Narsisizm ile bilişsel performans arasında şaşırtıcı bağlantı

Narsisizm ile bilişsel performans arasında şaşırtıcı bağlantı

Narsisizm; şişirilmiş bir öz-önem duygusu, sürekli bir hayranlık ihtiyacı ve başkalarına karşı empati eksikliği ile karakterize edilmiş bir kişilik özelliğidir.

Narsisizm seviyeleri yüksek olan bireyler çoğunlukla övünme, sosyal etkileşimlere hükmetme, özel muamele görme veya her şeyde hakkı olduğunu hissetme gibi davranışlar sergilerler. Güvensizlik ve eleştiriye karşı aşırı duyarlılık gibi özellikleri içeren savunmasız narsisizmin aksine, büyüklenmeci narsisizm açık güven ve iddialılıkla ilişkilendirilmektedir. Bu bireyler genellikle karizmatik ve hırslı gibi görünmektedir. Ancak bencillikleri ve başkalarını sömürme eğilimleri sebebiyle ilişkileri ve sosyal etkileşimleri çokça zarar görmektedir.

Bu çalışmanın motivasyonlarından biri büyüklenmeci narsisizmin özellikle stres altında oluşan bilişsel performansı nasıl etkileyebileceğine dair merakı olmuştur. Önceki araştırmalar narsisizm ile zekâ arasındaki ilişkiye dair karışık sonuçlar ortaya koymaktaydı. Bazı çalışmalar doğrudan bir bağlantı olmadığını belirtirken, diğerleri özellikle narsistlerin performanslarını korumak ve hatta artırmak için kendi özelliklerinden yararlanabilecekleri zorlu durumlarda dolaylı bir ilişki olabileceğini öne sürmekteydi.

Büyüklenmeci narsisizm, görsel dikkat ve stres altındaki bilişsel performans arasındaki ilişkiyi araştırmak için Papageorgiou ve arkadaşları yaş ortalaması 21 olan, çoğunlukla kadın katılımcının yer aldığı (54 kadın) yarı deneysel bir çalışma gerçekleştirmiştir. Deney için araştırmacılar, bilişsel yeteneğin köklü bir ölçüsü olan Raven Progresif Matrisler testini kullanmıştır. Katılımcılar, gelişmiş göz izleme teknolojisi kullanılarak göz hareketleri kaydederek Raven testini tamamladılar. Göz izleme kurulumu, yüksek çözünürlüklü bir LCD ekranı ve göz hareketlerini 1000 hz örnekleme hızında izleyen ekipmanı içermekteydi. Bu kurulum, araştırmacıların, sabitleme ve seğirmelerin sayısı ve süresi gibi görsel dikkatin çeşitli yönlerine dair ayrıntılı verileri yakalamasını sağlamıştır.

Çalışma bulguları

Araştırmacılar, narsisizmin görsel dikkat üzerindeki etkisiyle dolaylı olarak daha yüksek bilişsel performansı öngördüğünü tespit etmiştir. Narsisizm puanları daha yüksek olan katılımcılar görsel dikkatlerinde daha fazla değişkenlik gösterdiler. Bu, test öğelerinin farklı bölümleri arasında göz sabitlemelerinin daha geniş bir dağılımıyla kanıtlamış oldu. Göz hareketlerinde daha fazla değişkenlik gösteren katılımcılar, testte daha iyi performans gösterme eğilimindeydi. Başka bir deyişle, büyüklenmeci narsisizm, görsel dikkatin daha esnek ve etkili bir şekilde dağıtılmasını teşvik ederek dolaylı yoldan daha iyi problem çözme yeteneklerine katkıda bulunduğu görülmekteydi.

Sınırlılıklar

Tüm araştırmalar gibi bu çalışma da birtakım sınırlamalar içermektedir. Örneklem büyüklüğünün nispeten küçük olması ve grubun çoğunluğunun kadınlardan oluşması, bulguların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Ayrıca kişilik özellikleri için öz bildirim ölçümlerine güvenmek, sosyal beklentiler gibi önyargıları da beraberinde getirebilmektedir. Bu sebeple gelecekteki araştırmalar, daha büyük ve daha çeşitli örnekler kullanarak bu sınırlamaları giderebilir. Narsisizmin farklı yönlerini ve bunların bilişsel performans üzerindeki etkilerini araştırmak, kişilik özelliklerinin bilişsel süreçlerle nasıl etkileşim halinde olduğuna dair daha kapsamlı bir değerlendirme yapılabilir.

KAYNAKÇA:
– Stefanova, V., Scheepers, C., Wilson, P., & Papageorgiou, K. A. (2024). Grandiose narcissism associates with higher cognitive performance under stress through more efficient attention distribution: An eye-tracking study. Plos one19(5).
– PysPost (24.06.2024). Grandiose narcissism associates with higher cognitive performance under stress through more efficient attention distribution: An eye-tracking study.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler