Nevrotiklerde olumsuz duygular ve mod dalgalanmaları

Nevrotiklerde olumsuz duygular ve mod dalgalanmaları

Günlük yaşamımızda duygularımız genellikle durmaksızın değişmektedir ve her birimiz bu dalgalanmaları farklı derecelerde yaşarız.

Yakın zamanlı bir çalışmada Leipzig Üniversitesi’ndeki psikologlar, mental sağlık için potansiyel bir risk faktörü olan nevrotik kişilik özelliği ile duygusal deneyimler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.

Çalışmada nevrotik insanların olumsuz duyguları sadece daha yoğun değil, aynı zamanda diğer insanlara göre daha fazla mod dalgalanması yaşadıkları görülmektedir.

Önceki çalışmalar, nevrotik insanların günlük yaşamda daha güçlü olumsuz duygular yaşadıkları konusunda hemfikirdir. Leipzig Üniversitesi Wilhelm Wundt Psikoloji Enstitüsü’nden çalışmanın ilk yazarı Nina Mader, yeni ve çelişkili çalışmalar nedeniyle, bunun duygusal deneyimlerdeki artan değişkenlikle, yani mod dalgalanmalarıyla da ilişkili olup olmadığı konusunda anlaşmazlık olduğunu söylemektedir.

Leipzig Üniversitesi’ndeki kişilik psikologları, verileri modellemek için önceki metodolojik sorunları çözen yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir.

Veri modellemede ek esneklik sağlayan Bayesian istatistiklerinden bir yaklaşım kullanmışlardır. Bu yaklaşımı önce simülasyonlarda başarıyla test etmişler ve ardından 13 boylamsal veri setini yeniden incelemişlerdir.

Sonuçlar, nevrotik insanların gerçekten de olumsuz duygularda daha fazla değişkenlik yaşadığını göstermektedir.

Nevrotiklik nedir?

Nevrotiklik bir kişilik özelliğidir. Kişilik özellikleri nispeten istikrarlı ve zaman içinde ortaya çıkan durumlar arasında tutarlıdırlar. Nasıl düşündüğümüz (biliş) ve nasıl hissettiğimiz (duygulanım) dâhil olmak üzere hem deneyimlerimizi hem de davranışlarımızı kapsamaktadırlar. İnsanlar farklı kişiliklere ve dolayısıyla farklı nevrotiklik seviyelerine sahiptir. Dolayısıyla nevrotik ve nevrotik olmayan insanlar arasında siyah-beyaz bir ayrım olmaktan ziyade grinin birçok tonunu içeren boyutsal bir süreklilik vardır.

Nevrotiklik skorları yüksek olan kişiler sadece olumsuz duyguları hem daha güçlü hem de ortalama veya ortalamanın altında skorlara sahip kişilere göre daha sık yaşamaktadırlar. Daha sık özeleştiri yaparlar, dışarıdan gelen eleştirilere daha kötü tepki verirler ve ‘yeterince iyi olmama’ duygusunu daha sık deneyimlemektedirler.

Araştırmalar, nevrotiklik puanlarının ergenliğin sonlarında en yüksek seviyede olduğunu ve daha sonra azaldığını ve yetişkinlikte sabitlendiğini göstermektedir. Ayrıca, kadınlar ve düşük sosyoekonomik statüye sahip kişiler diğer insanlara göre daha yüksek nevrotiklik puanlarına sahiptir.

1990’lardan bu yana kişilik psikologları, kişiliğin duygusal deneyimlerimizi etkileyip etkilemediği ve nasıl etkilediği ile ilgilenmektedir. Birçok çalışma geniş örneklemlerin kişiliklerini değerlendirmiş ve zaman içinde duygusal deneyimleri gözlemlemiştir.

Örneğin, katılımcılara günde birkaç kez 1’den 7’ye kadar olan bir ölçekte ne kadar üzgün, kızgın veya sıkılmış hissettikleri sorulmuştur. Bu sorular aracılığıyla nevrotiklik ile olumsuz duyguların yaşanması arasında net bir bağlantı olduğu ortaya koyulmuştur.

Ortaya çıkan durumu başyazar Mader, “Düşük nevrotiklik puanına sahip kişilerin günlük yaşamlarında olumsuz duygular çok nadiren ortaya çıkarken, yüksek nevrotiklik puanına sahip kişiler günlük yaşamda önemli ölçüde daha fazla olumsuz duygu bildirmektedir” diye özetlemektedir.

Anahtar gerçekler

Nevrotiklik, bir kişilik özelliği olarak, ikili bir sınıflandırmadan ziyade bir spektrum boyunca kendini göstermektedir. Bu nedenle, bireylerin nevrotik özellikler sergileyebilecekleri dereceler vardır ve bu da çeşitli deneyimler ve yoğunluklar yaratmaktadır.

Nevrotiklik seviyeleri tipik olarak geç ergenlik döneminde en yüksek seviyeye ulaşır, ardından bireyler yetişkinliğe ulaştıkça azalır ve stabilize olur.

Kadınların ve daha düşük sosyoekonomik statüye sahip bireylerin nevrotiklik puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir; bu da toplumsal faktörlerin bu özelliğin tezahürünü etkileyebileceğini düşündürmektedir.

KAYNAKÇA:
– Neuroticism Amplifies Negative Emotions and Mood Fluctuations – Susann Huster. Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler