Olumsuz çocukluk deneyimlerinin yaşlanmayı hızlandırdığı bulundu

Olumsuz çocukluk deneyimlerinin yaşlanmayı hızlandırdığı bulundu

Yaşamın erken dönemlerinde şiddet, istismar ve ihmal gibi daha fazla sayıda olumsuz çocukluk deneyimine maruz kalan bireylerin daha hızlı yaşlandığı tespit edildi.

JAMA Network Open’da yayınlanan bir rapora göre, yaşamın erken dönemlerinde şiddet, istismar ve ihmal gibi daha fazla sayıda olumsuz çocukluk deneyimine maruz kalan bireyler, yaşamın erken dönemlerinde bu deneyimlerden daha azına sahip olanlara göre daha hızlı yaşlanabilirler.

Veriler nasıl elde edildi?

Kendilerini Siyah veya Beyaz olarak tanımlayan 18 ila 30 yaşlarındaki toplam 5.115 erkek ve kadın katılımcı 1985 ve 1986 yılları arasında CARDIA Çalışmasına kaydedildi. Sonraki 30 yıl boyunca katılımcılara sekiz takip ziyareti yapıldı. 15 yıllık takip ziyaretinde katılımcılar, 18 yaşından önce ihmal, şiddet ve daha fazlasıyla ilgili deneyimlerini tahmin etmelerini isteyen Çocukluk Aile Ortamı anketini doldurdu. Katılımcılara 15 yıllık takipte ve 20 yıllık takipte tekrar kan testleri yapıldı. Araştırmacılar daha sonra katılımcıların epigenetik yaşını ölçmek için beş epigenetik yaş hesaplayıcısı (kan örneklerindeki çeşitli kimyasalları ve metabolitleri ölçen) kullandı.

İki zaman noktasında 850’den fazla orta yaşlı yetişkinden toplanan verileri içeren çalışma, dört veya daha fazla ACE bildiren katılımcıların, kronolojik yaşlarından daha yaşlı olduklarını gösteren moleküler biyobelirteçlere sahip olma olasılığının yüksek olduğunu buldu.

Epigenetik mekanizma

Northwestern Üniversitesi’nden Kyeezu Kim ve meslektaşları, önceki araştırmaların “Olumsuz çocukluk deneyiminin biyolojik yaşlanma ve ardından sağlıkla ilgili sonuçlarla ilişkili epigenetik yolları modüle edebileceğini” öne sürdüğünü yazmıştır. (Epigenetik, çeşitli faktörlerin gerçek DNA dizisini değiştirmeden genlerin açılıp kapanma şeklinde nasıl değişikliklere neden olabileceğinin incelenmesidir). Araştırmacılar, ACE’ler ve zaman içinde epigenetik yaş hızlanması arasındaki ilişkiyi araştırmak için Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) Çalışması kapsamında toplanan verileri inceledi.

Kim ve meslektaşları, yaş, cinsiyet, çocukluk ve yetişkinlikteki sosyoekonomik durum, fiziksel aktivite gibi faktörleri kontrol ettikten sonra, dört veya daha fazla olumsuz çocukluk deneyimine sahip olmanın 15 yıllık takipte ve 20 yıllık takipte epigenetik yaş hızlanması ile pozitif ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Araştırmacılar, “geriye dönük olarak 4 veya daha fazla olumsuz çocukluk deneyimleri yaşadığını bildiren yetişkinlerin, demografik faktörler ayarlandıktan sonra 4’ten daha az olumsuz çocukluk deneyimleri yaşamış olan akranlarına göre epigenetik düzeyde ortalama 1,52 yaş daha yaşlı olduğunu” ortaya koymuştur. “Bu, çocuklukta yaşanan sıkıntıların izlerinin epigenomda on yıllar sonra bile tespit edilebileceğini göstermektedir.” ifadelerine bulundu.

KAYNAKÇA:
– PsychNews Alert (13.06.2023). Adverse Childhood Experiences Found to Accelerate Aging.
– Kim, K., Yaffe, K., Rehkopf, D. H., Zheng, Y., Nannini, D. R., Perak, A. M., … & Hou, L. (2023). Association of adverse childhood experiences with accelerated epigenetic aging in midlife. JAMA Network Open, 6(6), e2317987-e2317987.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler