Akıl sağlığı hizmetleri yeniden hapsedilme oranlarını azaltabilir

Akıl sağlığı hizmetleri yeniden hapsedilme oranlarını azaltabilir

Islahevi ve hapishanedeki bireylerde psikiyatrik rahatsızlık görülme oranı yüksektir. Bununla birlikte, bireylerin hapishaneden salıverilmelerinin ardından toplum ruh sağlığı hizmeti almaları genellikle sınırlıdır ve tekrardan hapis cezası alma oranları yüksektir.

JAMA Network Open’da ye yayınlanan bir araştırmaya göre, ıslahevlerinden salıverilen akıl hastalığı olan yetişkinler arasında, akıl sağlığı hizmetlerine erişmeden salıverildikten sonra geçen her ay, daha büyük bir yeniden hapsedilme riskiyle ilişkilidir

Araştırma nasıl gerçekleşti?

Palis ve meslektaşları, British Columbia’daki genel nüfusun %20’lik rastgele bir örneğini içeren British Columbia Eyaleti Aşırı Doz Kohortundan alınan sağlık ve düzeltme verilerini kullandılar. Kayıtlar, British Columbia’nın sağlık bilgilerini içeren Müşteri Listesi ile bağlantılıydı. 2015-2018 yılları arasında müvekkil listesinde tam bir sicil kaydı bulunan, bu süre içinde bir il ceza infaz kurumundan en az bir kez tahliye olan ve tahliyeden bir yıl önce akıl hastalığı teşhisi alan katılımcılar dahil edildi. Ruh sağlığı hizmetlerine erişim, birinci basamak sağlık kuruluşlarına yapılan ziyaretler, hastaneye yatış veya acil servis ziyaretleri olarak tanımlandı. Yazarlar ayrıca, SKB için bir ICD-9 veya ICD-10 kodu dahil olmak üzere bir hastaneye yatış kaydının veya iki ayakta tedavi kaydının varlığı olarak tanımlanan birlikte ortaya çıkan madde kullanım bozukluklarını analiz ettiler.

Bulgular neler?

Çalışma süresi boyunca 4.171 kez ıslahevlerinden tahliye olan toplam 1.664 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Akıl sağlığı hizmetleri, yeniden hapsedilme riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Tahliye ile akıl sağlığı hizmetlerine erişim arasında geçen her ek ay için, yeniden hapsedilme riski % 4 arttı. Madde kullanım bozukluğu bulunan katılımcılar arasında hem madde kullanım bozukluğu için hem de diğer ruh sağlığı hizmetlerine eriştiklerinde yeniden hapsedilme riski daha düşüktü. Ayrıca yazarlar, ruh sağlığı sorunları için ayakta tedavi gören acil servis ziyaretlerinin, ruh sağlığı hizmetleri için ayakta tedavi gören birincil bakım ziyaretlerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek yeniden hapsedilme riski ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Yazarlar, “Bu, taburcu olduktan sonra birinci basamak sağlık hizmetleriyle düzenli temasın önemli rolünü vurguluyor” diye yazdı.

Kısıtlamalar ve sonuç

Yazarlar çalışma örneklemi için, sadece sağlık hizmetleriyle teması olan ve British Columbia bölgesindeki kişilerin analize dahil edilmiş olmasını kısıtlılık olarak görüyor. Bu kısıtlılıklara rağmen şu sonuca vardılar: “Tahliyeden sonra akıl sağlığı hizmetlerine zamanında erişimin yaygınlaştırılması kritik öneme sahiptir. Bu, eşzamanlı madde kullanım bozukluğu olan kişilerin ve yeniden hapsedilme riskiyle karşı karşıya olan en ağır ruhsal bozukluk teşhisi konan kişilerin ruh sağlığı hizmeti ihtiyaçlarına dikkat edilerek yapılmalıdır.” ifadelerinde bulundular.

KAYNAKÇA:
– Psychiatric News Alert (15 December 2022). Mental Health Services May Reduce Reincarceration, Study Finds.
– Palis, H., Hu, K., Rioux, W., Korchinski, M., Young, P., Greiner, L., … & Slaunwhite, A. (2022). Association of Mental Health Services Access and Reincarceration Among Adults Released From Prison in British Columbia, Canada. JAMA Network Open, 5(12), e2247146-e2247146.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler