Zihnin boyutları ve beyin geometrisi

Zihnin boyutları ve beyin geometrisi

Bilinçli olmanın ne anlama geldiği felsefi bir sorudan daha fazlasıdır. Araştırmacılar, insan beyninin elektrokimyasal aktivitesinden bilinçli deneyimin nasıl ortaya çıktığını araştırmaya devam etmektedirler. Bu sorunun cevabı, bir kişinin yaşadığı ancak hareket edemediği veya çevresine tepki veremediği komadan, cerrahi anesteziye ve şizofreninin değişen düşünce süreçlerine kadar, beyin sağlığının anlaşılma şekli açısından önemli çıkarımlara sahip görünmektedir.

Son araştırmalar, beyinde bilince neden olan tek bir yer olmadığını öne sürüyor ve bu da bir ağ fenomenine işaret etmektedir. Bununla birlikte, beyin ağlarında farkındalık ve uyanıklığa yol açan bölgeler arasındaki çeşitli bağlantıların izini sürmek zor görünmektedir.

Zaman içinde kan akışında meydana gelen değişiklikler aracılığıyla beyin aktivitesini görmemizi ve ölçmemizi sağlayan bir görüntüleme tekniği olan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemini kullanan yeni bir yaklaşım, bilinçli durumları nasıl tanımladığımıza ve incelediğimize dair yeni bilgiler sağlamaktadır.

Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Zirui Huang yürütülen çalışma doğrultusunda “bilinç karmaşıktır ve onu incelemek karıştırılmış bir Rubik küpünü çözmek gibidir. Yalnızca tek bir yüzeye bakarsanız, düzenlenme biçimiyle kafanız karışabilir. Yapbozu tüm boyutlara bakarak çözmeniz gerekir” demektedir.

Söz konusu bilinç olduğunda, bu boyutlar şunları içermektedir:

 1. Uyarılabilirlik, yani beynin uyanık olma yeteneği;
 2. Farkındalık ya da bir gülün kırmızılığı gibi gerçekten deneyimlediğimiz şey;
 3. Duyusal organizasyon veya kusursuz bilinçli deneyimimizi yaratmak için görüntülerin, seslerin ve duyguların nasıl birbirine örüldüğü.

Ancak onlarca yıldır bu boyutlar, beyin etkinliğinin kendisine herhangi bir haritalama yapılmadan sadece kavramsal olarak değerlendirilmektedir. Yürütülen son çalışmada ise Prof. Dr. George Mashour ve araştırma direktörü Anthony Hudetz zihnin bu boyutlarını beynin geometrisinde bulmaya çalıştılar.

Tipik olarak, beyin görüntüleme çalışmaları ayrık, iyi tanımlanmış beyin alanlarını değerlendirmektedir. Bunu anlamak için, Amerika Birleşik Devletleri haritasında Colorado eyaletini düşünün. Neredeyse dikdörtgen şeklinde çok net sınırları vardır. Bununla birlikte, örneğin Colorado ve Wyoming’i ayıran sınırlar keyfidir. Buna karşılık, Colorado ve Wyoming’deki dağların topolojisine bakmak size bölgenin daha bilgilendirici ve doğal bir görünümünü verir. Araştırmacılar bu nörogörüntüleme çalışmasında çok benzer bir şey yaptılar: açıkça tanımlanmış beyin bölgelerine bakmak yerine, beyin bölgeleri arasındaki topolojiyi veya gradyanları araştırdılar.

Bu sözde kortikal bilinç gradyanlarının bir haritasını geliştirmek için ekip, uyanık, anestezi uygulanmış, koma halinde veya şizofreni gibi psikiyatrik teşhisleri olan çalışma katılımcılarının fMRI verilerini kullandı.

Ekip daha sonra 400 farklı beyin bölgesinden gelen kayıtları gradyanlar halinde düzenleyebildi ve bu durumlara veya teşhislere göre nasıl değiştiklerini karşılaştırdı. Uyandırılabilirlik, farkındalık ve duyusal organizasyon dâhil olmak üzere bilincin boyutlarıyla uyumlu görünen üç kortikal gradyan buldular.

Çalışmanın kıdemli yazarı Hudetz çalışma sonucunda “Eskiden sadece bilinçli durumların yararlı bir diyagramı olarak haritalanan şey, artık beynin kendisinde haritalanabilir” demekte iken Huang, “Çalışmamız, bilinç ve beyin arasındaki bağlantıya yeni bir bakış açısı getiriyor” demektedir. Ayrıca, sonuçların nörolojik hastalar için beyin temelli teşhisler veya değerlendirmeler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtilmektedir.

KAYNAKÇA:
– Zirui Huang, George A. Mashour, Anthony G. Hudetz. Functional geometry of the cortex encodes dimensions of consciousness. Nature Communications, 2023; 14 (1) DOI: 10.1038/s41467-022-35764-7.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler