DERİN TMS NEDİR?

Derin TMS, 2001 yılında Prof. Abraham Zangen tarafından geliştirilmiştir. Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü ve Brainsway firması patentini almıştır. 2003 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration-FDA) onaylıdır. Çocuklarda uygulanabileceği rapor edilse de 16 yaş üstü uygulanması önerilir.

Derin TMS, ilaçsız ve cerrahi olmayan bir müdahaledir, anestezi gerektirmez, uygulama sırasında hasta uyanık ve bilinçlidir. Kafatasına yerleştirilen bir mekanizma ile kafatasının altına manyetik atımlar gönderilerek beyindeki hedef bölge fiziksel olarak uyarılır. Böylece, elektriksel aktivite ile çalışan nöronlar, manyetik uyarım sayesinde aktifleşir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Derin TMS hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

  Derin TMS, psikiyatride, şu hastalıkların tedavisinde yüksek başarı oranları ile dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır:

  H1

  • Majör Depresyon
  • Anksiyete Bozuklukları (FDA onaylı)

  H7

  • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

  Derin TMS’nin yan etkisi var mıdır?

  Uygulama sırasında oluşan geçici baş ağrısı, geçici kulak çınlaması vb. geçici durumlar haricinde bir yan etki saptanmamıştır. Güvenli ve tolere edilebilirdir. İlk birkaç seans sonrasında ağrı devam ederse, ağrı kesici almada sakınca yoktur. Uygulama sonrasında hasta günlük yaşamına devam edebilir, araba kullanabilir. Geçici hafıza kaybı, kilo alımı, ağız kuruluğu veya cinsel problemlere neden olmaz.

  Hangi durumlarda Derin TMS gereklidir?

  Hastanın Derin TMS tedavisi alması uygun ise hızlı ve etkili bir çözüm için gereklidir. Bunun yanında, dirençli depresyonda, ilaçsız tedavi gerektiren durumlarda tedavi sonrası nüksetmeyi önlemede gereklidir. Bazı hastalarda özellikle tedavi sonrası nüksetmenin söz konusu olduğu hallerde Derin TMS yönteminin kullanılması gerekmektedir.

  Derin TMS sağlık açısından risk taşır mı?

  Derin TMS, klasik TMU’da olduğu gibi düşük riskli bir uygulamadır. Hem Derin TMS, hem klasik TMU diğer beyin uyarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında hastaya girişimsel işlem yapılmadığından dolayı çok düşük riskli bir uygulama yöntemidir. Bu yöntem beyinde herhangi bir hasar bırakmaz.

  DERİN TMS VE HASTALIKLAR

  Derin TMS ve Majör Depresyon

  Majör depresyon bireyin hayatını zorlaştıran ciddi bir beyin hastalığıdır. İlaç ve psiko-sosyal müdahalelerin yanı sıra, TMU da özellikle tedaviye dirençli, alejik, ilaçların yan etkilerinden yakınan, karaciğer-böbrek problemi olan, hamile ve lohusa hastalar için uygulanan bir yöntemdir. Majör depresyon protokolünde, beynin sol dorsolateral prefrontal korteksine (DLPFC) uygulanan manyetik alan sayesinde, depresyon nedeniyle yavaşlamış olan kortikal kan akışı, glikoz ve oksijen tüketimi olması gereken hıza geri döner. Bu antidepresan etkiye neden olur. TMU uygulamasından sonra kayda değer değişim görülen beyin alanları sol anterior singulat korteks, sol insula, sol üst temporal girus ve sağ angular girustur. Bu bölgelerdeki volüm artışı ile depresyon yoğunluğunun azalmasına korelasyon bulunmuştur. Derin TMS bu alanların yanı sıra, daha derin ve daha geniş bir alana etki etmesi sayesinde beynin ödül merkezi (nucleus acuumbens) ve ön tegmentum alanına da ulaşabilir. Standart TMU ile arasındaki bu fark majör depresyon tedavisinde Derin TMS’yu daha etkili kılmaktadır.

  Derin TMS ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

  Obsesif Kompuksif Bozukluk (OKB) yoğun rahatsız edici düşünceler ve tekrarlayan davranışlarla tanımlanır. Nörobiyolojik modele göre OKB, motor alan, kortiko-striato-thalamo-kortikal yolaklar, prefrontal korteks ve orbifrontal korteks ile ilişkilidir. Derin TMS, OKB tedavisinde orta prefrontal korteks ve anterior singulat korteksi hedef alır. Bu bölgelerin derin uyarımı sayesinde, duygusal ve bilişsel süreçler entegre olur, hastanın kontrol, dikkat, planlama ve kısa süreli bellek fonksiyonları gelişir.

  Derin TMS ve Anksiyete Bozukluğu

  Anksiyete bozukluğu (bir diğer adı ile kaygı bozukluğu) hissedilen anksiyetenin ihtiyacın giderilmesi doğrultusunda girişilecek çabayı engelleyecek kadar şiddetli olması halidir. Örneğin; sınav sırasında başarı gösterme ihtiyacı içerisindeki bir insanın aşırı anksiyete halinde sorulara cevap verememesi durumudur.

  Alzheimer, Bipolar Duygudurum Bozukluğu (Manik Depresyon), Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), Otizm, Panik Bozukluk, Tourette Sendromu (Tikler), Asperger Sendromu, Şizofreni gibi hastalıkların tedavisinde de başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

  DERİN TMS VE KLASİK TMS ARASINDAKİ FARKLAR

  Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere Derin TMS’de kişinin beyin bölgesinin uyarılmasında kullanılan başlıklar farklı yapıdadırlar. Bu başlıklar “H Başlık” olarak adlandırılmaktadır. H Başlık, tedavi süresince kişinin kafa derisi ile sabit, tutarlı temas sağlamak için esnek bir şekilde tasarlanmış, yastıklı bir kask şeklindedir. Diğer klasik TMS sistemlerinden farklı olarak, H Başlık kişinin kafasına sabitlenir. Bu da Derin TMS tedavisi sırasında bobinin hareket etme potansiyelini azaltır. Bu başlık tasarımı sayesinde ortaya çıkan avantajlar/farklılıklar aşağıdaki şekilde detaylıca gösterilmektedir:

  DERİN TMS TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

  Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde bulunan Derin TMS (Derin TMU - Deep TMS) cihazı ile tedavi nasıl uygulanır?
  Halaskargazi Cad. No: 103 D: 4B Osmanbey–İstanbul
  0212 231 18 86
  Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:30