Instagram kullanımı ve kendilik değeri

Instagram kullanımı ve kendilik değeri

Sosyal medya, insanların sanal olarak bağlantı kurması için benzeri görülmemiş yollar sunarken, psikolojik araştırmalar için de yeni bir çalışma alanı yarattı. Günümüzün hiper-bağlantılı dünyasında, diğer insanlarla olan etkileşimlerimizin çoğu sanaldır ve sosyal medya platformları buna aracılık eder.

COVID-19 pandemisi boyunca insanların %69’u Instagram kullanımının diğer uygulama ve platformlara kıyasla daha fazla arttığı belirtiliyor. Pandemi öncesinde ve sonrasında internette geçirilen zaman göz önüne alındığında, bunun psikolojik etkisini incelemek önemlidir.

Sayısı giderek artan çalışmalar sosyal medya kullanımı ile iyi oluş ve sağlık arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada, aktif Instagram kullanıcısı olan 247 katılımcıya (18-58 yaş arası) Instagram kullanımına bağlı öz-değer duygusu ve sosyal kaygıyı ölçen anketler uygulanmıştır. Katılımcılar üç kategoride değerlendirilmiştir; sosyal kaygı (SAQ-A puanlarıyla yansıtılır), Instagram’a koşullu öz-değeri ve Instagram içerik kontrol davranışları.

Sosyal kaygı, Yetişkin Sosyal Anksiyete Anketi (SAQ-A) aracılığıyla değerlendirildi.

Instagram’a bağlı öz-değerini ölçmek için katılımcılardan 5’li likert tipteki (1 = Kesinlikle katılmıyorum; 2 = Katılmıyorum; 3 = Kararsızım; 4 = Katılıyorum; 5 = Kesinlikle katılıyorum) dört maddelik ifadelere ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir:

 1. “Instagram’da çok fazla beğeni ve yeni takipçi aldığımda özgüvenim artıyor;”
 2. “Başkaları Instagram gönderilerimi beğendiğinde veya yorum yaptığında kendimi değerli hissediyorum;”
 3. “Instagram gönderilerim veya yorumlarım fark edilmediğinde, kendimi kötü hissediyorum;”
 4. “Kendime saygım, Instagram profilimin ne kadar popüler ve aktif olduğuna bağlıdır.”

Instagram, kullanıcıların platformda oluşturdukları ve paylaştıkları içerikleri dikkatli bir şekilde seçmeleri için kullanıcılara çeşitli araçlar sunar. Fotoğraflar ve videolar için görüntü döndürme ve kırpma, filtreler ve efektler ile düzenlenmiş görüntüleri yayınlamadan önce orijinal görüntülerle karşılaştırma özelliği sunar. Kullanıcılar, içeriklerini yayınlamadan önce düzenlemek istedikleri kadar zaman harcayabilirler. Yorumlar, bir gönderiye yapılan popüler bir ektir ve içeriği gönderen kişi veya takipçiler tarafından yorum yapılabilir. Hem genel hem de özel hesaplar yorum yapılmasına izin verir. Ancak, kullanıcılar yorumları gönderi bazında filtreleyebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilir. Kullanıcılar, başkalarının tek bir gönderiye yorum yapmasını önlemek için yorum yapmayı da kapatabilir.

Bu özellikler göz önünde bulundurarak, Instagram içerik kontrol davranışları için 3 maddelik kısa bir anket uygulanmıştır;

 1. “Instagram’da paylaştığınız içerikle ilgili olarak, yorumları ne sıklıkla devre dışı bırakıyorsunuz?”;
 2. “Instagram’da paylaştığınız fotoğrafları/videoları yaklaşık ne kadar süreyle düzenliyor ve bunlara açıklama ekliyorsunuz?”;
 3. “Gönderinizi yayınladıktan sonra ne sıklıkla başlıklarınızı düzenlersiniz?”

Katılımcılar bu maddelerin her birine 1-5’lik bir likert ölçeği kullanarak yanıt vermişlerdir.

Sonuçlar, daha yüksek düzeyde sosyal kaygıya sahip katılımcıların Instagram’da daha büyük bir koşullu öz-değere sahip olma eğiliminde olduğunu ve bunun daha sonra, yazıları paylaşırken resim yazılarını, fotoğrafları ve videoları düzenleme dahil olmak üzere bazı içerik kontrol davranışlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, sosyal olarak daha endişeli olanların Instagram ile farklı şekilde etkileşime girdiğini ve bunun platformdaki deneyimlerine bağlı olan öz değerden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Genel olarak, bu çalışma, sosyal medya kullanımının psikolojik sağlık üzerindeki yararlarını ve risklerini vurgulayan, büyüyen bir araştırma grubuna katkıda bulunuyor.

Örneğin, sosyal kaygı ile Instagram koşullu öz-değeri arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardı

Instagram koşullu öz-değeri ile üç Instagram içerik kontrol davranışının tümü arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardı (yorumları devre dışı bırakmak, altyazıları düzenlemek için harcanan zaman ve gönderilerdeki fotoğrafları/videoları düzenlemek için harcanan zaman).

Sosyal kaygı ve kontrol davranışları arasındaki bağlantılara bakıldığında, sosyal kaygı puanları ile fotoğraf/videoları düzenlemek için harcanan zaman arasında anlamlı bir ilişki vardı ancak diğer iki Instagram kontrol davranışıyla (yorumları devre dışı bırakma ve altyazıları düzenlemek için harcanan zaman) korelasyonlar anlamlı değildi.

Yukarıda açıklanan sonuçlar göz önüne alındığında, sosyal kaygı ile mücadele eden insanlar için, öz-değerlerinin bir kısmının diğer Instagram kullanıcılarının kendilerini pozitif olarak tanımasına bağlı olduğu ve bunun daha sonra daha sık içerik kontrol davranışlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir.

KAYNAK:
– Lopez, R. B., & Polletta, I. (2021). Regulating self-image on Instagram: Links between social anxiety, Instagram contingent self-worth, and content control behaviors. Frontiers in Psychology, 3700.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler