Ağır mental hastalık ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki

Ağır mental hastalık ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki

Şizofreni dahil olmak üzere ağır mental hastalığa sahip kişiler daha yüksek kardiyovasküler hastalık ilişkili ölüm oranlarına sahipler ve aradaki ilişki son on yıllarda daha da güçlendi.

Daha önceki çalışmalarda kardiyovasküler hastalık ve ağır mental hastalık arasındaki ilişki tanımlanmıştı ancak bu ilişkinin zaman içinde değişip değişmediği bilinmiyordu.

PLOS Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma gelişmiş ülkelerden 16 65 yaş arası 30 milyon katılımcının alındığı 108 araştırmayı içeren bir sistemik derleme ve meta-analiz çalışması.

Çalışmada genele bakıldığında ağır mental hastalık geçiren kişilerin kardiyovasküler ölüm oranlarının genel popülasyonun iki katı olduğu gösterildi.

Şizofreni hastalarının bipolar hastalarından daha yüksek risk gösterdiği görüldü. Ancak fark bütün ağır mental hastalıklar ve kardiyovasküler ölüm oranları arasında geçerli.

Şizofreni hastalarında koroner kalp hastalığı için kontrol grubuna göre tehlike oranı 1.8 ve serebrovasküler hastalıklar için standardize ölüm oranı 1.93 olarak bulundu.

Hem şizofreni hem bipolar bozukluk için kardiyovasküler hastalık ilişkili oranlar 1970ler ile 2000ler arasında büyüdü. Örneğin, 1990larda şizofreni hastalarında kardiyovasküler ölüm tehlike oranı 1980lerdekilere göre 1.61 idi.

Sigara ve obezite gibi karıştırıcı unsurların tamamını keşfetmek mümkün değildi. Bununla birlikte meta-analizde yer alan çalışmalar arasında göz önünde bulundurulması gereken miktarda bir heterojenite vardı. Daha yüksek morbidite oranlarının nedenlerini ve son on yıllarda kötüleşmesinin nedenini anlayabilmemiz için daha çok çalışmaya ihtiyaç var.

Çalışmanın yazarları: “Son on yıllarda görülen kardiyovasküler tanı alma göreli riskindeki artış ağır mental hastalığı olan kişilerdeki sigara içme oranında artma veya antipsikotik kullanımında artmaya bağlı olabilir. 1990lardan beri görülen değişim daha kötü metabolik etkileri olduğu bilinen yeni jenerasyon ilaçların piyasa sürülmesiyle rastlaşıyor.”

Dr. Lambert ekliyor: “Sistematik derlememiz ve metanalizimiz ağır mental hastalık ile kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkinin 1990 2000 yılları arasında güçlendiğini doğruluyor.”

KAYNAK:
– Neurosicencenews. Mental Illness Associated With Increased Death From Cardiovascular Disease – Neuroscience News. Published 2022. Accessed April 23, 2022.
– Lambert AM, Parretti HM, Pearce E, et al. Temporal trends in associations between severe mental illness and risk of cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. Dregan A, ed. PLOS Med. 2022;19(4):e1003960. doi: 10.1371/JOURNAL.PMED.1003960

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler