Alzheimer Başlangıcı

Alzheimer genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın seyrinde bireylerin dikkat ve bellek yetilerinde bozulmalar meydana gelmektedir. Tabi hastaya Alzheimer tanısı koyarken önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir.

Bireylerin normal yaşlanma süreçlerinde de bir takım bilişsel bozulmalar olabilmektedir. Normal yaşlanma süreci ile hastalığın erken dönemleri birbiriyle benzerlik gösterebilmektedir. Başlangıç aşamalarında bellekte hafif bozulmalar görülürken henüz muhakeme süreçlerinde ve günlük bireysel aktivitelerde bozulma görülmemektedir.

Normal yaşlanma sürecini yaşayan bir birey ile Alzheimer başlangıcında olan bir hasta arasındaki belirgin farklardan biri; bilişsel ve işlevsel yetilerin hasta bireylerde çok daha hızlı bir şekilde bozulmaya uğramasıdır. Beynin bellek ile ilgili bölgesi, hastalığın ilk aşamalarında hasar görmeye başlar bu sebeple de unutkanlık ilk dikkat çeken belirtidir.

Alzheimer Başlangıcı Belirtileri Nelerdir?

Hastalığının ilk evrelerinde hastada bir sorun olup olmadığını fark etmek genelde çok güç olabilir. Çünkü fark edilen bazı bulgular çevresel faktörlerin etkisine yorumlanabilmektedir. Hastaların aileleri tarafından gözlemlenebilir bazı belirtilerden söz edebiliriz. Kişi konuşma esnasında bir anda duraksayıp ne söyleyeceğini unutuyorsa, kelimeleri dile getirmede güçlük yaşıyorsa, yakın geçmiş anıları hatırlamakta zorlanıyorsa, eşyalarını her zaman koyduğu yerin dışına koyup uzun bir süre bulamıyorsa, her zaman yapabildiği bir beceride artık zorluk yaşıyorsa, ortada geçerli bir sebep olmaksızın ani sinirlenme ve gerilme gibi ataklar geçiriyorsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır. Çünkü bu belirtiler Alzheimer başlangıcı belirtileri olabilir.

Kişi hastalığın ileri aşamalarında artık bireysel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlayacaktır. Banyo yapması, saçını taraması bile zorlaşabilecektir. Kıyafetlerini seçerken mevsime ters düşecek seçimler yapmak, eşyaları saklama ve bazen biriktirme davranışı sergilemek de hastalığın ileri aşamalarında görülebilecek durumlar arasındadır.

Alzheimer hastalarında sıkça görülen anksiyeteli hal ve tavırlar hastalığın ileri aşamalarında da artarak devam etmektedir. Bulundukları mekânlarda genellikle de evde amaçsızca dolaşmak yerinde duramamak önemli belirtiler arasındadır. Alzheimer dediğimiz bu hastalığın bireylerde uyku bozukluklarına yol açtığı yine sıklıkla görülen bir durumdur. Alzheimer başlangıcında gün içerisinde bile sürekli uyku hali görülürken ileri safhalarda artık hastanın gece uykuları bile bozulmuştur ve günlerce uyuyamayacak durumlara bile gelebilmektedir. Bu kaygılı durum sebebiyle hastalar bakım vereninin veya aile bireylerinin yanlarından ayrılmalarını istemezler. Bazen de mantıksız ve bir anlamı olmayan isteklerde bulunabilir bunlarda inatçı da olabilirler.

Tüm bu semptomlar genelde hasta yakınlarını ve bakım vereni oldukça zor durumlara sokan davranış örüntüleridir. Fakat hasta yakınlarının sabırlı, hoşgörülü ve destekleyici tavırlarının hasta üzerinde ciddi bir terapötik etkiye sahip olduğunu söylemek gerekir. Hasta sosyal çevreden uzaklaştırılmamalı ve var olan düzeninde büyük değişiklikler yapılmamalıdır. Süreç içerisinde uzman desteği de alarak hastalıkla daha kolay bir şekilde baş etmek mümkün olacaktır.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler