Bilişsel rehabilitasyon nedir?

Bilişsel rehabilitasyon nedir?

Bilişsel rehabilitasyon, travmatik beyin hasarı, inme, nörodejeneratif bozukluklar ve ruh sağlığı bozuklukları gibi çeşitli durumlardan kaynaklanan bilişsel bozuklukları olan bireylerde bilişsel yetenekleri geliştirmek ve eski haline getirmek için tasarlanmış terapötik bir yaklaşımdır.

Bu yazımızda kısaca; bilişsel rehabilitasyon kavramını, hedeflerini ve bilişsel iyileşmeyi ve işlevsel bağımsızlığı teşvik etmek için kullanılan teknikleri inceleyeceğiz.

Bilişsel rehabilitasyonun hedefleri nelerdir?

Bilişsel rehabilitasyonun birincil hedefleri, bilişsel işlevselliği geliştirmek, günlük aktivitelerde bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmak ve bilişsel eksiklikleri olan bireyler için genel yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bilişsel rehabilitasyon, hedeflenen müdahaleler yoluyla dikkat, hafıza, yürütücü işlevler, dil ve görsel-uzamsal beceriler gibi alanlardaki bozuklukları ele almayı amaçlamaktadır.

Bilişsel rehabilitasyon teknikleri ve müdahaleler

Bilişsel rehabilitasyon teknikleri ve yapılabilecek müdahaleler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Bilişsel eğitim

Bu teknik, belirli bilişsel yetenekleri geliştirmek için tasarlanmış yapılandırılmış egzersizleri ve etkinlikleri içerir. Dikkat, hafıza, problem çözme ve karar verme becerilerini zorlayan görevlere odaklanır. Bilgisayar tabanlı programlar ve gerçek dünya simülasyonları bilişsel eğitimde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 1. Telafi edici stratejiler

Bu stratejiler, günlük görevleri yerine getirmek için alternatif yollar geliştirerek bireylerin bilişsel eksikliklerini telafi etmelerine yardımcı olur. Örnekler arasında hafıza yardımcıları (örneğin takvimler, hatırlatıcılar) kullanmak, bilgileri görsel olarak düzenlemek ve karmaşık görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölmek yer alır.

 1. Çevresel değişiklikler

Fiziksel çevrenin değiştirilmesi bilişsel işleyişi kolaylaştırabilir. Bir odanın düzenini basitleştirmek, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak ve yardımcı teknolojiler kullanmak, bilişsel bozukluğu olan bireylerin çevrelerinde daha etkili bir şekilde gezinmelerine yardımcı olabilir.

 1. Psikoeğitim ve danışmanlık

Bilişsel bozukluklar hakkında eğitim vermek ve başa çıkma stratejilerini öğretmek bireyleri ve ailelerini güçlendirebilir. Psikoeğitim ve danışmanlık seansları duygusal destek sunar, bilişsel değişikliklere uyumu kolaylaştırır ve güçlü yönlere odaklanırken sınırlamaları kabullenmeyi teşvik eder.

Özetle denilebilir ki; bilişsel rehabilitasyon, bilişsel bozukluğu olan bireylerin bilişsel işlevlerinin ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bilişsel eğitim, telafi edici stratejiler, çevresel değişiklikler ve psikoeğitim gibi tekniklerin bir kombinasyonunu kullanan bilişsel rehabilitasyon programları, bilişsel yetenekleri geliştirmeyi ve günlük aktivitelerde bağımsızlığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda devam eden araştırmalar ve ilerlemeler, çeşitli bilişsel zorlukları olan bireyler için etkili müdahalelerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

KAYNAKÇA:
– Cicerone, K. D., Langenbahn, D. M., Braden, C., et al. (2011). Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 92(4), 519-530.
– Clare, L., & Woods, R. T. (2019). Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer’s disease: A review. Neuropsychological Rehabilitation, 29(4), 523-549.
– Levine, B., Dawson, D., Boutet, I., et al. (2019). Rehabilitation of executive functioning: An experimental-clinical validation of Goal Management Training. Journal of the International Neuropsychological Society, 25(5), 520-536.

 

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler