Majör Depresif Bozukluk için psilosibin destekli tedavinin etkinliği

Majör Depresif Bozukluk için psilosibin destekli tedavinin etkinliği

Majör Depresif Bozukluk (MDB) dünya çapında 260 milyondan fazla insanı etkiliyor. Farmakoterapi ve psikoterapi dahil olmak üzere birinci basamak tedavilerin klinik olarak etkili olması haftalar veya aylar alabiliyor, hastalar tedaviye uyum konusunda zorluk yaşayabiliyor.

Daha önceki çalışmalar, psilosibin destekli tedavinin majör depresif bozukluğu (MDB) olan hastalarda önemli ve hızlı antidepresan etkiler ürettiğini ancak uzun vadeli sonuçlar hakkında çok az şey bilindiğini göstermektedir.

Son 20 yılda, klasik saykodeliklerle (sihirli mantarlarda bulunan bir bileşen olan psilosibin içeren bileşiklerin farmakolojik sınıfı) ilgili araştırmalar yeniden artmıştır. Psilosibin, bir kişinin çevresine, düşüncelerine ve duygularına ilişkin farkındalığını etkileyerek algısal değişikliklere neden olabilir. Psilosibin ile tedavi, araştırmalarda bir dizi zihinsel sağlık bozukluğu ve bağımlılığının tedavisi için umut vaat etmiştir.

Yeni bir araştırmaya göre psikoterapi ile birlikte psilosibin destekli tedavinin antidepresan etkisi, majör depresif bozukluğu olan bazı hastalarda bir yıla kadar semptomlarda rahatlama sağlıyor.

Katılımcılar destekleyici psikoterapi ile birlikte iki doz psilosibin aldıkları bir tedaviye randomize edildi. Yirmi dört katılımcı, her iki psilosibin seansını tamamladı ve ikinci dozlarını takiben 12 ay boyunca takip edildi.

Depresif belirtiler, standart bir depresyon değerlendirme aracı olan GRID-Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği kullanılarak tedaviden önce ve sonra ölçülmüştür. Her iki grupta da psilosibin tedavisinin depresyonda büyük düşüşler sağladığını ve tedaviden bir, üç, altı ve oniki ay sonra depresyon şiddetinin düşük kaldığını bildirdi.

Çoğu katılımcı için, genel tedavi puanları tedavi öncesinde 22.8’den bir haftada 8.7’ye, dört haftada 8.9’a, üç ayda 9.3’e, altı ayda 7’ye ve tedaviden 12 ay sonra 7.7’ye düşmüştür.

Katılımcılar, 12 ayda %75 yanıt ve %58 remisyon ile, takip süresi boyunca tedaviye yanıt verme ve semptomların düzelme oranlarına sahipti.

Psilosibin sadece önemli ve hızlı etkiler yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun bir etki süresine sahip, bu da depresyon için benzersiz bir şekilde yararlı yeni bir tedavi olabileceğini düşündürüyor. Uzun süreler boyunca alınması gereken standart antidepresanlarla karşılaştırıldığında, psilosibin, bir veya iki tedavi ile depresyon semptomlarını kalıcı bir şekilde giderme potansiyeline sahiptir. Ancak daha geniş ve daha çeşitli popülasyonlarda aktif tedavi veya plasebo karşılaştırma kontrolleri ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

KAYNAK:
– Gukasyan, N., Davis, A. K., Barrett, F. S., Cosimano, M. P., Sepeda, N. D., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2022). Efficacy and safety of psilocybin-assisted treatment for major depressive disorder: Prospective 12-month follow-up. Journal of Psychopharmacology, 36(2), 151-158.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler