Biriktirme bozukluğuyla birlikte görülen majör depresif bozukluk

Biriktirme bozukluğuyla birlikte görülen majör depresif bozukluk

Yapılan bir araştırmaya göre majör depresif bozukluk, biriktirme bozukluğuna eşlik eden en yaygın akıl hastalığıdır.

Florida Üniversitesi’nden Ph.D. Luis Sordo Vieira ve meslektaşları, büyük bir çevrimiçi araştırma kaydı olan Beyin Sağlığı Kayıt Defterine katılan yetişkinlerden alınan verileri inceledi. Veriler, katılımcıların tıbbi, psikiyatrik, nörolojik geçmişleri ve çeşitli durumlarla ilgili anketlerden elde edildi.

Araştırmacılar önce psikiyatrik bozukluklar için kapsamlı bir klinik değerlendirme alan 252 katılımcıya (ortalama yaş: 61) odaklandı. Bu grubun 135’inde biriktirme bozukluğu varken 117’sinde yoktu.

Biriktirme bozukluğuna eşlik eden rahatsızlıklar

Biriktirme bozukluğu olan katılımcıların %61.5’inde majör depresif bozukluk, %31.9’unda yaygın anksiyete bozukluğu ve %22.2’sinde panik bozukluğu bulunurken, bu oranlar biriktirme bozukluğu olmayanlarda sırasıyla %28.2, %10.3 ve %9.4’tü.

Ayrıca, biriktirme bozukluğu olanların %34.8’inde hem majör depresif bozukluk hem de anksiyete bozukluğu (genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) vardı; bu oran, biriktirme bozukluğu olmayan katılımcılarda %12.8’di.

Özellikle biriktirme bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu olanların %72’sinde majör depresif bozukluk da vardı.

Geniş örneklemdeki veriler

Araştırmacılar daha sonra, daha büyük bir örneklemden (15.978 yetişkin; ortalama yaş: 62 yıl) gelen anket yanıtlarını analiz ettiler. Bu örneklemde de benzer şekilde, majör depresif bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu, biriktirme bozukluğuna eşlik eden en yaygın ruh sağlığı sorunlarıydı.

Araştırmacılar verileri daha fazla analiz ettiğinde, yaygın anksiyete bozukluğunun biriktirme bozukluğu ile doğrudan bir ilişkisi olmadığını buldular. Bunun yerine, yaygın anksiyete bozukluğu ile biriktirme bozukluğu arasındaki ilişkiye majör depresif bozukluk aracılık ettiği bulundu.
Araştırmacılar, çalışmanın bulgularını “ilişkili bulunan bozuklukların altında yatan ortak biyolojik temellere dair ipuçları sağlayabilir” diye yorumladı.

KAYNAK:
– Psychnews Alert (30 September 2022). Major Depressive Disorder Common in Patients With Hoarding Disorder, Study Finds.
– Vieira, L. S., Guastello, A., Nguyen, B., Nutley, S. K., Ordway, A., Simpson, H., … & Mathews, C. A. (2022). Identifying psychiatric and neurological comorbidities associated with hoarding disorder through network analysis. Journal of Psychiatric Research.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler