Türkiye’de Hekimlik Mesleğinin Ruhsal Şifreleri

Hekimliği En Stresli Meslek Yapan Faktörler

 • Ölümle iç içe yaşamak.
 • Kariyerle aile ilişkileri arasında denge sağlayamamak, aile içi çatışmalar.
 • Otonomiyi azaltan sosyal, ekonomik, hukuksal yaptırımlar.
 • Hekimi istemediği bir objeyle özdeşleştiren sorunlu hastalar.
 • Yarışmacı ortamın getirdiği meslektaş çatışmaları.
 • Fazla çalışma.
 • Yeni bilgileri sürekli olarak izleme mecburiyeti.
 • Hata yapma kaygısı.
 • Politik, ekonomik, hukuksal baskılar.
 • Rutin iş yükü.
 • Tedavi başarısızlıkları.
 • Yaşlılığın getirdiği yetersizlik algısı.
 • Kadın hekimlerin özgün sorunları.

Stres Faktörlerinin Sınıflaması

 • Hasta-hekim ilişkisinden kaynaklanan güçlükler.
 • Meslektaşlar arası ilişkiden kaynaklanan güçlükler.
 • Performansı korumak adına yaşanan güçlükler.
 • Meslekten kaynaklanan emosyonel güçlükler.
 • İdari, sosyal, ekonomik, hukuksal ve politik güçlükler.

Stresi Dengeleyen Faktörler

 • Kararlarında özgür olmak, yaratıcı gücünü kullanabilmek, otonomi.
 • Süblimasyon ve altruizmden alınan güç.
 • Prestij ve ekonomik olanaklar gibi benzeri doyumlar.

Günümüzde, strese yol açan faktörler artmış öte yandan stresi dengeleyen faktörler zayıflamıştır. Örneğin stres faktörü olarak idari baskılar artmış, onu dengeleyen faktörler olan prestij, otonomi ve ekonomik avantajlar azalmıştır.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçinde Yapılan Bir Çalışma
56 Kadın, 94 Erkek, toplam 150 kişilik bir hekim grubu
Ort. yaş 33,87+/-9,32, min 24, max 66

Genelde Kabul Edilen Mutlak Başarı Kriterleri

 • Empati.
 • Kesin çözüm arayışına girmem!
 • Alternatif tanı konfüzyonu yaşamam!
 • Hastanın uğrayacağı zararları aklımdan çıkarmam!
 • Tedavide sosyo-ekonomik statüyü hesaba katarım!
 • Sosyo-demografik özellikleri öğrenirim!
 • Anlaşılmak isterim!
 • Otoriter olmak istemem!

Mutlak başarı kriterine uyan hekim sayısı: 2

Çözüm arayışında olma göstergeleri
Psikolojik danışmanlık isteme ihtiyacı.
Konsültasyon Liyezon psikiyatrisi önemlidir!
Çözüm arayışında olan hekim sayısı: 139

Hekimlerin hastalarında psikolojik çözüm arayışının nedenleri

 • Önerilere uyumu etkiler.
 • Tedaviye yanıt hızını etkiler.
 • Hastanın öz saygısını etkiler.

İnsan Psikolojisine Yönelik Eğitim Talebinde Bulunanların Özellikleri

 • Hasta ile arkadaşça ilişkinin otoritelerini sarsmayacağını düşünürler.
 • KLP’ye özel önem verirler.
 • Kesin çözüm bulma eğilimi göstermezler.
 • Daha sık psikiyatrik konsültasyon isterler.
 • Sorunlu hastalardan uzak dururlar.
 • Psikolojik destek ihtiyaçları daha fazladır.
 • Omnipotent eğilimleri daha fazladır.
 • Deneyimli hekimlerde çözüm arayışı talebi azalır.

Kurgu
Omnipotent eğilimi olan hekimler hasta ilişkisinde başarısız oluyor. Böylece depresyona girme eğilimleri artıyor. Sonuçta kesin çözüm bulma hedefinden vazgeçiyorlar. Bir yandan hastalarına bilgi verme eğilimde olmamaları ve sorunlu hastalardan uzak durmaları, öte yandan arkadaşça ilişkinin otoriteyi sarsmayacağına dair inanç bir çelişki yaratıyor. Bu çelişki ise omnipotensten kaynaklanmaktadır. Narsistik yaralanmaya önlem olarak daha sık KLP başvurusu olmaktadır. Sorunun kendilerinden değil eğitim sisteminden kaynaklandığını düşünerek rasyonalizasyon göstermektedirler.

Sonuç
Hasta-hekim ilişkilerine yönelik eğitim talebinin arkasında otoriter-totaliter-dogmatik meslek anlayışını besleme ümidi yatıyor olabilir.

Omnipotens eğiliminin kaynağı
Meslek seçiminde mesleğin popülaritesi, sağlayacağı ekonomik olanaklar ya da başkalarının etkisinde kalmak. Özellikle doyumsuz ana-babaların doyumu, çocukları üzerinden elde etme eğilimi önemli bir noktadır. Kısacası bazı hekimler birtakım sosyolojik nedenlerle omnipotent olmaya zorlanmaktadır.

Sosyoekonomik düzeyi düşük olan hastasına tepeden bakan elitist hekim duruşunun günümüze yansıması, bu geniş kitlenin desteğini kaybetmek olarak tezahür etmektedir. Biz hekimlerin en kısa sürede sıkı bir özeleştiri sürecine girmesi, deneyim ve bilgi birikimi ile o kitleden sadece bir adım önde olması gerektiğin bilincine varması şarttır. Narsisizmde gizli duran elitist tavırdan vazgeçmek, halka hak ettiği kaliteli hizmeti vermek ve onun manevi değerlerine yabancı olmamak, en doğru yaklaşım olsa gerek. Sonuçta hekimler üzerinde yoğunlaşan anlamı meçhul iktidar baskısına karşı halk desteği elde edilecek ve sorunlar olması gereken düzeye gelecektir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler