Yeni nörodavranışsal profiller bipolar spektrum bozukluklarında mani riskini öngörüyor

Yeni nörodavranışsal profiller bipolar spektrum bozukluklarında mani riskini öngörüyor

Ruh hali ve enerji seviyesinin en az bir hafta boyunca aşırı derecede yükseldiği mâni, daha az şiddetli olan ve en az dört gün süren hipomani, bipolar spektrum bozukluklarının tanımlayıcı özellikleridir ve en yıkıcı semptomlar olabilir.

Bipolar spektrum bozuklukları, tipik olarak genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkan, genellikle yaşamları ciddi şekilde bozan ve yoğun tedaviler gerektiren psikiyatrik durumlardır. Mani riskini tahmin etmek klinisyenler için zor olmaya devam etmektedir; mani riskini tahmin edebilmek, tedavilerin risk altındaki hastalara daha erken yönlendirilmesine yardımcı olacaktır.

Ödül duyarlılığı, dürtüsellik ve uyku-sirkadyen ritmi

Biyolojik Psikiyatri’de yeni bir çalışma gelecekte mani veya hipomani gelişimi için bir nörodavranışsal riskleri ortaya koyuyor. Pittsburgh Üniversitesi’nden Adriane M. Soehner liderliğindeki araştırmacılar, artan ödül motivasyonu ve uyku-sirkadyen ritim bozulmasının mani/hipomani başlangıcı ile ilişkili olduğunu gösteren önceki araştırmaları temel aldı.

Beyin görüntüleme çalışmaları da bipolar spektrum bozukluklarının, önemli bir ödül ve belirginlik işleme merkezi olan sol ventrolateral prefrontal kortekste yüksek ödül beklentisi aktivasyonu ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Mevcut çalışma için Dr. Soehner ve ekibi artan mani riskinin; yüksek ödül duyarlılığı, dürtüsellik ve uyku sirkadiyen özellikleri ile tahmin edilebileceğini varsaydılar.

Çalışma için bipolar spektrum bozukluğu tanısı olmayan genç yetişkin katılımcılara bazı değerlendirmeler uygulandı ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Sonrasında katılımcıların yaklaşık yarısına 6 ve 12 aylık takip değerlendirmeleri de yapıldı.

Riskli gruplarda mani daha fazla

12 aylık takip aralığında hem yüksek riskli hem de orta riskli gruplardaki mani semptomları sağlıklı grubu aşmıştır.

Dr. Soehner bulgularla ilgili olarak şunları söyledi:

“Burada, mani kırılganlığı yüksek olanları ayırt etmeye yardımcı olan ödül duyarlılığı, dürtüsellik ve uyku sirkadiyen özelliklerine dayalı nörodavranışsal profiller belirledik. Bu özellikler bir aradayken mani riskini tespit etmeye yardımcı olabilir ve erken müdahaleleri yönlendirmek ve izlemek için hedefler sağlayabilir.”

Biological Psychiatry Editörü Doktor Cameron Carter, “Bu gibi yeni bulgular, mani gibi ciddi ruh sağlığı sorunları açısından en yüksek risk altındaki hasta gruplarını belirlemek için nörobiyolojik ve klinik önlemleri birleştirme yeteneğimizi vurgulamakta ve yüksek risk altındakiler için erken teşhis ve müdahaleye izin vermektedir. Bu şekilde tespit edilen bireylerde daha az acı ve daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini göstermek için gelecekte yapılacak araştırmalara ihtiyaç var.” açıklamalarında bulundu.

KAYNAKÇA:
– Soehner, A. M., Wallace, M. L., Edmiston, K., Chase, H., Lockovich, J., Aslam, H., … & Phillips, M. L. (2023). Neurobehavioral Reward and Sleep-Circadian Profiles Predict Present and Next-Year Mania/Hypomania Symptoms. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.
– Neuroscience News (11.07.2023). Novel Neurobehavioral Profiles Predict Risk of Mania in Bipolar Spectrum Disorders.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler