Şizofreni ve Depresyon Hastalarında Ölüm Kaygısı ve Ölüme Karşı Tutum

Şizofreni ve Depresyon Hastalarında Ölüm Kaygısı ve Ölüme Karşı Tutum

Ölüm, her insan için olduğu gibi psikiyatrik hastalar için de varolan sorunlardan biridir. Ölüm korkusu ve ölümden sonra ne olacağına dair belirsizlik, insan düşüncesinin sonsuz bir parçası gibi görünmektedir. Şiddetli psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda ölüm ve ölüm kaygısına karşı tutum çok fazla incelenmiş bir konu değildir ancak bu konu her insan için varoluşsal bir perspektiftir.

Ölüm ve psikiyatrik hastalıkların ilişkisinin incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Çalışmaya depresyonlu hastalar, şizofreni hastaları ve sağlıklı kişiler dahil edilmiştir. Tekrarlayan depresif bozukluk tanısı olan yirmi hasta, şizofreni spektrum bozuklukları olan toplam yirmi hasta ve herhangi psikiyatrik bozukluğu olmayan sağlıklı gönüllü yirmi kişi üzerinden çalışma yürütülmüştür. Üç grubunda sosyodemografik bilgileri alınmıştır (cinsiyet, yaş, ilişki durumu, iş, sosyal sınıf, eğitim durumu, otorite ile çatışma durumu vb). Şizofrenide pozitif ve negatif semptomların prevalansı PANSS (Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği) ile ölçülmüştür. Ölüm kaygısı ve ölüme karşı tutum BOFRETTA ölçeği (tutum, kaygı, toplam puan) ile ölçülmüş ayrıca depresif belirtilerin şiddeti Beck Depresyon Envanteri ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar ayrıntılı olarak incelendiğinde:

 • Sağlıklı gönüllüler BOFRETTA toplam skorunda ve ölüm kaygısı alt ölçeğinde en düşük seviyeleri gösterirken, depresif hastalar en yüksek değerlere sahipti.
 • Ölüme karşı tutumda anlamlı bir grup fark bulunmuştur; şizofreni hastaları, ölüme karşı olumsuz bir tutum anlamında en yüksek değere sahip hastalardır.
 • İlginç bir şekilde, hastalığın şiddeti ve psikososyal işlevsellik, BOFRETTA ölçeğinin her üç boyutu (tutum, kaygı, toplam puan) ile önemli ölçüde ilişkiliydi: hastalık şiddeti ve psikososyal işlevler ne kadar kötüyse, ölüm kaygısı o kadar yüksek ve ölüme karşı tutum o kadar olumsuz oluyor.

Sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında:

 • İlişki durumu ile BOFRETTA (toplam skoru, ölüm kaygısı alt ölçeği ve ölüme karşı tutum alt ölçeği) arasında anlamlı ilişki vardı.
 • Otorite ile çatışma tüm BOFRETTA değerleri ile ilişkiliydi.
 • Son olarak, sosyal sınıf ve ölüme karşı tutum arasında da negatif bir ilişki vardı: sosyal sınıf ne kadar yüksek olursa, ölüme karşı olumsuz tutum o kadar düşük olur (yani ölüme karşı olumlu bir tutum).
 • BOFRETTA değerleri ile başlangıç ​​yaşı, hastalık süresi, hastanede kalış süresi ve pozitif aile öyküsü gibi klinik özellikler arasında anlamlı korelasyon katsayıları bulunamamıştır.
 • Ölüme karşı tutum şizofreni hasta grubunda daha kötüdür. Belirgin negatif semptomları olan şizofreni hastalarında özellikle ölüme karşı olumsuz bir tutum bulunmuştur.
 • Şizofreni hastalarında, özellikle belirgin negatif semptomları olanlarda, ölüme karşı tutum önemli ölçüde olumsuzdu. 

Bu sonuçlar psikotik ve duygudurum bozukluğu olan hastalarda ölüm ve ölüm kaygısına karşı tutum ile ilgili benzerlikler ve farklılıklar olduğunu göstermektedir. Psikotik ve duygudurum bozukluğu olan hastaların tedavisinde ölüm ve anlamlı yaşam gibi varoluşsal yönlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

KAYNAK:
– Mavrogiorgou, P., Haller, K., & Juckel, G. (2020). Death anxiety and attitude to death in patients with schizophrenia and depression. Psychiatry Research, 113148.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler