Aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılması bilişsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olabilir

Aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılması bilişsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olabilir

JAMA Neurology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, günlük toplam kalorilerinin %20’sinden fazlasını aşırı işlenmiş gıdalardan alan insanlar, günlük olarak daha az aşırı işlenmiş gıda tüketen yetişkinlere göre daha hızlı bilişsel gerileme yaşayabilir. Aşırı işlenmiş gıdalar arasında kurabiyeler ve kekler, diyet ve normal soda, işlenmiş etler, dondurulmuş gıdalar gibi yiyecekler bulunmakta.

Çalışma nasıl gerçekleşti?

Araştırmacılar, Brezilya Boylamsal Yetişkin Sağlığı Çalışmasındaki (ELSA-Brasil çalışması) katılımcılardan toplanan verileri analiz ettiler. Çalışmaya Brezilya’nın altı şehrinden 35 ila 74 yaşları arasındaki kamu görevlileri dahil edildi ​​ve katılımcılar 2008’den 2017’ye kadar yaklaşık dört yıl arayla üç dalga halinde takip edildi. ELSA-Brasil’e kaydolduktan sonra bu katılımcılara geçerli bir Gıda Sıklığı Anketi kullanarak son 12 ay boyunca yiyecek ve içecek tüketimleri soruldu. Araştırmacılar, katılımcıların yiyecek ve içecek tüketimini endüstriyel işleme kapsamına göre üç kategoriye ayırdı:

 1. İşlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdalar (örneğin, taze veya dondurulmuş meyve ve sebzeler ve tahıllar) ve işlenmiş mutfak malzemeleri (örneğin, sofra şekeri, yağlar ve tuz)
 2. İşlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdalar kullanılarak üretilen işlenmiş gıdalar (örneğin, konserve meyveler ve tütsülenmiş et)
 3. Tatlar, renkler, tatlandırıcılar, emülgatörler ve diğer maddeler gibi evde yapılan hazırlıklarda kullanılmayan gıda katkı maddeleri ile işlenmiş mutfak malzemelerinin formülasyonları olan aşırı işlenmiş gıdalar.

ELSA-Brasil çalışmasının katılımcıları, takip süresi boyunca çok sayıda bilişsel değerlendirme aldı. Bu testler, katılımcıların anında hatırlama, geç hatırlama, kelime tanıma ve anlamsal ve fonemik sözel akıcılığının değerlendirilmesini içeriyordu.

Bulgular neler?

Brezilya’daki São Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ph. D. Gomes Gonçalves ve meslektaşları, analizlerini 10.775 yetişkin üzerinde odakladılar. Katılımcıların ortalama yaşı 52, %53’ü beyaz ve yaklaşık %57’si en az üniversite mezunuydu. Ortalama sekiz yıllık bir takipten sonra, başlangıçta günlük kalorilerinin %19,9’undan fazlasının aşırı işlenmiş gıdalardan aldığını bildiren katılımcılar, günlük kalorinin %19,9’undan daha azını aşırı işlenmiş gıdalardan aldığını bildirenlere kıyasla %28 daha hızlı genel bilişsel gerileme oranına sahipti.

Sonuçlar nasıl yorumlanıyor?

Gomes Gonçalves ve meslektaşları, “Bulgularımız, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi ile aşırı kilo ve obezite, metabolik sendrom, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin artması gibi olumsuz sağlık sonuçları arasında bağlantı kuran önceki çalışmalarla uyumludur” diye yazdı.

“Özellikle orta yaşlı yetişkinlerde aşırı işlenmiş gıda tüketimini sınırlamak, bilişsel gerilemeyi önlemenin etkili bir yolu olabilir” diye yazdı. Son olarak, “Aşırı işlenmiş gıdanın bilişsel gerilemeye yol açabileceği mekanizmayı araştıran gelecekteki çalışmaların yanı sıra, diğer boylamsal çalışmalardaki ve randomize klinik deneylerdeki bulgularımızın doğrulanması gerekiyor.” ifadelerinde bulundular.

KAYNAKÇA:
– PsychiatricNews Alert. (6 December 2022). Limiting Consumption of Ultra-processed Foods May Help Slow Cognitive Decline, Study Suggests.
– Gomes Gonçalves N, Vidal Ferreira N, Khandpur N, et al. Association Between Consumption of Ultraprocessed Foods and Cognitive Decline. JAMA Neurol. Published online December 05, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2022.4397

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler