Çocukluktaki yoksulluğun ve yetişkinlikte yaşanan ruh sağlığı bozuklukları arasındaki bağlantı

Çocukluktaki yoksulluğun ve yetişkinlikte yaşanan ruh sağlığı bozuklukları arasındaki bağlantı

Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, çocuk dönemindeki yoksulluk ile ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde (özellikle kızlarda) dışa yönelim bozuklukları geliştirme eğilimi arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.

Psikiyatristlere göre dışsallaştırma bozuklukları, diğer davranış biçimlerinin yanı sıra zayıf dürtü kontrolü, kural ihlali, saldırganlık, dürtüsellik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilişkilendirilmektedir.

Araştırmacılar, ölüm ve aile içi çatışmalar da dahil olmak üzere stresli yaşam olaylarına maruz kalmanın, yetişkin yaşamında ruh sağlığını etkileyen önemli kaynaklar olduğunu belirtmektedir. Bu sorunların azaltılması için çocukluk dönemlerinde alınması gereken önemli koruyucu faktörlerinin olması gerektiği sonucuna varmışlardır. Başlıca değişkenlerin yanı sıra ebeveyn eğitimi, temel hizmetlere erişim, barınma koşulları ve aile altyapısı da göz önünde bulundurarak değerlendirme yapılmalıdır.

Araştırmacılar, çocukluk (9-10), ergenlik (13-14) ve erken yetişkinlik (18-19) dönemlerinde psikiyatrik tanıları elde etmek için bir röportaj, anket ve derecelendirme teknikleri paketi olan Gelişim ve İyi Oluş Değerlendirmesini (DAWBA) kullanmışlardır. Depresyon ve anksiyete gibi içselleştirme bozukluklarının yanında dışsallaştırma bozukluklarını tespit etmek için yola çıkılmıştır. Değerlendirmenin sonunda ailelerin sosyo-ekonomik durumunu değerlendirmek için özel bir anket kullanılmış ve örneklemin %11.4’ünün yoksulluk koşullarında yaşadığı sonucuna varmışlardır.

Araştırmacılardan Ziebold, “Üç aşamalı psikiyatrik değerlendirme, zaman içindeki değişimlerin izlenmesiyle tutarlı sonuçlara ulaştık. Yoksul ailelerin çocukları, ilk aşamada yoksul olmayan çocuklara göre daha düşük düzeyde dışsallaştırma bozukluğuna sahipti, ancak birkaç yıl sonra eğri tersine döndü ve yoksul çocuklar arasında dışsallaştırma bozuklukları istikrarlı bir şekilde arttı.” dedi.

Cinsiyet eşitsizliği

Cinsiyete göre sınıflandırmada, çocuk yoksulluğunun özellikle kadınlar için olumsuz sonuçlar verdiği görülmüştür. Ziebold, “Bu bulgu özellikle dikkat çekiciydi ve en önemlilerinden birisi olarak kabul edilebilir.” dedi.

“Hipotezimiz, zihinsel sağlık sorunlarının, yoksul kızlarda erken teşhis edilme olasılığının daha düşük olduğudur. Ayrıca, küçük kardeşlere ve hasta aile üyelerine bakmak gibi erken yaşlardan itibaren daha fazla ev işi için sorumluluk alma eğilimi gösterirler. Bu ekstra yük, onları stresli yaşam olaylarına daha fazla maruz bırakarak yetişkinlikte zihinsel sağlık bozuklukları geliştirme olasılığını artırmaktadır.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:
– Link Between Child Poverty and Mental Health Disorders in Adulthood, Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler