Ah Şu Kalp Meselesi Yok mu!

Onunla sohbet yaz akşamlarında Akdeniz sahillerinde muhabbet gibiydi. Dünyada kimsemin kalmadığı, acımasızca aşağılandığım ve dışlandığım zamanlardı. Öyle bir zamanda tanıştık. Kader hakkında fikirlerini almak üzere yaşadığı şehre gittiğimde tek başına, ayağında eski bir şalvarla beni karşıladı. Hava alanı çıkışında bir an öylece bakıştık. İkimiz de garibandık. Öyle bir akış vardı ki bakışında, sevda yüklü kervanlar o yükü taşıyamazdı. İşte o an benim geçmişin üstüne sünger çektiğim, herkesi affettiğim, iyileştiğim andı. Bir ‘an’dı ya hu, sadece bir ‘an’dı… Acılarla, örümcek ağı kaplı odalarda geçen yılların yarası kapanıverdi mi? Evet kapandı…

Kaderi konuşmaya başladık. Daha yolda, yıkık dökük evine doğru giderken… Tam üç gün boyunca konuşacaktık. Durmadan…

Değil mi ki, Yaratan yaşanan her şeyin ama her şeyin öncüllerini bilmekteydi, gelecekte olacakları tam bir doğrulukta, istese de istemese de, kestirmekteydi. Kader denilen şeyin bir ayağı bu olsa gerekti. Öncüller değişmeyeceğine göre yaşananlar asla değişmeyecekti.

Derken derken yetmiş iki saatin sonlarına doğru “sen” dedi “Allah’ı düşünerek bulamazsın… Tek çare kalbinle bulacaksın.” Heyhat, şimdi de, “Kalp nedir?” sorgusu başlayacaktı.

Bu arada, geceleri meşk yapılmaktaydı, belli ki, kalpler coşmaktaydı…

Söylediğim adam, bir soru sorduğumda Kuran’a, İncil’e, Tevrat’a aynı anda bakmakta, sorunun cevabını hahama, papaza, müftülere danışmaktaydı. Okumaktaydı. Mehmet Akif okumaktaydı. Karl Marx’ın Kapital’ini anlayarak hatmetmekteydi. Tam bir entelektüeldi o… Ama hiç bir vasfı o bakışları açıklayamamaktaydı. Zira bilgisi derya deniz olanlarda bile o bakışları yakalamak mümkün olmamıştı, olamamaktaydı. Ne de cesur, sevgi dolu bakışlardı onlar, adeta bağışlayıcının yumuşaklık, merhamet ve gücünü yansıtmaktaydı. Bütün günahlarınızı ve yanlışlarınızı affetmek niyetini vurgulamaktaydı. Mesela, hapishane kaçkını bir psikopatın kapısına naralar atarak, konu komşuyu gecenin o yarısında korkutarak sarhoş dayandığını, aralarında hiç konuşma geçmeden, birbirlerine sarılarak, saatlerce ağlaştıklarını anlatmaktaydı.

Bir gün o da öldü gitti… Arkasında çok muhtaçlar bırakarak…

Şimdilerde, yalnız başıma gecelerde kaldığımda, düşünüyor ve seziyorum ki, gerçekten her şey bir bilgi bir de duygu taşımaktaydı. Birçoğunun zaten yakaladığı bu yalın ve sıradan gerçeklik hep kulaklardaydı.

Bilmeyenlere nasıl anlatayım bilmem ki. Mesela; seri katilleri düşünün. Mağdurların gözlerini bağlarlar öldürürken… Neden bilir misiniz? Kim bilir belki de duyguyu bilgiden koparmanın önemini en çok onlar anlamaktaydı. Duygu bir bez parçasının ardına atıldığı anda acımasızlığın önünde engel kalmamaktaydı. Yine derin demans hastalarının olaylardaki duyguyu hissettiklerinde hafızalarının nasıl da canlandığına tanık olunmaktaydı.

Demek, gerçeği yakalamak sadece bilerek değil ve hatta belki de sadece kalple de değil, belli ki, ikisini bir araya getirerek mümkün olmaktaydı.

İşte kalp ve bilgi meselesi buralarda bir yerlerde yatmaktaydı…

Benim gibi daha yüzlercesinin yaralarını sardı gitti…

Sadi Baba’ya rahmet diliyorum. Yaşadığı ömür boşa geçmedi, biliyorum.

– Burada, gözden kaçar korkusu ile kızımın yorumunu ekliyorum:

“Akıl çağı dedikleri şeyi duyguları hesaba katmadan yaşadık, savaşlardan, felaketlerden kurtulamadık. Keşke tarihin büyük adam diye andıkları biraz olsun Sadi Babaya benzeseydi… Allah rahmet eylesin.”

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler