Düşük B12 seviyesi depresif semptomlar ile ilişkili midir?

Düşük B12 seviyesi depresif semptomlar ile ilişkili midir?

B12 eksikliğinin dünya çapında yaygınlığının %6 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, prevalans 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerde daha yüksektir.

B12 vitamini ve folat eksikliğinin en bilinen klinik belirtisi megaloblastik anemidir. Daha önceki çalışmalarda düşük B12 vitamini seviyesinin erkeklerde zayıf hafıza ile ilişkili olduğu bulunmuştu.

B12 vitamini eksikliği bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir ve uzun süre tedavi edilmezse geri dönüşü olmayan bir bunama nedeni olabilir. Bu nedenle, B12 eksikliği olan yaşlı yetişkinler, zamanında tespit edilip tedavi edilirse, bilişsel bozulma geri döndürülebilir veya önlenebilir hale gelir.

İrlanda da yapılan bir araştırmada folat ve B12 seviyelerinin depresif semptomlara etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 4 yıl boyunca gözlemlenen yaşlı popülasyon dahil edilmiştir.

Bu çalışmada katılımcıların başlangıçtaki folat ve B12 seviyeleri ile 2. ve 4. yılda meydana gelen depresif semptomları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. B12 ve folat seviyeleri mikrobiyolojik tahlille belirlenmiş ve depresyon ölçekleri uygulanmıştır.

Çalışmanın sonuçlarına göre hem B12 hem de folat seviyeleri, depresif semptomları olan grupta depresif olmayanlara göre daha düşüktü. Regresyon modelleri, başlangıçta düşük B12 seviyesine sahip katılımcıların, dört yıl sonra depresyon geçirme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ancak folat için böyle bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.

Düşük B12 seviyesine sahip yaşlı yetişkinlerin 4 yıl boyunca depresif belirtiler geliştirme olasılığı %51 fazlaydı. Bu bulgu, fiziksel aktivite, kronik hastalık yükü, D vitamini seviyesi kardiyovasküler hastalık ve antidepresan kullanımı gibi ilgili ortak değişkenler kontrol edildikten sonra da aynı kaldı.

Bulgular, B12 seviyesinin yaşlılarda depresif semptomlara etkisini ve gıda takviye politikasında yaşlı yetişkinlerde depresif semptomların önlenmesindeki önemini ortaya koymaktadır.

KAYNAK:

– Laird, E., O’Halloran, A., Molloy, A., Healy, M., Hernandez, B., O’Connor, D., . . . Briggs, R. (2021). Low vitamin B12 but not folate is associated with incident depressive symptoms in community-dwelling older adults: A 4 year longitudinal study. British Journal of Nutrition, 1-22. doi:10.1017/S0007114521004748.

– Nalder, L., Zheng, B., Chiandet, G., Middleton, L. T., & de Jager, C. A. (2020). Vitamin B12 and Folate Status in Cognitively Healthy Older Adults and Associations with Cognitive Performance. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 25(3), 287–294. doi:10.1007/s12603-020-1489-y.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler