Uzak ve Yakın Her Şey!

Uzak ve Yakın Her Şey!

“Evet” dedi Muhsin “zıtlar birliktedir! Ama ya onları birbirine adeta yapıştıran kuvvet?” Cemil hiç beklemediği bir soruyla karşı karşıya, adeta donakalmıştı.

Zıtların birlikteliği, diyalektiğin temel yasalarındandı ve ta lise yıllarından tanıştığı bir kavramdı.

Neydi o günler? Ne heyecanlıydı! Hele o Zeliha’nın dolgun memeleri yok muydu? Mini etek giyerdi adeta meydan okurcasına! Sosyalizmin temel kuralları ve Zeliha adeta iç içe geçmişti. Ruh ve beyin gibi, duygu ve akıl gibi ayrılmaz ikililerin her türlüsü…

Zeliha folklorcu idi. Ve çok da çapkın… Hem Muhsin’in, hem Cemil’in acemi bakışlarını adeta istediği gibi yönetirdi.

Sanki sözleşmiş gibi her iki adam da o günlere döndüklerinde aynı anda Zeliha’yı hayal ediyorlardı.

Zira her ikisi de aynı anda “Zeliha’yı…” derken gülüştüler. O muzır gülüşün gerisinde yıllar öncesinin sıcak, sımsıcak ortak anıları vardı.

Cemil hala soruyu düşünüyordu. Gerçekten zıtları birlikte tutan kuvvet neydi?

Muhsin hiç de küçümsenecek bir adam değildi vesselam. Böyle ince fikirler her zaman ondan çıkardı. Kendisi bir marangoz ise, Muhsin tasarımcıydı sanki. İkisi de odunu yontmakla uğraşıyordu ama birisi hayalinde, birisi elinde… Her zaman çok iyi arkadaş olmuşlardı; zaman zaman ters düşseler de…

Mesela bir aralar Muhsin sosyalist olmaktan bıkmış, milliyetçi olmaya karar vermişti. Sırf Cemil’e inat, gıcıklık olsun diye. Gıcıklık etmek istemesi, Cemil’in ağzının iyi laf yapması ve lise sonda kızların tamamının onunla ilgilenmesindendi. O yıllarda milliyetçi cephe iktidardaydı; Demirel, Türkeş, Erbakan üçlüsü. Tarih kitabında Osmanlı’nın ne de şatafatlı olduğu vurgulanıyordu. Cemil her derste kalkıyor heyecanla, bunun kafatasçılık olduğundan bahisle şiddetle karşı koyuyordu. Cesurdu. Kelimeleri ustaca kullanıyordu. İnsan ruhuna inen yolu iyi biliyordu. Kızlar ki sınıfta sadece altı-yedi erkek vardı, gerisi kız, nasıl da hayranlık duyarlardı. O derslerden birinde Muhsin, “Tarih sadece objektif bilgi vermekle yetinmez,” dedi “toplumu bir arada tutan, onu ‘millet’ yapan vasfı nedeniyle coşku ve güven yaratmak gibi bir misyona da sahiptir.” diye ekledi. Tarih hocasının ciddi takdirini kazanmıştı. Gerçi hiçbir kız anlam verememişti bu çıkışa ama Cemil gıcık olmuştu ya…

Bu hatıra dile geldiğinde Cemil Muhsin’e bir şey itiraf etti. “Biliyor musun, babamı sen dövdürdün sanmıştım! Öldürmek istemiştim seni.”

“Hah işte,” dedi Muhsin, “görüyor musun sevgi ve nefret nasıl da birlikte… Şimdi soruyu tekrar soruyorum… Bunları bir arada tutan şey ne?”

Bu arada, her iki adam da ellili yaşlarında birer doktor idiler. İkisi de insan psikolojisine çok meraklıydılar. İd, ego, süperego, bilinç, bilinçdışı, önbilinç çok aşina oldukları kavramlardı. Bu kavramların da içinden geçtiği uzunca bir konuşmanın son saniyelerinde, Cemil birden lafa atladı. Önemli bir şey keşfetmişti sanki…

“Libido!” dedi. “Zıtları bir arada tutan o enerji, libidodan başkası değil!”

Muhsin’in yüzünde memnuniyet dolu bir gülümseme belirdi. Bir bahar havası vardı dışarda, güneşli. Ama gece gelecekti, hava soğuyacaktı… Ve zıtlar birlikte olmaya devam edecekti…

Birbirleri için taşıdıkları hasret ve muhabbet oldukça bu böyle gidecekti… Uzak ve yakın gibi, siyah ve beyaz gibi, net ve flu gibi… İşte öyle bir şey…

“Biliyor musun?” dedi, son söz olarak Cemil “…libido sadece insana özgü değil galiba! Ne dersin dostum, yanılıyor muyum?”

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler