Sigarayı bırakma ruh sağlığı sorunlarını kötüleştirmiyor

Sigarayı bırakma ruh sağlığı sorunlarını kötüleştirmiyor

Sigarayı bırakmak psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan kişiler arasında ruh sağlığı sonuçlarının iyileşmesiyle ilişkili olabilir.

Oxford Üniversitesi’nden Min Gao ve meslektaşları, JAMA Network Open’da yayınlanan çalışmalarında “Sigara içen birçok kişi sigarayı bırakmak istediğini belirtiyor, ancak birçoğu sigaranın stresi azaltmaya yardımcı olduğunu ve diğer zihinsel sağlık yararları sunduğunu bildirdiği için devam ediyor. Sigaranın sakinleştirici olduğu inancı yaygındır ve bazı sağlık uzmanları ruh sağlığı bozukluğu olan kişileri sigarayı bırakmaya çalışmaktan caydırabilir.” diye yazdı.

Küresel sigarayı bırakma çalışması

Gao ve meslektaşları mevcut çalışmaları için Küresel Sigara Bırakma Çalışmasında (EAGLES) Advers Olayların Değerlendirilmesi çalışmasının verilerini kullandılar. Bu küresel çalışmada bireyler sigarayı bırakmak için vareniklin ile nikotin replasman tedavisi, bupropion, veya plasebo ile alan psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan olarak gruplara ayrıldılar. Çalışmaya sigara bırakmadan önce günde 10 veya daha fazla sigara içen ve bırakma motivasyonu olan 18 ila 75 yaş arasındaki kişiler dahil edildi.

Küresel çalışmaya katılanlar 12 haftalık tedavinin ardından, tedavi içermeyen 12 haftalık takip ziyaretleri aldılar. Sigarayı bırakma, dokuzuncu ve 24. haftalar arasında sürekli yoksunluk olarak tanımlandı. Anksiyete ve depresyon sonuçları, başlangıçta ve 6. ile 24. haftalar arasındaki ziyaretler sırasında 11 kez uygulanan Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile ölçüldü.

Sigarayı bırakanların anksiyete ve depresyon seviyesi yükselmiyor

4.260 katılımcının 2.359’unun (%55) ruhsal hastalık öyküsü vardı ve 923’ü (%21,7) psikotropik ilaç kullanıyordu. Çalışma döneminin sonunda 3.781 katılımcı sigara içmeye devam etmiş, 479’u ise sigarayı bırakmıştır. Psikotropik ilaç alanların, almayanlara kıyasla çalışma döneminin sonunda sigara içmeye devam etme olasılığı önemli ölçüde daha yüksekti. Sigarayı bırakanların depresyon ve anksiyete skoru 24. haftada sigara içmeye devam edenlere kıyasla daha düşüktü (örneğin, anksiyete 0,40 puan, depresyon ise 0,47 puan daha düşüktü). Psikiyatrik hastalık öyküsü olup sigarayı bırakanların anksiye ve depresyon puanlarında, psikiyatrik hastalık öyküsü olmayanlara kıyasla daha fazla düşüş olmuştur.

Yazarlar, “Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan kişilerde sigarayı bırakma oranları arasındaki eşitsizlik, sigara içmenin psikiyatrik bozukluk öyküsü olan ve sigara içen kişiler ile hiç sigara içmemiş kişiler arasındaki yaşam beklentisi farkının üçte ikisini oluşturabileceği düşünüldüğünde endişe vericidir. Bu bulgular, politika üreticilerinin ve paydaşlarının ruh sağlığı bozukluğu olan kişilerde sigarayı bırakmayı desteklemeye teşvik edebilir.” diye yazdılar.

KAYNAKÇA:
– Psychiatric News Alert (01.06.2023). Smoking Cessation Does Not Worsen Mental Health Outcomes, Study Finds.
– Wu, A. D., Gao, M., Aveyard, P., & Taylor, G. (2023). Smoking Cessation and Changes in Anxiety and Depression in Adults With and Without Psychiatric Disorders. JAMA Network Open, 6(5), e2316111-e2316111.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler