Beyin

Beyin… Beyin hakkında temel bazı bilgilere sahip olmadan psikiyatriyi anlamak imkansızdır. O nedenle en basit haliyle ve bilindiği kadarıyla beyinden söz etmek istiyorum. Yüz milyar civarında sinir hücresinden oluşur. Her bir sinir diğer 200 ila 200.000 arasında değişen sayıda sinirle bağlantı kurabilir. Her bir bağlantı noktasına sinaps adı verilir. Sinirden sinire ileti sinaps noktalarında gerçekleşir. Bu değişik aracılar yolu ile olur.

Psikiyatride daha ziyade bir sinirden diğerine geçişte rolü olan kimyasal maddeler önem taşır. Böyle kimyasal maddelere nörotransmitter denir. Serotonin ve dopamin, bunlardan sadece birkaçıdır. Sıradan bir bilgisayarla kıyaslanamayacak büyüklükte, hatta devasa bir bilgi-işlem ağı ile karşı karşıya olduğumuzu hemen anlayabiliyoruz. Ayrıca günümüz bilgisayarlarından çok farklı birçok özelliğe sahip olduğunu biliyoruz. Sinaps sayısının ve bağlantı gücünün duruma göre devamlı değişebilir olması bunlardan sadece birkaçıdır.

Hemen ifade etmeliyim ki, tüm bu ve daha fazlası bilgiyi ilk okuduğum kitap “sibernetik” adlı bir kitaptı ve yazarı Prof. Dr. Ayhan Songar idi. Salt bu yüzden kendisine minnet duyarım. Nur içinde yatsın. Tekrar konuya dönmek istiyorum. Sinir işleyişi, genel olarak, uyarılma ve baskılanma arasında geçen bir süreçten ibarettir. Bu bir denge içinde sürer gider. Uyarılmayı tetikleyen ana nörotransmitter Glutamat adını alır. Bastırma işi ise GABA ile ilintilidir. Demek her şey temelde bu iki kimyasal yapı arasındaki balansla ilişkilidir.

Peki, depresyonla ilintili serotonin, norepinefrin, şizofreni ile ilintili dopamin vs. diğer kimyasallar ne yapar? Dengeyi sabit tutmak için bazen GABA, bazen Glutamat lehine iş görürler. Psikiyatrik hastalıklarla nörotransmitter etkinlikleri ve miktarları arasında, ilişki vardır. Etkinlik dedim de, onu biraz açmak isterim. Her nörotransmitter kendine özgü bir protein molekülüne bağlanarak iş görür. Bu proteinlere alıcı anlamında reseptör denir. Etkinlik bu reseptörlerin sayısı ile ilintilidir. Reseptör sayısı arttıkça etkinlik artmakta, azaldıkça azalmaktadır.

Tekrar denge-hastalık meselesine dönecek olursak, hangi hastalıkta hangi kimyasal ne aşamada nasıl rol alır sorusunun oldukça dinamik açıklamalara ihtiyaç duyduğunu tahmin edersiniz. Bu dinamizmi ortaya koyacak en uygun teknik EEG ve benzeri, elektrofizyolojik tekniklerdir.

İzole sinir dokusundan tutun, hayvandan insana dek tüm yapılarda bu teknik kullanılarak hangi hastalıkta hangi kimyasal nasıl rol alır? Ve bu bilgi ışığında hangi hastalığa nasıl çare bulunur sorularına yanıt araştırılır. Biliyorum biraz sıkıcı bir yazı oldu ama bunları ve hatta çok daha fazlasını bilmeden de hayatı anlamak mümkün olmuyor. Eğer hali hazırda o kıvamda iseniz doğru yolda gitmektesiniz demektir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler