Tedaviye dirençli şizofreni MR ile öngörülebilir

Tedaviye dirençli şizofreni MR ile öngörülebilir

Manyetik Rezonans Görüntüleme (NM-MRI) yöntemi, hangi hastaların tedaviye dirençli şizofreni geliştirebileceğini öngörebilir.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin prestijli dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, nöromelanine duyarlı bir Manyetik Rezonans Görüntüleme (NM-MRI) yöntemiyle, ilk atak psikozu olan hangi hastaların sonunda tedaviye dirençli şizofreni geliştireceğini başarılı bir şekilde tahmin edebildiği rapor edilmiştir. Nöromelanin, dopamin metabolizmasının bir yan ürünü olan bir beyin pigmentidir ve bu nedenle sağlıklı dopamin işleyişinin görsel bir göstergesidir.

Dopamin göstergesiyle tedavi direnci tahmini

Çalışmanın ekibi Amsterdam Üniversitesi’nden Marieke van der Pluijm ve meslektaşları, “Şizofrenide tedaviye yanıt vermeyenleri erken bir aşamada belirleyecek ve yanıt vermeyenlerde etkinliği kanıtlanmış tek antipsikotik olan klozapinin zamanında başlatılmasını kolaylaştıracak belirteçlere acil ihtiyaç var” diye yazdı. Van der Pluijm ve meslektaşları, tedaviye dirençli şizofreni hastalarının, tedaviye yanıt veren hastaların aksine artmış dopamin işlevi göstermediğini belirtti. Bu durum, dopamin işlevinin bir göstergesi olan nöromelanin düzeylerinin tedaviye direnç için erken bir belirteç olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar, 18 ila 35 yaşları arasında, birincil tanısı şizofreni spektrumunda olan ilk atak psikozlu 62 hastayı çalışmaya dahil edildi. Ayrıca 20 sağlıklı kontrol grubu da çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar başlangıçta bir NM-MRI taraması, bir klinik görüşme ve bir IQ testi ile değerlendirildi. Semptom şiddeti Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) kullanılarak değerlendirilmiştir. Hastalar çalışma boyunca psikiyatristlerinden antipsikotik tedavi almıştır.

6 ay sonra ölçümler tekrarlandı

Tedaviye yanıt altı ayda bir klinik görüşme ile değerlendirilmiştir. Katılımcılar, iki antipsikotik denemesinin ardından beş PANSS alanından (sanrılar, kavramsal düzensizlik, halüsinatif davranışlar, tavır ve duruşlar ve olağandışı düşünce içeriği) en az birinde orta veya daha yüksek semptomlar göstermeye devam ederlerse; bir antipsikotik denemesinin ardından tam bir yanıt yokluğu gösterirlerse veya ciddi yan etkiler yaşarlarsa veya takip süresi boyunca klozapine değiştirilirlerse yanıt vermiyor olarak kabul edildi.

On beş hasta yanıt vermeyenler olarak sınıflandırılırken, kalan 47 hasta yanıt verenler olarak kabul edilmiştir. Başlangıçtaki NM-MRI’da, yanıt vermeyenler, ağırlıklı olarak substantia nigra adı verilen bir beyin bölgesinde, yanıt verenlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük NM-MRI sinyali göstermiştir. Bu bölge dopamin nöronları bakımından zengindir ve hareketin yanı sıra duyguları ve ödül davranışlarını da düzenler. Nöromelanin bileşimine dayanarak, araştırmacılar bir hastanın tedaviye yanıt verip vermeyeceğini %68’e kadar doğrulukla tahmin edebilmiştir.

Tedaviyle birlikte değişmiyor

Bir takip taramasına katılan 28 yanıt veren ve 9 yanıt vermeyen arasında, NM-MRI sinyali her iki grupta da altı ay boyunca değişmedi. Bu da nöromelanin birikiminin bireyin durumuna bağlı bir değişken olmaktan ziyade istikrarlı bir özelliği yansıtabileceğini göstermektedir.

Yazarlar, “Bu çalışma, NM-MRI’ın şizofrenide tedavi direnci için erken bir aşamada noninvaziv bir belirteç olarak potansiyelini göstermektedir” sonucuna varmıştır. “Nihayetinde, yeterli bir tahmin modeli şizofrenide tedavi direncinin erken belirlenmesine yol açabilir ve böylece etkili tedavideki gecikmeleri önemli ölçüde azaltabilir ve sonuçları iyileştirebilir.” ifadelerinde bulundular.

KAYNAKÇA:
– Psych News Alert. (13.03.2024). MRI May Predict Which Patients Will Develop Treatment-Resistant Schizophrenia.
– van der Pluijm, M., Wengler, K., Reijers, P. N., Cassidy, C. M., Joe, K. T. T., de Peuter, O. R., … & van de Giessen, E. (2024). Neuromelanin-Sensitive MRI as Candidate Marker for Treatment Resistance in First-Episode Schizophrenia. American Journal of Psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler