Öz kontrol güce nasıl yol açar?

Öz kontrol güce nasıl yol açar?

Bireylerde güç algısına yönelik davranış ve özellikler, kişinin öz kontrolü açısından henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Çoğunlukla güçlü bireyler, dürtüsel ya da sınır tanımayan kişiler olarak görülmektedir. Bunun kısıtlama olmadan hareket etme özgürlüğünden kaynaklandığı söylenmektedir. Fakat bu bakış açısı, öz kontrolün potansiyel önemini göz ardı etmektedir.

Daha düşük öz kontrol algısı

Yapılan bazı teoriler ve ampirik çalışmalar, tipik olarak güçle ilişkilendirilen davranışlar (atılganlık, kararlılık ve baskınlık gibi) sergileyen bireylerin, bu davranışların dürtüsellik ya da umursamazlık olarak görülebileceğinden, sosyal normlar bakımından daha düşük öz kontrole sahip oldukları algılanabileceğini öne sürülmektedir.

Öte yandan, öz kontrolü güçle ilişkilendiren zıt bir bakış açısı da mevcuttur. Bireyler, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için davranışlarını düzenlerken hem kendilerini hem de çevrelerini kontrol etme eğilimi gösterdikleri için aslında daha güçlü görülebileceğini belirtilmektedir.

Öz kontrolle güç arasındaki ilişki

Öz kontrol ve güç arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için araştırmacılar, yaklaşık 3.500 katılımcının bulunduğu bir deney gerçekleştirdi.

Araştırmaya dahil edilen katılımcılar, toplumsal perspektiflerin geniş bir temsilini oluşturan öğrencilerden ve çalışan yetişkinlerden oluşmaktaydı. Her deney, farklı derecelerde öz kontrol sergilemelerine yardımcı kurgusal ya da varsayımsal senaryolar oluşturularak yapılandırıldı. Örneğin, bir deneyde katılımcılara, fitness hedeflerinin aksine tatlı yiyen veya kendine hâkim olamayan çekimser kalan meslektaşları hakkında bilgi verildi.

Deneylerdeki temel faktör, farklı düzeylerde öz kontrol sergileyen kişilerin algılanan gücünün tespit edilmesiydi. Katılımcılar, bu kişileri yüksek güç rollerindeki uygunluklarına, liderlik özelliklerine ve genel etkilerine göre değerlendirmişlerdir.

Yüksek öz kontrollü bireyler daha güçlü görülüyor

Yapılan deney sonuçlarının tutarlı bir şekilde katılımcıların, eylemlerini hedefleriyle tutarlı bir şekilde gerçekleştiren (yüksek öz kontrol) bireyleri, daha istekli olmayan ve bu bireylere güç vermeye daha istekli olan bireylerden daha güçlü gördüklerini gösterdi. Bununla birlikte araştırma, güç algısı bağlamında hedef belirleme kavramının incelikli bir katmanını öne çıkarmıştır.

İddialı hedefler belirleyip başarısız olmak

İddialı hedefler koyan ancak bu hedeflere ulaşmada başarısız olan bireylerin, daha mütevazı hedefler belirleyip bunları aşan kişilere kıyasla daha az güçlü algılandığı ortaya çıktı. Bunun yanında araştırma, güç algısı bağlamında hedef belirleme kavramı üzerinde İddialı hedefler koyan ancak bu hedeflere ulaşmada bir türlü başarılı olamayan bireylerin, daha mütevazı hedefler koyarak bu başarısızlıkları aşan kişilere göre daha az güçlü algılandığı ortaya çıkarıştır.

Atılganlık ve yeterliliğin öz kontrol ile ilişkisi

Araştırmada görülen ilginç bulgu, atılganlık ve yeterlilik, öz kontrol ile algılanan güç arasındaki ilişkide önemli aracılar olarak öne çıkmaktadır.

Yüksek öz kontrol sergileyen kişiler, katılımcılar tarafından daha iddialı ve yetkin olarak algılanıyordu. Hem iddialı hem de yetkin olarak görülen kişilere liderlik pozisyonlarının verilmesi ya da otorite verilmesi olasılığı daha yüksek olabileceğinden, güç aktarımını doğrudan etkiledi.

KAYNAKÇA:
– Wu, S., Smallman, R., & Smith, P. K. (2024). Self-control signals and affords power. Journal of Personality and Social Psychology.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler