“Dil ruhu etkiler mi?” meselesi

“Dil ruhu etkiler mi?” meselesi… Duyguların ve düşüncelerin dile gelmesi ne de önemlidir! Aklınıza gelmeyen ya da dilinizin ucunda kalan şeyleri bilirsiniz. Hani, rahatsız eder ve işi gücü bırakıp hatırlamaya çalışırsınız ya… Kelimeler ve karşılığı olan objeler arasındaki dil-bilimsel ilişkiden fazla söz etmeyeceğim. Mesela, neden İtalyanların şöyle avurtlarını şişire şişire “Antonio!” dediklerini, buna karşın İngilizlerin gayet kibarca “Smith!” demekle yetindiklerini bu iki ülkenin coğrafi koşulları ile kelimelerin yapısı arasındaki bağlantıya falan da dalacak değilim… Ben özellikle bir psikiyatrist gözü ile konuyla ilgileneceğim.

Bir kere dilin beyinde bir merkezi olduğunu, bunun beynin genellikle sol yarısında olduğunu hatırlayalım. Mesela felç geçiren birinin bazen kalıcı bazen geçici bir süre konuşamadığını bilirsiniz. Çünkü öyle durumlarda, felce neden olan hadise gider konuşma merkezini etkiler. Eğer kişi konuşamaz halde ise Broca bölgesi etkilenmiş demektir. Broca bölgesi beynin alın bölümü ile şaka arasındaki kesişme noktasında, yani öndedir. Buna motor afazi derler. Wernicke bölgesi etkilenmiş ise duyusal afazi oluşur. Wernicke bölgesi beynin arka bölümündedir. Şakak bölgesinin bittiği alandadır. Anlatmaktan ziyade anlamak zorlaşmıştır. Yani duyduğu ya da gördüğü şeyin kelime karşılığını bulamaz. Böylece söylediklerinin anlamı yoktur. Motor ve duyusal alan arasındaki iletim afazisinde, duyduğu kelimeleri tekrar edemez, yüksek sesle okuyamazlar. Global afazide dil becerilerinin tümünde bozulma vardır; transkortikal afazilerde ise, yalnızca tekrarlama becerisi sağlam kalmış olabilir.

Anatomik, nörolojik ve dil-bilimsel temellere bakınca, tahmin edeceğiniz gibi konu çok dallı budaklıdır. Derin ve incedir. Zaman zaman tekrar dönecek ve değişik açılardan ele alacağım. Bu yazıda sadece konuşmaya ve yazmaya düzen vermenin yani eğitimin ruhu nasıl da etkilediğine vurgu yapacağım.

Eğer eğitimsiz iseniz çok şey bildiğinizi sanırsınız. Ama insanlar sizi anlamamaktadır diye var sayarsınız! Ya bildiklerinizin doğruluğu, geçerliliği ve güvenilirliği nasıl anlaşılacaktır? Bu ancak anlatabildiğiniz ölçüde mümkün olacaktır. Siz anlatacak, diğerleri ya da tabiatın bizzat kendisi ona karşılık verecek ve aklınızdakilerin gerçeklikte bir karşılığı var mı ortaya çıkacaktır.

Anlatmak ta yetmez bir de düzgün anlatacaksınız. Bütün meselenin gramer kurallarına hâkimiyet ve bilinen kelime sayısında gizli olduğunu anlayacaksınız. Tabiata kendinizi anlatmak su bulmanıza, ekmek yapmanıza yarar, Tabiatın dili matematiktir mesela. Tarıma ilişkin hesaplar önemsiz mi? E=mc2 yerine m=Ec2 olur mu hiç… Adama gülmezler mi? Öte yandan insana kendinizi anlatmak sevdalara yol açarken, anlatamamak; öfkeye, hüzne, hayal kırıklığına dönmez mi? Yetersizlik, yeteneksizlik duyguları da cabası olmaz mı?

Ama görüyorum ki, iddiası kadar derin eğitimi olmayanlar var orada, o ne hırstır o ne hava! Daha, kendi duygularını ve düşüncelerini ifade edemeyen, onlara yön veremeyen birinin tabiata ve diğer insanlara yani özetle tarihe nasıl yön vereceğini zorlanıyorum anlamakta!

İnanmazsanız deneyin. Çok ayrıntısına girmeye gerek duymadan, yani isim fiil, vesaireyi düzgün sıralayarak, ana hatlarıyla gramer kurallarına uygun olarak yazın düşüncelerinizi bir kâğıda, kullandığınız kelimelere dikkat edin o arada… Gösterdiğiniz başarı oranında kendinize duyduğunuz saygının arttığına tanık olacaksınız orada…

Demek ki, biçim, yani dil, özü, yani ruhu şenlendirecek denli ve dehşetli etkili olmakta… Mesela, arada yarar var Nazım’ın şiirlerinin gücü ile ruhsal zenginliği arasındaki ilişkiye bakmakta!

Bu arada, mademki dil ruhu yumuşatmakta o halde en güzeli tatlı dilli olmakta…

Ruhun dili nasıl etkilediği ise bir başka yazının konusu olmaya aday olmakta…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler