Karaciğer ve Psikiyatri

Karaciğer hastalıkları toplumda çokça yaşanıyor. Çeşitleri olan rahatsızlık… Bu konuda yeterince bilgi sahibi miyiz sorusuna ne yazık ki olumlu yanıt veremiyoruz. Kültürel boyutunun olduğu karaciğer rahatsızlıkları enfeksiyon riskleri de taşıyor. Alkol tüketimi bu hastalıkta başta giden bir öneme sahip. Bozulmuş organlara sahip olan insanlarda duygu durum sorunları yaşandığı gibi nakil konusunda da benzer zorluklar söz konusu olmaktadır. Organ reddi de yine çok yaşanan bir durum.

Prof. Dr. Kemal Arıkan Hürriyet Gazetesinden Uğur İlyas CANPOLAT’ın bu konudaki sorularını cevapladı.

– Önce bize karaciğerin vücuttaki yerini anlatır mısınız? Nedir fonksiyonları?

Karaciğer vücudun fabrikasıdır. Yağ, şeker, protein ve diğer maddelerin metabolizmasında önemli rol alır. Ayrıca arıtma tesisi olarak da görev görür.

– Maskeleme söz konusu mudur? Sinsi bir şekilde mi ortaya çıkar her zaman yoksa birden görülen vakalarda var mıdır?

Karaciğer hastalıkları genellikle sinsi seyir izler. Ama fulminan hepatit dediğimiz olgu aniden ortaya çıkabilir.

– Majör depresyon yaşayanlarda daha çok görüldüğü bilgisini doğrular mısınız?

Karaciğer hastalıkları çeşitli psikiyatrik bozukluklara yol açar. Bunlardan birisi major depresyondur.

– Bedensel bir hastalık olan karaciğerin psikiyatri dalı ile olan bağlantısını açıklar mısınız?

Yakından ilişkisi vardır. Karaciğer hastalıkları çeşitli nörotransmitterlerin beyin konsantrasyonlarını etkilemek suretiyle hemen her türlü psikiyatrik tabloyu taklit edebilir.

– Bulgularda benzerlikler var mıdır? Hekimin dikkatini neler çeker?

Organik bulgu yoksa hekimin dikkatinden kaçabilir.

– Aşırı alkol tüketiminin karaciğer hastalığındaki etkisi konusunda neler düşünüyorsunuz?

Çok yakından ilişkisi vardır. Alkol karaciğer üzerinde çeşitli mekanizmalarla toksik etkiye sahiptir.

– İlaç kullanımındaki fazlalıkların da etkisi var mıdır bu hastalıkta?

Bilinçsiz ilaç kullanımı karaciğer hastalıklarına maalesef yol açabilmektedir.

– Hepatit B ve C psikiyatrik hastalıkları tetikleyici midir?

Evet.

– Karaciğer hastalığında en çok görülen psikiyatrik tablolar hangileridir?

Depresyon, mani, demans, deliryum, psikoz.

– Hem psikiyatrik tablo içinde olan hem de karaciğer hastalığı yaşayan kişi hangi disiplinler ile nasıl tedavi edilmeli?

Elbette hem hepatolog hem de psikiyatrist tarafından takip edilmelidir.

– Bozulmuş bir organa sahip olmak kişinin psikolojisini nasıl etkiliyor?

Ciddi eksiklik duygusuna yol açar. Kendilik hasar görür.

– Karaciğer hastalığında kişinin davranışlarında ne gibi farklılıklar gözlenir? Bu dışarıdan fark edilir mi?

Gün içerisinde değişen bir mizaç değişkenliği, unutkanlık, dikkatsizlik ve kişilik değişimi önemli ipuçları arasındadır.

– Karaciğer hastalıkları kadın erkek hormonlarını etkiler mi?

Evet.

– Bunun kişideki tezahürleri nasıl görülür?

Hormonal süreçlerin aksaması ile birlikte o hormonun az ya da fazla bağlı olarak psikiyatrik bulgular ortaya çıkar. Sinirlilik tüm bunların ortak paydasında yer alır.

– Karaciğer hastalarında psikiyatrik semptomlar görüldüğü gibi nörolojik bulgulara da rastlanır mı?

Evet. Tremor, asterksis vb nörolojik arazlara sık rastlanır.

– Karaciğer nakli konusundaki görüşünüz nedir?

Bence etik ilkelere uygun davranıldıkça yararlı bir uygulamadır. Destekliyorum.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler