Vizyon

Prof. Dr. Kemal Arıkan

Psikiyatri temelde insan davranış, düşünce ve duygularında meydana gelen sapmalarla ilgilenen bir tıp bilim dalıdır.

Düşünce, duygu ve davranışlar tamamen beyin işlevleridir. O halde psikiyatri beyin işlevleri ile ilgilenen bir disiplindir.

Beynin psikiyatriyi ilgilendiren işlev bozukluklarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Daha doğrusu birçok patolojik (hastalıklı) durum daha yeni anlaşılmakta ve tanımlanmaktadır.

Ne yazık ki, bir bilim olarak psikiyatri henüz daha gelişim evresindedir. Hastalıkların çoğuna öznel (subjektif) ölçütlerle tanı konulabilmekte ve takip edilebilmektedir.

Ama her şeye rağmen, tanı ölçütlerinin güvenilirliği ve geçerliliği, en azından majör psikiyatrik hastalıklar için, yeterli düzeydedir. Nitekim, söz konusu ölçütler göz önüne alınarak yapılan araştırmalarda beyin üzerinde etkili her türlü psikiyatrik girişimin değiştirici ve tedavi edici gücü ortadadır.

Psikiyatride iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi “Dinamik” ikincisi ise “Biyolojik” yaklaşım olarak bilinir. Ben birbirini destekleyen bu her iki yaklaşımdan da yararlanılması gerektiği kanısındayım. İnsanı bir bütün olarak ele almak için bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

“Dinamik” yaklaşım, hiçbir patolojik durumun durup dururken, rastlantısal olarak ortaya çıkmadığını savunur. Bu yaklaşıma ben de sonuna kadar inanıyorum. İstatistik bilimi açısından bakacak olursak: eğer bir olayın tüm öncülleri bilinirse o olayın gerçekleşme olasılığı %100 doğrulukla saptanabilir. Bu ilke bize dinamik psikiyatrinin yukarıda ifade ettiğim temel varsayımını destekler niteliktedir. Başka bir ifadeyle, tüm normal dışı duygu, davranış ve düşünceler birtakım öncüllerle ortaya çıkmaktadır. İşte o öncülleri anlamak ve tanımak dinamik psikiyatrinin temel ilkelerini bilmeyi gerektirir.

Öte yandan “Biyolojik” yaklaşım da oldukça güçlü bir argümana sahiptir: Bu yaklaşıma göre beyin tam da kainatın kesişme noktasında yer alır! Yani, her türlü bedensel, organik, sosyal, psikolojik, ekonomik, tarihsel, hatta coğrafi ve daha birçok kozmik olay beyinde algılanır, işlenir, değerlendirilir ve bir çıktı ile ortaya konur. Bu gerçekten uzak durarak insanı ve onda meydana gelen değişimleri anlamak, haliyle. mümkün değildir.

Kısaca benim vizyonum, insanı biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içinde, kendine özgü bir birey olarak dinamik ve biyolojik psikiyatri verileri ışığında anlamak ve ona yardımcı olmaktır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler