Telepsikiyatri Uygulamalarına Kısa Bir Bakış

Telepsikiyatri Uygulamalarına Kısa Bir Bakış

“Telepsikiyatri” kavramı kısaca, video konferans teknolojisi yoluyla bir zihin sağlığı uzmanı tarafından zihin sağlığı hizmetlerinin sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Telepsikiyatri uygulamaları, tedavi boşluğunu azaltmak ve özellikle izole durumda bulunan hastaların uzman zihin sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için oldukça umut verici bir yaklaşımdır. Zihin sağlığı hizmetlerinde telepsikiyatri yaklaşımının kullanımı bilimsel olarak sağlam kanıtlara dayanmaktadır. Klasik klinik ortamına entegre edilmesi durumunda yeterli ampirik temellere sahip görünen telepsikiyatri hizmetlerinin, gelecekte araştırma ve uygulamaların odak noktası haline gelebileceğini göstermektedir.  Kanıta dayalı bakıma erişimi artırmak için mental sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik yenilikçi yaklaşımlara acilen ihtiyaç bulunmaktadır.

Bütün dünyayı etkisi altına almış olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi, bireylerin fiziksel temas ortamından kaçınmalarının salgının hızlı yayılımının önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir. Fiziksel temasın en aza inmesi için salgının görüldüğü her ülkede ve ülkemizde kendi kendine karantina önlemleri alınmaktadır. Bu önlemler kapsamında sağlık hizmetlerine erişim de sınırlı hale gelmiş bulunmaktadır. Telepsikiyatri hizmetinin henüz bu salgın ortaya çıkmadan önce araştırmalara konu olmasının temelinde sağlık hizmetlerine ve bakıma erişimde ortaya çıkan eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıdır. Kırsal bölgelerde yaşayan veya fiziksel hareketi kısıtlı olan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına geliştirilen bu sistem, teknoloji ve tıp alanlarındaki hızlı değişimlerle beraber günden güne büyümektedir. Bu uygulamalardaki ilerlemelerle beraber büyük sağlık kuruluşları sağlık hizmetlerini genişletmek için telepsikiyatri sistemlerine hızlı bir şekilde entegre olmaktadır.

Teknolojik olarak güncel ve uygun sistemlerin kullanıldığı telepsikiyatri uygulamalarının mental sağlık çalışmalarında yüz yüze tedaviler kadar etkililiğinden henüz tam olarak söz edilemeyecek bir pozisyonda bulunmalarına karşılık çoğu çalışma elde edilen sonuçlar hususunda telepsikiyatrinin işe yararlığını ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar hem hastaların hem de doktorların/uygulayıcıların uygulamalardan memnun kaldığını göstermektedir. Her ne kadar uygulayıcılar telepsikiyatrinin barındırdığı sınırlandırmaları göz önünde bulundurarak, terapötik uyum süreçleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturabileceği kaygısını taşısalar da yapılan çalışmalar telepsikiyatrinin tedavi sonuçlarının güvenirliği açısından yüz yüze tedaviler ile kıyaslanabilir seviyede olduğunu belirtmektedir.

Telepsikiyatri uygulamaları alanında yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu, hastaların tanımlayıcı istatistiklere sahip nicel öz bildirim anketlerine verdiği yanıtları özetlemekte ve telepsikiyatri hizmetlerinden yüksek memnuniyet duyduklarını bildirmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin kolay olması ve randevulara riayet edilmesi hususundaki olumlu sonuçlar hem hastaların hem uygulayıcıların memnuniyetlerini arttırmaktadır. Önceden yüz yüze tedavi görmüş bireyler ile yapılan bir telepsikiyatri çalışmasında, hastaların kendilerini rahat hissettikleri ve uygulamadan memnun kaldıkları sonuçları elde edilmiştir. Hatta yapılan hiçbir çalışma telepsikiyatri değerlendirmelerinin yüz yüze değerlendirmelerden daha az güvenilir olduğuna dair güçlü kanıt sağlamamıştır. Genel olarak, telepsikiyatri ve yüz yüze tedavi yoluyla yapılan zihin sağlığı müdahaleleri benzer tedavi sonuçlarıyla sonuçlanmaktadır.

KAYNAK:
Hubley, S., Lynch, S. B., Schneck, C., Thomas, M., & Shore, J. (2016). Review of key telepsychiatry outcomes. World journal of psychiatry, 6(2), 269–282. https://doi.org/10.5498/wjp.v6.i2.269

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler