Anoreksiya nervoza beyin bağlantılarını nasıl etkiliyor?

Anoreksiya nervoza beyin bağlantılarını nasıl etkiliyor?

Yeme bozuklukları, herhangi bir psikiyatrik bozukluk arasında en yüksek ölüm oranına sahiptir. Bunlar içerisinde bulunan anoreksiya nervoza, vücut imajının bozulması ve aşırı düşük vücut ağırlığı ile karakterizedir.

Geçtiğimiz on yıldaki araştırmalar, bu bozukluğun beyin bağlantısını nasıl değiştirdiğini keşfetmek üzerine çalışmış ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeden (fMRI) yararlanmıştır. Fakat, bu çalışmalar çoğunlukla tutarsız sonuçlar ve sınırlı güvenilirlik sağlayan küçük örneklem boyutlarından muzdarip olmuştur.

Yapılan çalışmalar, insula ve ön singulat korteks gibi bölgelerde bağlantının değiştiği saptanmıştır. Ancak sınırlamalar sebebiyle beynin tamamındaki bağlantı, kapsamlı bir şekilde haritalandırılamamıştır. Bu sebeple hastalığın patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır ve etkili tedavi yöntemleri geliştirilememiştir. Dolayısıyla hangi beyin anormalliğinin bozukluğa neden olduğu henüz açıklanamamıştır.

Beş hastanede gerçekleştirilen çalışmaya 114 kadın anoreksiya hastası ve 135 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Çoklu saha çalışmalarının olası ön yargıları ve farklılıklarını nötrleyebilmek için tüm katılımcılara aynı teşhis görüşmeleri ve psikolojik değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan MRI taramaları, tüm katılımcılarda aynı tip 3.0 Tesla MRI tarayıcıları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Araştırma bulgularının en önemli bulgularından biri, anoreksiya nevrozalar bireyleri sağlıklı kontrollerle karşılaştırırken dinlenme durumundaki işlevsel bağlantıda toplam 45 farklı değişiklik tespit edilmesiydi. Dinlenme durumu fonksiyonel bağlantısı, bir birey belirli bir görevle meşgul olmadığında gözlemlenen beyin aktivite modellerini ifade etmektedir. Bu da beynin çeşitli bölgelerinin dinlenme sırasında birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu göstermekte ve nasıl koordine edildiğini ortaya çıkarmaktadır.

Sonuçlar, özellikle dorsolateral prefrontal korteksle bağlantılı olan rostral prefrontal korteksi içeren alanlarda bağlantının belirgin şekilde daha güçlü olduğunu göstermiştir. Bu bölge, anoreksiya nevrozda gözlemlenen patolojik yeme davranışlarında rol oynayan, çoğunlukla karar verme ve bilişsel kontrol gibi yürütücü işlevler için oldukça önemlidir. Buradaki gelişmiş bağlantısallık, gıda alımı üzerindeki artan kontrol ve bozukluğun karakteristik özelliği olan takıntılı davranışlarla ilişkisinin olabileceği öne sürülebilir.

Tersine, beyincik ve temporal loblar gibi alanların yanında ön singulat korteks ile talamus arasında zayıflamış bağlantı görülmekteydi. Bu kritik alanlar ve temporal lob içindeki azalan bağlantı, anoreksiya nevrozda yaygın olarak gözlemlenen duygusal ve bilişsel düzensizlik ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, ön singulat korteks ile talamus arasındaki bağlantının zayıf olması, anoreksiya nevrozda görülebilen bilişsel esneklikteki azalmaya dair zorluklara katkıda bulunabilir.

Geleneksel olarak motor kontrolüyle ilişkilendirilen ve aynı zamanda bilişsel işleme süreçlerine de katkıda bulunduğu bilinen bir alan olan beyincikteki azalan bağlantısallık, vücut imajına ilişkin algının bozulması ve bozukluğa özgü değişen yeme davranışlarıyla da ilişkilendirilebilir.

Anoreksiya nervozanın alt tipleri

Araştırmacılar, anoreksiyanın iki ana alt tipi arasında ayrım yapmıştır:

 • Kısıtlayıcı tip
 • Aşırı yeme/arınma tipi

Bulgular, bu alt türler arasındaki farklı bağlantı modellerini ortaya çıkarmıştır. Alt türlerin daha etkili bir şekilde sınıflandırılmasına ve tedavi edilmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Örneğin, kısıtlayıcı tip, aşırı yeme/arınma tipine kıyasla sağ lingual girus ile sağ suprakalkarin korteks arasında ve sol temporal oksipital fusiform korteks ile görsel ağın medial kısmı arasında daha güçlü bağlantısallık bulunmaktaydı.

Bu bulgular, anoreksiya nervozanın, çeşitli beyin ağları boyunca hem aşırı bağlantı hem de hipo bağlantıdan kaynaklanan karmaşık bir modelle karakterize edildiğini göstermiştir. Bu da yeme davranışını, duygusal tepkileri ve bilişsel kontrolü düzenleyen sinir devrelerinde bozulmuş bir dengeye işaret ettiğini göstermektedir.

Anoreksiya nervozanın alt tipleri arasındaki farklı bağlantı modellerinin varlığı, bu nöral imzaların potansiyel olarak daha özel ve kesin teşhis ve tedavi stratejilerine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

KAYNAKÇA:
– Sudo, Y., Ota, J., Takamura, T., Kamashita, R., Hamatani, S., Numata, N., … & Hirano, Y. (2024). Comprehensive elucidation of resting-state functional connectivity in anorexia nervosa by a multicenter cross-sectional study. Psychological Medicine, 1-14.
– Psypost (18.04.2024). Researchers identify 45 distinct brain connectivity alterations linked to anorexia nervosa.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler