Bipolar Bozukluk ile Majör Depresif Bozukluğu Ayırt Etme

Bipolar Bozukluk ile Majör Depresif Bozukluğu Ayırt Etme

Depresif dönemler sırasında, bipolar bozukluk (BB) ve majör depresif bozukluğu (MDB) ayırt etmek zor olabilir. Yanlış tanı, etkili tedavide gecikmeye ve yanlış tedaviye maruz kalmaya neden olabilir.

BB’da daha sık görülen hastalık özellikleri arasında psikomotor yavaşlama veya ajitasyon, kognitif bozukluk, duygudurum değişkenliği, psikoz olabilir. Ayrıca peripartum dönemde başlangıç ve hastalığın başlangıcında erken yaş yer alabilir, ancak hiçbiri bipolar bir tanıyı garanti etmek için yeterli değildir. Mevcut veya geçmiş manik veya hipomanik semptomlar için dikkatli, sistematik bir değerlendirme doğru tanıya olanak sağlamaktadır. 

Klinik olarak farklı olmasına rağmen, bipolar depresyon ve daha spesifik olarak, bipolar tip 2’nin (BP-2) depresif fazının MDB’den ayırt edilmesinin özellikle zor olduğu kanıtlanmıştır. BP-2 hastalarının çoğu hipomanik olmaktan çok depresyondayken tedavi için başvurmaları BP-2’yi kesitsel olarak ayırt etmenin zor olması şaşırtıcı değildir. Genel olarak bakıldığında, BB’da, manik / hipomanik atakların tedavi edilmesine ve önlenmesine dikkat edilirken, MDB tedavisi yalnızca depresif semptomlara ve depresyonun önlenmesine odaklanılıyor.

Duygudurum dönemlerinin başlangıcı ne kadar erken ise bipolar bir seyir için endişe o kadar büyük olmalıdır. Duygudurum bozukluklarının cinsiyet dağılımı aynı zamanda MDB ve BB arasında bir fark alanını temsil eder.

MDB’un BP-2’den farklılaşması özellikle anlamlı olabilir, çünkü kadınlar bu bozuklukları erkeklerden daha sık yaşarlar. Bir çalışma, panik benzeri “öfke nöbetleri” şeklindeki sinirliliğin BB’de unipolar depresyondan daha sık görüldüğünü öne sürdü. Atipik nörovejetatif semptomlar (hipersomni ve hiperfaji) BD-2 depresif dönemlerinde daha yaygın olabilir. Başka bir çalışma, BD-2 hastalarının MDB ile karşılaştırıldığında daha yaygın intihar eğilimi ve daha yüksek düzeyde psikomotor huzursuzluk ve ajitasyona sahip olduğunu göstermiştir.

Bu iki bozukluğun daha etkili bir şekilde ayırt edilmesi, yanlış tanı ve tedaviyi engelleyebilir.

Kişinin en az 1 mani dönemi var ise bipolar bozukluk tip 1, en az bir depresyon ve hipomani dönemi var ise bipolar bozukluk tip 2 tanısı alır.

KAYNAK:
Vöhringer, PA ve Perlis, RH (2016). Bipolar Bozukluk ve Majör Depresif Bozukluğu Ayırım. Kuzey Amerika Psikiyatri Klinikleri, 39 (1), 1-10. doi: 10.1016 / j.psc.2015.10.001

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler