Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Amerikan Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi’nde yapılan tanıma göre cinsel istismar, yetişkin tarafından çocuğun cinsel bir dürtü olarak görmesi ve kullanılmasıdır. Çocuklara yönelik cinsel istismar günümüzde yaygın bir sorundur. Yapılan araştırmalar gözden geçirildiğinde, cinsel istismarın görülme sıklığının kızlarda %4- 62 erkeklerde %2- 35 olduğu saptanmıştır. Bu oranların gerçek oranlardan uzaklaşıldığı ve gerçek oranlara göre on kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Cinsel istismarın çok sayıda risk faktörlerinden söz edilir.

Tanı ve Değerlendirme

Cinsel istismarın belirleyicilerinden birkaçı karında ağrılar, rektal kanama, kronikleşen veya sıklıkla tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonlarının dışında bazı somatik yakınmalar, davranış bozuklukları veya hamilelik sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilir. Açıklanan sayılardan çok daha fazla cinsel istismarın görülmesi sebebiyle hekimlerin gece kâbusları, okul veya evden kaçma sorunları, gelişim düzeyleriyle tutarsız cinsel davranış sorunları karşısında uygun bir değerlendirmenin yapılması gereklidir. Ayrıca, vaginal-rektal kanama veya genital bölgelerde yabancı cisim, kondiloma akuminata, genital herpes, trikomoniasis, gonokokal vulvovaginit ve başka cinsel yolla bulaşan hastalığı olan çocukların da cinsel istismar açısından değerlendirilmesi gereklidir. Çocuğun verdiği öykü hekimler için bir yol gösterici ve en önemli tanı aracının olması da göz ardı edilmemelidir.

Klinik Özellikler

İstismara uğrayan çocukların hepsinde major psikopatoloji oluşması beklenmez. Cinsel istismara uğrayan çocukların neredeyse yarısı çok az semptom gösterebilir ya da hiç semptom göstermeyebilir. Fakat gözleme dayalı verilere bakıldığında hiç belirti göstermemiş çocukların %10-20’sinde 12-18 ay içinde birtakım sorunların baş gösterebileceği rapor edilmiştir.

Cinsel istismara uğramış çocukların klinik özelliklerine bakıldığında özellikle yaşla birlikte değişkenlik gösterebilir. Çocuk ve ergenlerde en sık rastlanan patolojik sorun travma sonrası stres bozukluğu ve depresyondur. Bununla birlikte bağlanma bozukluğu ve madde bağımlılığı sırayı devam ettirmektedir. Cinsel istismar, duygudurumlarda yaşanan dengesizlikler, anksiyete bozukluğu, depresyon, intihar düşünceleri ve kendine zarar verici davranışlar, yeme bozukluklarıyla oldukça ilişkilidir. Cinsel istismar yaşamış çocuklarda non-epileptik nöbetler diğer çocuklara oranla üç kat fazladır. Şiddetli cinsel istismar deneyimler genç yetişkinlikte daha ciddi dissosiyasyon semptomlarıyla karşılaşılabilir.

Araştırma

Şimşek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerindeki TSSB’nin sıklığı ve şiddeti araştırılmıştır. Bunun yanında sosyal destek algısının cinsel bir travma sonucu psikopatoloji gelişimine etkisi değerlendirilmiştir.

Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine istismar sebebiyle başvuran 6- 17 yaş arasında 36 çocuk ve onların ebeveynleri katılmıştır. Kontrol grubunu oluşturan kişiler ise 54 çocuk ve ergen ile anne ve babaları oluşturmuştur.

Hasta ve kontrol grubundaki çocuklarda psikopatolojiler ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu klinik ölçekler ölçülmüş, çocuklarda görülen sosyal destekler de Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Ebeveynlerde görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu için ölçeklerin yetişkin versiyonları uygulanmıştır.

Araştırmanın sonucunda, cinsel istismar yaşamış olan çocukların %75’inin en az bir kez psikiyatrik tanısının olduğu ve bu yüzdenin kontrol grubundaki durumu ise %25 olarak bulunmuştur. Tanı olarak, Travma Sonrası Stres Bozukluğundan sonra en sık depresyon ve anksiyeteye rastlanmış. Ebeveynlere gelindiğinde, TSSB tanılı çocukların ebeveynlerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu görülme sıklığı kontrol grubunun ebeveynlerine göre oldukça fazla olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak cinsel istismara uğramış çocukların ve onların ebeveynlerinde daha fazla Travma Sonrası Stres Bozukluğu oranı saptanmıştır. Çalışmanın yazarları Cinsel istismarı sonrası sadece çocuğun değerlendirilmesi yeterli değildir, ebeveynlerin de değerlendirilmeye alınması yararlı olacaktır. ifadelerinde bulundular.

KAYNAK:
– Şimşek, Ş., Fettahoğlu, E. Ç., & Özatalay, E. (2011). Cinsel istismara uğramış çocuklarda ve ebeveynlerinde travma sonrası stres bozukluğu. Dicle Tıp Dergisi38(3), 318-324.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler