İşin Sırrı Dengede

Bu yazıyı elektrofizyolojiye gönül vermiş ve alanın ciddi dergilerinden “Clinical EEG and Neuroscience” dergisinin yardımcı editörü sıfatıyla ve ülkemizde konuya emek verenlere teşekkür mahiyetinde kaleme alıyorum.

Son zamanlarda, özel ofisimde toplamakta olduğum elektrofizyolojik verilere dayalı analizler gerçekten çok zevkli ve enteresan sonuçlar veriyor.

Söz konusu verileri sürekli yayınlamaktayım. Örneğin, paroksetin adı verilen antidepresana cevabın gama ritmi yüksek olanlarda negatif olduğunu göstermiş bulunuyorum. Öte yandan aynı ritmin yüksek olmasının intihar riskini gösterdiği, şizofrenide içgörü yoksunluğu ile bağlantılı olduğu, anoreksiyada arttığı gibi verilerin her biri birer yazıya dökülmüş durumda. Bunların bir kısmı yayınlanmış, bir kısmı ise yayın aşamasında…

Bu bulguların aslında neyi gösterdiği işin akademik heyecanı. Sorunun cevabını sevgili Tamer Demiralp, Brian O’Donell, Barış Metin ile 2018 Eylül ayında düzenlediğimiz sempozyumda, Pittsburgh şehrinde, değerli rektörümüz, sevgili Nevzat Tarhan hocanın sponsorluğu ve moderatörlüğünde enine boyuna tartıştık.

Tamer hoca, yıllar önce özel konuşmalarımızın birinde söylediğim bir söze atıf yaptı. Ne kıvanç verici bir hal… Bütün meselenin eksitasyon-inhibisyon dengesinde olduğunu iddia etmişim. Orada temel kimyasalların GABA ve glutamat olduğunu, diğerlerinin kararlı dengeyi korumaya yönelik olarak ve duruma göre artıp azaldığını söylemişim.

Kendisi 30 hertz ve üstü hızlı gama osilasyonlarının inhibitör GABA ile eksitatör Glutamat arasındaki dengenin bozulmasını gösterdiğine, daha çok GABA erjik aktivenin domine etmesinden kaynaklandığına dair bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Elektrofizyolojiye katkıları ile kalbimizde özel yeri olan Türk bilim insanı Erol Başar’ın konuya ilişkin önemi her birimiz tarafından özellikle de O’Donell ve Tamer tarafından kuvvetle vurgulandı.

Anlaşılan gerçekten işin sırrı dengedeydi ve aşırı hızlanmış bir beyin, aşırı yavaşlamış, 0-3 hertzlik delta dominant bir beyin gibi dengesizliğe işaret etmekteydi.

Benim Gama ritmi ile tanışmam IQ düzeyi çok yüksek olanların bu ritme sahip olduklarına dair Turan İtil hocanın iddiası ile başlamıştır. Ne kadar gerçeği yansıttığını bilmem ama hoca şunu eklerdi, “aşırı zeka birçok psikiyatrik riski barındırmaktadır” derdi.

Sonuçta ruh sağlığı söz konusu olduğunda her alanda optimuma ayarlanmak, yani dengeyi korumak gerektiğini anlamakta ve düşünmekteyim.

Araştırmacı bir psikiyatrist olarak şunu iddia edeceğim, denge bozuklukları elektrofizyolojik ölçümlerle anlaşılabilir, ona paralel olarak düzeltilebilir ve takip edilebilir.

Son olarak diyorum ki, yaşasın ölçülebilir bilimsel verilere dayalı psikiyatri, yaşasın psikiyatriyi bu şekilde ele alıp ömürleri boyunca çalışan çok ama çok değerli ve bir o kadar da sessiz ve derinden giden bilim insanları. Yaşasın Erol Başar’ların, Turan İtil’lerin anıları ve onur kaynağımız yeni nesil araştırmacılarımız… Tamer Demiralp’ler, Barış Metin’ler… Konunun önemini kavrayan daha nice çalışmacılara ve onları her açıdan destekleyen onlar kadar değerli bilim insanları, Bilgen Taneli’ler, Nevzat Tarhan’lar Ayhan Songar’lar…

Hepsine binlerce teşekkürler.

Kısaca söylemek gerekirse, onca insanın biyolojik temellere ilişkin onca çabası olmasaydı, hastasıyla, hekimiyle, araştırmacısıyla ruh sağlığı alanında emek veren bizler karanlıklara gömülmüş olarak kalacaktık.

Dilerim, herkese nesnelliği yakalamak ve ondan ayrılmamak nasip olsun…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler