Yaratıcılık

Yaratıcılık… İngilizcesi “creativity”… Henüz saptanmamış bir görüş açısı ortaya koyma yeteneği diye özetleyebilirim. Yere bir yuvarlak çizip te tepeden bakıldığında kocaman hasır şapkalı bir Meksikalının orada uyumakta olduğunu düşünebiliyorsanız yaratıcı gücünüz fena değil demektir. Bu bir psikolojik test sorusu idi ve ben o soruya değişik açılardan yaklaşamamıştım. Ama rüyamda inanılmaz zor bir uzay geometrisi sorusunu çözebilmiştim. İddialı olacak ama, daha doğrusu bu basit kişisel örnekten büyük bir genelleme olacak ama, buradan öyle anlıyorum ki herkesin bir özel ilgi alanı ve o alanda ciddi yaratıcılık potansiyeli olsa gerekir. Eğer hayattan maksimum zevki almak, o zevki yaşamak istiyorsanız yaratıcı özelliklerinizi mutlaka test etmelisiniz. Wallas, 1926’da basılmış olan Düşünce Sanatı (Art of Thought) adlı kitabında sürecin şöyle ilerlediğini söyler; Probleme odaklanma; süreci bilinçdışına taşıma, dışardan hiç bir şey yapmıyor gibi gözükme; çözümün geldiğini hissetme; ön-bilinçten bilince sıçrayış; nihayet fikrin bilinçte teyidi, ve uygulama… Herkes farklı şeyleri problem ettiğine göre, yaratıcılık herkeste vardır tezinin bir bacağı haklı duruyor; sonra, anatomi kürsüsünde çalışan bir temizlik işçisinin hiç bir özel çaba sarf etmediği halde günün birinde tüm insan kemiklerinin hatta daha fazlasının bilgisine sahip olduğuna bizzat tanık olurduk biz tıp öğrencileri, bu ve benzeri örnekler, bilinçdışı süreçlerin öğrenmede rolü olduğuna ortaya koymaz mı? Demek bizim teorinin ikinci bacağı da yerinde… Hepimizin “dilinin ucuna gelen” şeyler var ya basitçe teorinin üçüncü bacağını tamamlar… Nihayet her aklına geleni ciddiye almaz insanoğlu, bir gözden geçirir haliyle… İşte bu kadar demek herkeste yaratıcı güç potansiyeli vardır. Bir başka ifadeyle yaratıcı güç kimsenin tekelinde de değildir! Gel gelelim eğitim sistemi bunu ne kadar teşvik ediyor? Benim zamanımda başıma gelen bir örneği vererek soruya cevap arayalım. Hani şu rüyamda çözdüğüm soru vardı ya, işte o soru yüzünden 10 üzerinden 2 almıştım! “0” verecekmiş te daha önce aldığımız yüksek notların hatırına “2” vermiş… Aslında sonuç doğru imiş ama “Hoca” ya öğretilen yoldan başka bir yoldan gidilmiş… Bu örnekte bence iki şey yatar; birincisi yaratıcı güce güven olmaz zira “tufa”ya getirilebiliriz, yani kandırılabiliriz, ikincisi de yaratıcı güç ile elde edilen bilgi ya da düşünce, ya da sanat eseri ezber bozar, dolayısıyla hakim görüşe tehdit oluşturur… Ama tüm bunlar sakın sizi engellemesin zira alacağınız doyum muhteşem olacak… Usta şairlerin kelime oyunlarındaki kıvraklıkla ne de güzel dans edilir değil mi?

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler