Anlamanın Yolu

Her şeyi anında anlamak mümkün müdür?! Değil mi ki, iki sıradan satranç oyuncusunun hamlelerini anlamak bile çoğu zaman zordur, hele bir de usta iseler neredeyse imkânsız… Vezir fedasına dek uzanan, görünürde acımasızlıklar, aptallıklar… Soruyorum; peki, yüce yaratanımızın ne düşündüğünü anında çözmek mümkün müdür? Çocuk yaşta ölenler, hastalananlar, tecavüze uğrayanlar daha neler neler… Umulmadık kurtuluşlar, çaresiz denen dertlerden sıyrılışlar…

“Ya bilim denen şey!” der gibisiniz… Cevabım o ki “Evet var, lakin avuçlarınızın arasından akıp giden o bilimsel yasalara da bir bakın…” Dünün “mutlak”ları bugünün dogmaları değil mi? Hangi yasadır ki değişmez, bilimsel değildir o halde! Denmez mi? İnsan zihninin alamayacağı bir aşkın güç vardır. Elbette yaptığı her şeyin hikmetine dair irili ufaklı ipuçları verir. Son çözümlemede onu ancak gönlü zengin olanlar kavramaya yaklaşmaktadır. Zekânın, aklın sınırları ise zorlanmaktadır. Demem o ki akıl yoluyla bilimsel yöntemlerle ama o yöntemlere tapmadan ve aşırı abartmadan bulunacak şeyler vardır. Ama sıcak bir yürek olmadan gerçeklerden epey bir uzak kalınmaktadır.

Ah, her şeyi bildiğini sandığımız o dâhiler… Kaderin hikmetini nereden bilsinler. Çok dehalar gördü insanoğlu, gözlerini hırs bürümüş, ölümsüzlüğe ulaşmayı ölümlü kâinatta hedef almıştılar… Akıllarını yitirmiş ve sonunda kaçınılmaz mezarlarına uzanmıştılar.

Ama nice erenler vardır ki, Sadi Babalar, Hacı Bektaşlar, Mevlanalar yüceliğinde, yüreklerini akıllarıyla harmanlamıştılar da, olan bitene kâh üzülüp gözyaşları akıtmış kâh sevinçten kahkaha atmıştılar… “Bu da geçer ya hu!” deyip te, bir hiç ama aynı zamanda çok şey olduklarını anlamıştılar. Boyun eğmiş, saygı duymuştular, sevmiş, sevilmiş ve korkmuştular.

Dönüp işlediğim büyük yanlışlara, günahlara bakıyorum da, anlam vermekte zorlandığım onca davranış bozukluklarına… Af dilemekten öte bir şey yapamadığım onca olaya… Zaman zaman anlar gibi oluyorum nelerin hangi patolojiden, hangi mevcut açmazdan ya da hangi geçmiş yaşantıdan kaynaklandıklarına. Bir de bakıyorum ki bazen her şey bitti derken çıktığım aydınlıklara.. Şaşırıyorum ucundan kıyısından anlar gibi olduğum o kurulmuş denklemleri anladığım zamanlara,

Ne hoş bir hayattır ki, her şeyi bir oyun seyreder gibi yaşamak. Anlamaya çalışmak. Zaman zaman anlar gibi olmanın keyfini çıkarmak. Ama o yüce varlığın karşısında tevazuyu elden bırakmamak… En sonunda her şeyin güzel olacağına inanmak.

Defalarca vurguladığım gibi bu hayatın bir oyun bir eğlence olduğunu bilmek…

Nihayet, çocuklar gibi şen gelmek ve neşeyle gitmek…

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler