Epilepsi ve Konversiyon İlişkisi: EEG’nin Önemi

Epilepsi, beynin normal aktivitesinin bozulması sonucu anormal elektriksel aktiviteler göstermesi ve aşırı elektriksel deşarjın ortaya çıkmasıyla birlikte yineleyici nöbetlerle karakterize olan nörolojik bir hastalıktır. Ciddi bir uzman takip ve tedavisini gerektiren ve tanı koyarken de aceleci davranılmaması, objektif yöntemlere başvurulması gereken bir hastalıktır. Epileptik nöbetler yaşa ve nöbetlerin görülme şekline göre ayırıcı tanıda önem arz etmektedir.

Epileptik olmayan nöbetler non-epileptik, psödönöbet, konversiyon, histerik, psikojenik nöbetler olarak da adlandırılmaktadır. Bu nöbetler epileptik nöbetlere oldukça benzemektedirler fakat Elektroensefalografi (EEG) çekimlerinde epileptik değişimin ve epileptiform deşarjın gözlemlenmediği ataklar olarak tanımlanabilirler.

Konversiyon nöbet vakaları yaklaşık %75 sıklıkla kadınlarda ağırlıklı olarak görülmektedir ve 30 ila 40 yaş aralığında yoğunluk göstermektedir. Bazı araştırmacıların görüşlerine göre kadınlar konversif nöbetler yoluyla çaresizlik, korku ve öfkeyi dışa vurabilmektedir. Bowman ve ark. (1996) 45 kişilik bir yetişkin örneklemi üzerinde yaptıkları bir araştırmaya göre hastaların %69’unda çocukluk dönemi cinsel travmalarının olduğu göze çarparken bazı çalışmalarda ise bu %24 oranında görülmektedir. Epilepsi merkezlerine başvurularda ilaca direnç göstermiş olan hastaların yaklaşık %20’sinde yalnızca konversiyon nöbeti tespit edilmiştir. Ancak bazı merkezlerde konversiyon nöbet geçiren hastaların %10 ila %58’inin konversiyona eşlik eden epileptik nöbetler de geçirdiği gözlemlenmiştir.

Epilepsi şüphesi ile kliniklere gelen hastalara tanı koyulma aşamasında genellikle hasta yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda nöbetin süresi, sıklığı, genel tarifi ve sonlanma şekli gibi verilerden yararlanılır. Ancak epileptik ve non-epileptik nöbetlerin gözlenme biçimlerinin birbirine çok benzer niteliklerde olması sebebiyle tanı aşamasında EEG’ye başvurmanın yeri çok önemlidir.

EEG’de epileptik nöbetler sırasında gözlemlenen dalgalar “epileptiform elektriksel boşalımlar” olarak adlandırılmaktadır. Dalgalarda gözlemlenebilen bu deşarjlar; yüksek voltajlı, keskin, diken görünümündeki anormal aktivitelerdir. Bu bulgular, bahsedilen şikayetlerle gelen bir hastanın nöbetlerinin epileptik veya non-epileptik olduğuna dair hatırı sayılır cevaplar vermektedir.

Sonuç olarak, tüm nöbetlerin ayırıcı tanısında konversiyon nöbetler de akılda tutulmalıdır ve özellikle ilaca direnç gösteren nöbetler deneyimli bir nörolog takibiyle tetkik edilmelidir.