şeyin beyni ‘kapatmak’ olduğuna dair bir halk arasında sözsüz bir varsayım var” diyor. “Gösterdiğimiz şey, propofolün beynin ritimlerinin dinamiklerini çarpıcı biçimde değiştirdiği ve kontrol ettiğidir.”

Algılama ve biliş gibi bilinçli işlevler, 4 ila 100 hertz arasında değişen çeşitli frekans bantlarında, özellikle talamus ile beynin yüzey bölgeleri veya korteks arasındaki koordineli beyin iletişimine bağlıdır. Çalışmanın gösterdiğine göre propofol, talamus ve kortikal bölgeler arasındaki koordinasyonu sadece 1 hertz civarındaki frekanslara indiriyor.

Yeni çalışmanın en önemli yanlarından biri, bu dinamikleri hayvan modellerinde yürüttüğünden, beyin kabuğu ve talamustaki birçok bireysel nöron ve ritmin aktivitesini veya “diken dalgaları” doğrudan ölçebilen elektrotları kullanabilmesidir. Çalışmanın diğer bir kıdemli yazarı Hesaplamalı Sinirbilim Profesörü ve Massachusetts hastanesinde anestezi uzmanı Emery N. Brown, sonuçların bu nedenle, insanlardaki bulgularını önemli ölçüde derinleştirdiğini ve genişlettiğini söyledi.

Çalışmanın klinik önemine dikkat çeken Brown, anesteziklerin beyin ritimlerini nasıl değiştirdiğini gösteren çalışmaların hasta güvenliğini doğrudan iyileştirebileceğini çünkü bu ritimlerin ameliyathanedeki EEG’de kolayca görülebildiğini söylüyor. Son olarak Brown, “Çalışmanın beyin kabuğu boyunca çok yavaş ritimlerin örüntüsüne ilişkin ana bulgusu, deneklerin propofol uygulamasından sonra bilinçsizliğe ne zaman girdiklerini, bu durumda ne kadar derinde kaldıklarını ve propofol dozu bittiğinde ne kadar çabuk uyanabileceklerini doğrudan ölçmek için bir model sunar. Anestezi uzmanlarıysa bu bulguları hastalara daha iyi bakmanın bir yolu olarak kullanabilir” dedi.

KAYNAK:
Bastos, A. M., Donoghue, J. A., Brincat, S. L., Mahnke, M., Yanar, J., Correa, J., … & Miller, E. K. (2021). Neural effects of propofol-induced unconsciousness and its reversal using thalamic stimulation. Elife10, e60824.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler