Psikopatide korku yok, keyif var

Psikopatide korku yok, keyif var

Psikopati; empati eksikliği, yüzeysel çekicilik, manipülatiflik, aldatıcılık ve dürtüsellik gibi çeşitli davranışları oluşturmaktadır.

Kişilik özellikleriyle karakterize edilen psikolojik bir durumdur. Psikopatik bireyler, çoğunlukla başkalarının haklarını ve duygularını göz ardı eder ve antisosyal davranışlar gösterirler. Sıklıkla korku işlemedeki anormalliklerle ilişkilendirilen psikopatik özellikli bireylerin, korku tepkileri sergiledikleri görülmüştür. Korkudaki bu azalmanın, bu bireylerde gözlemlenen risk alma ve antisosyal davranışların temelinde birtakım durumların olduğunu düşündürmektedir.

Psikopatik bireylerin korkudan keyif alma eğilimlerinin olması hipotezine,  korkuyu nasıl algıladıkları ve deneyimledikleri konusunda yeni bir bakış açısı geliştirilmiştir. Bu hipotez, korku eksikliğini vurgulayan geleneksel görüşlerin aksine, psikopatisi bulunan bireylerin sadece korkuyu yaşamakla kalmayıp bundan tam anlamıyla keyif alabileceğini öne sürmektedir. Bu teoriye göre, korku barındıran durumlar, yüksek düzeyde psikopatik özelliklere sahip kişiler tarafından olumlu bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, onları bu tür deneyimleri aramaya yöneltebilmektedir.

Korkudan keyif alma hipotezini daha fazla araştırmak için araştırmacılar hem akademik ortamlardan hem de genel nüfustan katılımcıları çalışmaya dahil ettiler. İlgilenilen özelliklerin daha yüksek düzeylerde sergilenmesi ve olası bağlamlardan bireylerin katılımını sağlamak için özel olarak çaba sarf edildi. Bu, boks gibi yüksek riskli sporlarla uğraşan gruplar ve dövme stüdyolarına sık sık gidenler (daha yüksek psikopati puanlarının, heyecan arayışının ve korkudan zevk almanın daha yaygın oluştuğu ortamlar) tercih edildi.

Araştırmanın son örneklemi 353 katılımcıyı içermekteydi. Grubun yaklaşık %69’unu kadınlar oluşturmaktaydı. Katılımcıların yaşları 18 ve 77 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş ise 37,30’dur. Çalışma iki ana bölümden oluşturulmuştur: anket bileşeni ve deneysel bileşen.

Anket; katılımcıların mevcut duygusal durumunu, psikopatik özelliklerini, heyecan arama eğilimlerini ve Korkudan Keyif Alma Anketi (FEQ) tarafından belirtilmiş korkudan keyif alma becerilerini ölçmek için oluşturulan çeşitli anketleri içermekteydi. Deneysel bileşen ise katılımcılara üç alt türe ayrılan altı video klibi oluşturmaktadır: heyecan uyandıran, korku uyandıran ve nötr (kontrol).

Korkudan keyif alma ve psikopatik özellikler ilişkisi

Klipler, oluşabilecek etkileri en aza indirmek için rastgele bir sırayla katılımcılara sunulmuştur. Katılımcılar, sürükleyiciliği ve duygusal katılımı artırmak için bunları birinci şahıs bakış açısıyla izlemiştir. Her klibi izledikten sonra katılımcılar, deneyimlerinin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini yansıtan bir dizi duygusal tepkileri derecelendirmişlerdir.

Korkudan keyif alma hipotezine göre kişinin kendi bildirdiği korkudan keyif alma ile psikopatik özellikler arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki görülmüştür. Ek olarak, psikopatik özelliklerde (empati eksikliği ve yüzeysel çekicilik gibi kişilerarası ve duygusal bileşenleri içeren) daha yüksek puana sahip bireyler, korku uyandıran videolara benzersiz bir tepki modeli sergilemişlerdir. Bu katılımcılar, heyecan uyandıran ya da nötr uyaranlara verdikleri tepkilerle karşılaştığı zaman korku uyandıran uyaranlara yanıt olarak önemli ölçüde daha fazla olumlu ve daha az olumsuz duygular bildirmişlerdir.

Psikopatik cesaret

Çalışma, psikopatik özellikleri yüksek olan bireylerin korku uyandıran durumlarını daha olumlu ve daha az olumsuzlukla yaşadıkları hipotezini doğrulamıştır. Psikopatik cesaretle ilgili bulgular daha karmaşık bir tabloyu ortaya koymuştur.

Psikopatik cesaret, strese karşı güçlü bir dayanıklılık ve sosyal hakimiyet eğilimi ile ifade edilmektedir. Cesaret konusunda yüksek puan alan katılımcılar, korku uyandıran, heyecan uyandıran ve tarafsız videolar da dahil olmak üzere tüm video kliplerinin uyaran türlerinde daha az olumsuz değerlendirme göstermiştir. Bu, bir özellik olarak cesaretin, korkudan belirli bir keyif almak yerine, daha az olumsuz duygusallığa ya da daha geniş bir stres bağışıklığına karşı genel eğilimi etkileyebileceğini konusunu düşündürmektedir.

Cesaretle ilgili farklı bulguların varlığı, psikopatinin çok yönlü doğasını vurgulamaktadır. Öznel korku deneyiminin ve bundan keyif almanın, özetlenen kişilerarası ve duygusal eksikliklerle daha yakından bağlantılı olabileceği durumunu sorgulatabilmektedir.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, korkudan keyif alma hipotezini destekleyen önemli kanıtları sunmuştur. Fakat çalışmanın sınırlılıkları da bulunmaktadır. Çalışma, çevrimiçi formatı ve kişinin bildirdiği verilere dayanması bulguları genellenebilirliğini etkilemektedir. Bu bulgulara ilişkin derinlemesine ele alınan daha çok çalışmanın olması beklenmektedir. Yapılacak olan çalışmalarda özellikle korkuya verilen fizyolojik tepki ölçümlerinin gerekli olduğu belirtilmelidir.

KAYNAKÇA:
– Hofmann, M. J., Mokros, A., & Schneider, S. (2023). The joy of being frightened: Fear experience in psychopathy. Journal of Personality.
– PsyPost (08.04.2023).Rethinking psychopathy: Fear not absent but enjoyed, new study suggests.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler