Depresyonlu kişilerde uykusuzluk, temporal lobdaki nöral devrelerle ilişkili

Depresyonlu kişilerde uykusuzluk, temporal lobdaki nöral devrelerle ilişkilidir

Depresyon hastalarında en sık görülen fiziksel semptomlardan biri uykusuzluktur. Uykusuzluk, uykuya dalma, uykuda kalma güçlüğü veya çok erken uyanma ve tekrar uyuyamama ile karakterizedir. Çalışmalar, majör depresyon hastalarının %92’sinin uyku sorunu yaşadığını ve %85’inin uykusuzluk kriterlerini karşıladığını göstermiştir.

Nörogörüntüleme çalışmaları, depresyon gelişiminin duygusal işleme ve düzenleme ile ilgili beyin bölgelerinin işleyişindeki anormalliklerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Depresyonun spesifik semptomlarında rol oynayan beyin bölgelerinin ve beyin aktivitesi örüntülerinin belirlenmesi yoğun bir bilimsel araştırma konusu haline gelmiştir.

Uykusuzluk çalışması

Psychiatry Research: Neuroimaging dergisinde yayımlanan Yanxiang Ye ve meslektaşları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, majör depresif bozukluğu olan hastalarda uykusuzluğun altında yatan beyin süreçlerini keşfetmek istedi. Dikkatlerini beynin amigdala bölgesine odakladılar ve bu bölgedeki aktivite modellerini incelemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullanarak bir çalışma yürüttüler.

Çalışmada İki grup katılımcı vardı: majör depresif bozukluktan mustarip 102 hasta ve kontrol olarak kullanılan 57 sağlıklı birey. Araştırmacılar uyku bozukluklarının varlığını değerlendirmiş (Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeğinin bir alt ölçeği) ve uyku bozukluklarının ne kadar belirgin olduğunu bildirdiklerine bağlı olarak yüksek uykusuzluk ve düşük uykusuzluk olmak üzere iki gruba ayırmışlardır.

Bu hastaların 46’sı yüksek uykusuzluk grubunu oluştururken, 56’sı ise düşük uykusuzluk grubunu oluşturmuştur. Tüm hastalar Guangzhou Tıp Üniversitesi’ne bağlı Beyin Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. Katılımcılara tedavi aldıkları yerde fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme uygulanarak dinlenme durumundaki beyin aktiviteleri kaydedildi.

Sonuçlar şu şekildeydi:

 1. Korku ve kaygı olmak üzere duyguların işlenmesi ve düzenlenmesinde kilit bir rol oynayan bilateral amigdalanın superior temporal girus bölgelerine fonksiyonel bağlantısı ile uyku bozukluğunun yoğunluğu arasında bir ilişki bulunmuştur. Bu bölgedeki daha fazla bağlantı, daha yüksek uyku bozukluğu seviyeleri ile bağlantılıydı.
 1. Spesifik olarak, yüksek uykusuzluk grubunda, beynin temporal lobunda bulunan ve işitsel işleme, dili anlama ve hafızayla ilgili bir bölge olan superior temporal girusta artmış aktivite görülürken, düşük uykusuzluk grubunda sol ek motor alan ve bilateral postcentral girus bölgelerinde sağlıklı katılımcılara kıyasla artmış aktivite görülmüştür.

Bulgular nasıl yorumlanıyor?

Çalışmanın yazarları, “Bulgularımız, temporal lob ve diğer spesifik olarak aktive edilen bölgelerdeki dinlenme durumu fonksiyonel bağlantısının, majör depresif bozuklukta uykusuzlukla ilgili nöral devrelerle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir” dedi.

Çalışma, depresyonlu kişilerde uykusuzluğun nöral korelasyonlarının bilimsel olarak anlaşılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, çalışmanın bu değişikliklerin nasıl geliştiğine dair veri sağlayamadığı unutulmamalıdır. Beyin aktivitesinde gözlemlenen değişikliklerin uykusuzluğun bir nedeni mi yoksa katılımcıların yeterince uyumamasının bir tezahürü mü olduğu da belirsizdir.

KAYNAKÇA:
– Vladimir Hedrih (9.5.2023). Insomnia in people with depression is associated with neural circuits in the temporal lobe. PsyPost
– Ye, Y., Wang, C., Lan, X., Li, W., Fu, L., Zhang, F., … & Ning, Y. (2023). Abnormal amygdala functional connectivity in MDD patients with insomnia complaints. Psychiatry Research: Neuroimaging, 328, 111578.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler