Ulusal Kimlik Ve Ruh Sağlığı

Gurbet ellerde, yüz metre ilerden benzin pompacısı ile aynı milletten olduğunu anlayabilmek… Ney sesinden etkilenip derinlere dalarken, viyolonselden hatıraları sökün etmesini ummamak. Milli maçlarda heyecandan yerinde duramamak. Aynı milletten olduğunuz için dışlanmak. Aynı dilden anlamak. Aynı atalara dede demek, nine demek. Çanakkale’de Conk bayırında tüyleri diken diken olmak. Misafirperver olmak. Konuklara zorla yedirmek. Acı eşiği yüksek olmak. Sabırlı olmak. Belirli bir millete mensup olmak… Ulus olmak. Türk olmak.

Evrensel değerlere ters düşme kaygısı mı? Yoksa ideolojik tuzaklar mı? Bilmem ama kimi dostlar bu Türk olmak tanımlamasına oldukça mesafeli dururlar, soğuk bakarlar. Peşin söyleyeyim ki bence Türk olmak bir üstünlük gerekçesi değil ama bir kimlik, kendilik tanımlamasıdır. Yani bizim ayrılmaz, yok saydığımızda parça parça olacağımız, ruhsal işgale uğrayacağımız mutlak parçamızdır. Herhangi bir ulusa mensup her bir insanın da kendi kimliğine sahip çıkması tabi ki, büyük önem taşır.

Aslında konu birçok açıdan defalarca kaleme alınmıştır. Ve alınagelmektedir. Ben konuya psikiyatrik açıdan şöyle bir değinmek isterim.

Mesela, dini inançları kuvvetli birisine zorla “Allah yoktur!” dedirtmek açık bir işkencedir. Başörtüsü yasağının yol açtığı travmalar herkesin malumudur. Kısacası kendiliğin herhangi önemli bir parçasının inkarı psikoza dek giden ciddi ruhsal yaralara yol açabilmektedir.

Malum, kişilik çözümlemesi denilen psikoterapi tekniği ile o şekilde parçalanmış olan “kendilik”ler restore edilmektedir.

Birkaç örnekle konunun önemini vurgulamak isterim. Alevi bir dostumun babacığı ömrünün sonuna dek toplumsal ayrımcılığa uğramamak için Sünni rolü oynamıştı. Silik, pasif, korkak ve tedirgin, kaybetmiş bir oyuncu olarak hayatı sona ermişti. Bir başka örnekte ise ateist rolü oynayan mütedeyyin bir hastamın ezik profili aklıma gelir. Nasıl da ağlayarak içini dökmüştü. Bir diğeri, Kürt kimliğini saklamak zorunda hisseden, doğrudan sorulduğunda “… ama ben İran Kürdüyüm!” diye korku içinde yanıtlayan, hayata tutunmaya çalışan bir işçi gencin trajik öyküsüdür… Fransa’da bir lokantada misafir ettiği arkadaşlarına “Sakın hesabı verme kavgasına tutuşup da Türk olduğumuzu açık etmeyin!” diye uyaran bir doktorun hikâyesi aklıma gelir.

Demem o ki, kişi kendi kimliğinin ana unsurlarını açıkça ifade edemediği takdirde, yakayı ele verme korkusu ile başta paranoya olmak üzere, depresyon, anksiyete ve daha binbir çeşit hastalığa kendini hazırlamak zorundadır.

Çok önemli bir tuzağa tekrar dikkat çekmek isterim. Nasıl ki bizim ulusumuz herhangi bir ulustan daha aşağılık değilse, bizim ulus da başka uluslardan daha üstün olarak tanımlanamaz. Mesele farklı olmaktır. Üstün olmak değildir. Ulusal kimliğimiz üstümüze giydiğimiz bize uyan biricik, tek ve en güzel kıyafetimizdir.

Kısacası ruhsal sağlığımızın sağlamlığı ile ulusal kimliğimize sahip çıkmamız arasında çok yakından ve doğru ilişki olduğunu ifade edersem yanılmış olmam.

Hatta biraz daha ileri giderek şunu iddia edebilirim; bir organ olarak beynimizin işleyişi, fizyolojisi içinde yaşadığımız kültürün bir türevidir.

Kimliğimizi yaşama şansımızı elimizden alan her türlü ideolojiye ve elitizm tuzağına karşı dikkat diyor, paranoyasız, depresyonsuz, kişilikli bir hayat diliyorum. Aynı dilekle tüm farklı uluslara da buradan seslenmek, sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum.

Son söz olarak bize ulusal kimliğimizi özgürce ve kolayca yaşama şansı tanıyan başta yüce Atatürk’ümüz olmak üzere tüm atalarımıza ruh sağlımızı borçlu olduğumuzu ifade etmeden geçemeyeceğim.

Kalın sağlıcakla…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler