Psikoterapi sıklığı seans sayısından daha mı önemli?

Psikoterapi sıklığı seans sayısından daha mı önemli?

Depresyon tedavisinde psikoterapinin kanıtlanmış etkinliğine rağmen, terapi seanslarının miktarı ve sıklığı belirsizliğini korumaktadır.

Psikoterapinin etkili bir şekilde sunulması, tedavinin etkinliğini en üst düzeye çıkarabilirken maliyetleri en aza indirerek hastalık yükünü de dolaylı olarak azaltabilir. Yapılan yeni çalışmalarda, psikoterapi seanslarının miktarının ve sıklığının tedavi etkinliğini nasıl etkilediğini açıklığa kavuştuğu araştırılmaktadır. Bu durum daha iyi klinik uygulamalar açısından önemli bilgiler sağlamıştır.

Bu çalışmada bireysel ve yüz yüze psikoterapiyi kontrol gruplarıyla karşılaştıran randomize kontrollü çalışmalardan (RKÇ) elde edilen veriler kullanılmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel bir yöntem olan meta-regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmacılar, ilgili çalışmaları derlemek için PubMed, PsycINFO, Embase ve Cochrane Kütüphanesi gibi çok sayıda bibliyografik veri tabanında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. 5.158 katılımcıyı içeren 176 çalışmanın verileri analize dahil edilmiştir. Katılımcılardan seans sayısı, tedavi süresi, toplam temas süresi ve haftalık seans sayısı gibi çalışmaların çeşitli yönlerine ilişkin bilgiler toplanmıştır.

Seanslarının sayısı ile tedavinin etkinliği arasında ilişki yok

Psikoterapi seanslarının sayısı ya da terapistle toplam temas süresi ile tedavinin etkinliği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuç, yalnızca seans sayısını veya terapistle geçirilen süreyi artırmanın daha iyi sonuçlara yol açmayacağını göstermektedir. Tedavi süresi ile etki büyüklüğü arasında ise negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Bu da daha uzun tedavi süresinin daha düşük etkinlikle az da olsa ilişkili olduğunu göstermekteydi.  Ancak haftalık seans sayısı ile tedavinin etkinliği arasında güçlü yönde pozitif ilişki bulunmuştur. Sıklığın haftada bir ila iki seanstan arttırılması, sonuçlarda önemli bir iyileşme göstermekteydi. Bu, seansları daha kısa bir süre içinde daha sık yayınlamanın, onları daha uzun bir zamana yaymaktan daha faydalı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak çalışmaların özellikleri dikkate alındığında bu ilişki artık anlamlı değildi. Bu sebeple psikoterapinin mümkün olduğu kadar kısa planlanması gerektiği önerilmektedir. Yalnızca içerikle ilgili nedenlerden dolayı eğer ki gerekiyorsa daha fazla seans yapılabilir. Fakat mümkün olduğunca bu süre kısa tutulmalıdır.

Çalışmanın yazarlarından Ciharova, “Çalışmaların özellikleri dikkate alındığında seans sıklığı ile tedavi etkisi arasındaki ilişkinin önemsiz hale gelmesini beklemiyorduk. Bu durum, aynı zamanda önceki randomize kontrollü çalışmanın bulgularıyla da çelişiyor (Bruijniks ve diğerleri, 2020). Ancak analizin gözlemsel olduğunu ve nedensellik kuramayacağını belirtmek önemlidir. Mevcut çalışma kesinlikle ilişkilere dair önemli göstergeler sunsa da sonuçlar sadece korelasyoneldir. Dahil edilen çalışmaların raporlanması da optimal düzeyde değildi. Bu sebeple bazen analiz için gereken bilgiler eksikti. Dahil edilen çalışmaların metodolojik kalitesi de farklılık gösteriyordu.”

Öneriler

Gelecekteki araştırmalar, farklı sıklık ve miktarlardaki psikoterapinin etkilerini doğrudan karşılaştırmak için büyük ve yüksek kaliteli araştırmalar yürütmeye odaklanmalıdır. Mevcut çalışma bulguları geniş, kaliteli, randomize kontrollü bir çalışma ile tekrardan ele alınmalıdır. Böyle bir çalışma aynı zamanda tedavi sırasında semptomların nasıl geliştiğini de değerlendirmelidir. Bu durum mevcut çalışmada ele alamadığımız bir başka husustur. Yalnızca bireysel, yüz yüze psikoterapiyi değerlendirdiğimiz için diğer psikoterapi yöntemlerinin de dahil edildiği ek araştırmalara ihtiyaç vardır.

KAYNAKÇA:
– Ciharova, M., Karyotaki, E., Miguel, C., Walsh, E., de Ponti, N., Amarnath, A., … & Cuijpers, P. (2024). Amount and frequency of psychotherapy as predictors of treatment outcome for adult depression: A meta-regression analysis. Journal of affective disorders.
– PysPost (11.06.2024). Psychotherapy frequency more crucial than session count, study suggests.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler