Bazı çocuklarda ve ergenlerde kekemelik kaygı ile bağlantılı olabilir

Bazı çocuklarda ve ergenlerde kekemelik kaygı ile bağlantılı olabilir

Kekemelik, okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 5-8’ini etkiler. Kekeleyen yetişkinlerde artan anksiyete riski ne kadar kanıtlanmış olsa da bu yaş grubunda anksiyetenin başlangıcı hakkında çok az şey bilinmektedir.

UCL araştırmacıları tarafından yapılan araştırmaya göre, kekeleyen çocuklar ve ergenler, yaşıtlarına göre kaygı seviyelerinde daha yüksek bir artış göstermektedir.

Çalışmalar arasında bildirilen anksiyete belirtilerinde önemli farklılıklar olmasına rağmen, genel olarak kekeme olan çocuklar ve ergenler, akranlarından daha yüksek anksiyete belirtileri gösterme eğilimdedir.

Ria Bernard konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Bu incelemeden elde edilen önemli bir bulgu, kekeleyen çocuk ve ergenlerin homojen bir grup olmadığıdır. Bu yaş grubunda kaygı kökenli çok sayıda risk faktörünün yer alması muhtemeldir. Mevcut verilerden dolayı düzenleyici faktörlere bakamadık. Bu sebeple bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

Sonuçlardaki yüksek değişkenlik, kekeleyen tüm gençlerin kaygı yaşamadığı anlamına gelmektedir. Araştırmacılar artan kaygının, zorbalığa maruz kalma, tedaviye erişmede güçlük veya ailede kaygı ve depresyon öyküsünün olması gibi diğer risk faktörlerini yansıtabileceğini ileri sürmektedir. Böylelikle kekeleyen çocuk ve ergenlerde oluşan risk veya dayanıklılığın artırabileceğini belirtmişlerdir.

Yapılan bazı ek çalışmalar konuyla ilgili farklı değişkenleri bildirmektedir. Şu anda artan riske karşı hangi faktörlerin kekemeliğe katkıda bulunduğu belirsizdir. Bu sebeple kekemeliğe yapılan müdahalenin kaygı üzerindeki etkisini tam olarak ele alınmamaktadır. Müdahale yaklaşımları; akıcılığı geliştirmeye, akıcı olmayan konuşmayla başa çıkma stratejilerine veya her ikisinin birleşimine odaklanabilir.

Bu araştırma hakkında Kekeleyen Çocuklar için Eylem Hayır Kurumu şunları söylemiştir: “Bu incelemeden elde edilen bulgular, kekeleyen çocukları ve ailelerini en iyi şekilde nasıl destekleyeceğimiz açısından önemlidir. Erken teşhis ve Konuşma ve Dil Terapisi hizmetlerine erişimi arttırmak ve çocukların ihtiyaç duydukları desteği almalarına yardımcı olmak hayati bir öneme sahiptir.”

Araştırmacılar, yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak orta çocukluktaki kaygıyı incelediğini vurgulamaktadır. Ek olarak, boylamsal çalışmaların olmamasından kaynaklı kekeleyen bazı çocukların neden daha fazla kaygı belirtileri yaşarken diğerlerinin yaşamadığını anlamasını zorlaştırmaktadır. Aslında istenen şey boylamsal araştırmalar aracılığıyla kekemelik ve kaygı arasındaki ilişkinin gelişim sürecine olan etkisini anlamaktır.

İlk incelemelerde, yaşıtlarına göre kekeleyen bazı çocuk ve ergenlerde kaygı belirtilerinin arttığı görülmektedir. Bu yaş grubunda daha yüksek depresyon puanlarına yönelik bir eğilim gözlemlenmiş, fakat gruplar arası farklılıklarda istatistiksel bir anlamlılık bulunamamıştır. Bunun sonucunda, riski azaltabilecek faktörleri göz önünde bulunduran daha büyük, hatta boylamsal çalışmalar yapılması gereklidir. Yine de sonuçlar, kekeme olan gençlerin ruh sağlığı ve iyilik halinin dikkatli bir şekilde izlenmesine duyulan ihtiyaca vurgu yapmaktadır.

KAYNAK:
– Stammering May Be Linked With Anxiety in Some Children and Adolescents, Neuroscience News.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler