Zekâ

Zekâ

Genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. Ben bu yazıda zekâ testlerinin ölçtüğü ruhsal aygıt parçası olarak kabul edeceğim.

Toplum aynı sorulardan müteşekkil testlere tabi tutulduğunda %68; 90-110 arasında IQ (Intelligence Qutient) gösterir. İki uçta kalan alanlar ise soldaki daha düşük skorlar mental retardasyona sağdaki yüksek bölge ise üstün zekâya tekabül eder.

Üstün zekâ ve yaratıcı güç

Üstün zekalıların ve yaratıcı gücü yüksek olanların ortak özellikleri vardır.

 1. Uyaranlara daha hızlı cevap verirler.
 2. Aynı uyarana hemen hemen aynı tepkiyi gösterirler. (Erp değişkenliği azdır)
 3. Beyin ağırlıkları fazladır.
 4. Sinir ileti hızları yüksektir.
 5. Mental işlevler yaparken metabolik hız düşüktür. Yani mental işlemler için fazla enerji harcamazlar.
 6. Kısa sürede karar verirler.
 7. Yüksek motivasyona sahiptirler
 8. Öğrenmeye isteklidirler.
 9. Kognitif disinhibisyon gösterirler. Yani birden fazla uyaranı aynı anda fark ederler.
 10. Beyin içi bağlantılar artmıştır. (Artmış interkonektivite)
 11. Yenilik arayışı gösterirler.
 12. Bilişsel fleksibiliteleri fazladır. Yani, dikkatlerini bir uyarandan başkasına çevirme yeteneklerli yüksektir.
 13. Çalışma belleği (working memory) yani işlemlerin geçiçi olarak tutulup gerekli değişikliklerin yapıldığı hafıza bileşeni yüksek kapasiteye sahiptir.
 14. Yaratıcı güç bir problemin çözümünde faklı yeni ve etkinli bir yol keşfetmek denektir.
 15. Alkolizm, bipolarite, Sch, yaratıcı güç ile ilişkili bulunurken, otizm yüksek IQ ile bağlantılı bulunmaktadır.

Zeka genetik yapı ve çevre faktörleri

Zeka hem doğal (genetik) hem de çevresel faktörlerin etkisindedir.

Eğitimle ve çocukluk yollarındaki olanaklarla ilintili olarak Hipokampal hafıza işlevleri öğrenmeyle artarken diğer alanlar genetik ağırlıklı gibi gözükmektedir.

Kabaca, zeka %60 genetik,%40 çevresel faktörlerden etkilemektedir.

Zeka ve damgalama

Zekânın bütün bunların yanında sosyal ortam ile ilişkisine dair tarihi bir anekdot da dikkatleri çekmektedir. İngiliz psikolog Sir Cyril Burt, IQ’nun tamamen genetik yollar ile aktarıldığını iddia etmiş ve buna kanıt olarak 16 eş yumurta ikizinin zekâ düzeylerinin aynı olduğunu söylemiştir. İngiliz milli eğitim sisteminin bu bilgiler ışığında tasarlanması aynı zekâ düzeylerine sahip öğrencilerin ortak sınıflarda eğitim görmesi sonucunu doğurmuş ve bir ayrımcılık meydana getirmiştir. Bu ayrımcılık durumuna muhalif olan bir gazetecinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda yapılan çalışmanın gerçek olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Psikanalitik kuramda zeka

Freud üstün zekanın cinsel kimliği erken yaşlarda keşfetmekle ilgili olduğuna dair bir kaç cümle dışında konuya fazla ilgi duymamıştır.

Ancak yaratıcı güç konusunda özellikle sanat ve sanatçılara ilişkin çok sayıda yazına sahiptir.

Sonuç:

Öyle anlaşılıyor ki, insan biyo-psiko-sosyal bir bütün içinde ele alınmalıdır. Zeka bireyi belirleyen sayısız faktörden sadece birisidir.

Düşünürlerin dediği gibi, bireyi belirleyen faktör olarak zekadan önemlisi belki de kişinin geçmişidir.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler