Reçeteyle alınan folik asit intihar riskini azaltabilir

Reçeteyle alınan folik asit intihar riskini azaltabilir

Yapılan bir araştırma, reçeteli folat alan kişilerin intihar riskinin daha düşük olabileceğini ortaya çıkardı.

JAMA Psikiyatri Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, reçeteli folat alan kişilerin intihar riski daha düşük olabilir. Araştırmada, folik asit reçete edilen her ayın 24 aylık takip süresi boyunca intihar girişimi riskinde ek bir %5 azalma ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.

Chicago üniversitesinden, Dr. Robert Gibbons ve ekibi “Folatın depresyon ve bilişteki rolü on yıldan fazla bir süredir kabul edilmektedir. Bu sebeple, herhangi bir depresyon tedavisinin başlangıcında düşük veya normal folat seviyeleri olan hastalara folat takviyesi önerilmektedir.” ifadelerinde bulundu.

Gibbons ve meslektaşları çalışma için yatan hasta, ayakta tedavi ve reçete taleplerini içeren bir veri tabanını taradı. Analiz için, 2012’den 2017’ye kadar bir folik asit reçetesi dolduran 18 yaş ve üstü katılımcıları belirledi. Folik asit reçetelerinin %48’i günde 1 mg olarak reçete edilmişti.

Araştırmacılar daha sonra, katılımcıların intihar girişiminde bulunup bulunmadığını veya kasıtlı olarak kendilerine zarar verip vermediğini veya 2010 ve 2018 yılları arasında intihar riski veya folat eksikliği ile ilgili herhangi bir teşhisi olup olmadığını belirlemek için kullandılar.

B9 vitamini olan folik asit için yapılan bu analizin benzerleri siyanokabalamin veya B12 vitamini reçetelerini dolduran katılımcılar için de tekrarlandı.

Yazarlar, %81.3’ü kadın olan 866.586 katılımcı hakkında veri topladı. Verilere göre, katılımcıların folik asit aldıkları dönemde, 100.000 kişi-ayda 4.73 oranında 261 intihar olayı meydana geldi. Katılımcıların folik asit almadığı aylarda ise 100.000 kişi-ayda 10.61 oranında 895 intihar olayı meydana geldi. Düzeltilmiş analizde, folik asit alan katılımcılar arasında intihar olaylarında %44 azalma oldu.

Yazarlar, doğurganlık çağındaki kadınlarda da benzer bir ilişki olduğunu, yaş ve cinsiyetin bu ilişkiyi etkilemediğini belirttiler. Bunun yanında, B12 vitamini ile intihar olayları arasında bir ilişki bulamadılar.

Son olarak araştırmacılar, yayınladıkları bulgular için “Bulgular, ilgi çekici sonuçlar olarak intihar düşüncesi ve davranışı ile randomize bir klinik araştırmanın yürütülmesini gerekli kılıyor. Bulduğumuz sonuç ileriki çalışmalarla doğrulanırsa, folik asit intihar düşüncesi ve davranışı için güvenli, ucuz ve yaygın olarak bulunan bir tedavi olabilir.” yorumunda bulundular.

KAYNAK:
– Psychnews Alert (22 Eylül 2022) Folic Acid Taken by Prescription May Lower Risk of Suicide.
– Gibbons, R. D., Hur, K., Lavigne, J. E., & Mann, J. J. (2022). Association Between Folic Acid Prescription Fills and Suicide Attempts and Intentional Self-harm Among Privately Insured US Adults. JAMA psychiatry.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler