C-Reaktif Protein (CRP) ve Duygudurum Bozuklukları

C-Reaktif Protein (CRP) ve Duygudurum Bozuklukları

Duygudurum bozukluğu olan bireyler genellikle kronik olarak düşük dereceli enflamasyon ve bağışıklık sistemi düzensizliği sergilerler. Bazı çalışmalar, bu bireylerde daha yüksek sıklıkta otoimmün problemleri ve belirli pro-enflamatuar sitokinlerinin değişen seviyeleri gibi immün işlev bozukluklarını vurgulamaktadır. Bu faktörlerin varlığı depresif semptomların gelişimine doğrudan katkıda bulunabilir.

CRP Nedir?

Bu bağlamda ilgi çeken bir proteinlerden biri enflamatuar mekanizmaları aktive ederek patojenlerin ve hasarlı hücrelerin tanınmasında ve ortadan kaldırılmasında rol oynayan C-reaktif proteindir (CRP). CRP hem pro-inflamatuar hem de anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilir. Önceki çalışmalar majör depresif bozukluğu (MDB) olan kişilerde CRP seviyelerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir, ancak CRP seviyelerinin bipolar ve unipolar depresyon gibi diğer duygudurum bozukluklarında nasıl farklılık gösterdiği hakkında daha az bilgimiz vardır.

Unipolar ve Bipolar Depresyonda CRP

Journal of Affective Disorders’da yayınlanan yeni bir çalışma, unipolar ve bipolar depresyonu olan bireylerde CRP düzeylerini değerlendirerek bu boşluğu gidermeyi amaçlamıştır.

Çalışma geriye dönük olarak yürütülmüş ve duygudurum bozukluğu tanısı konan hastalar analize dahil edilmiştir. Genel psikopatolojiyi değerlendirmek için psikopatolojik derecelendirme ölçekleri uygulanmış ve ileri analiz için kan örnekleri alınmıştır.

Araştırmacılar, çalışmayı yürütmek için 1 Aralık 2021 ile 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında ardışık olarak hastaneye yatırılan hastaların kayıtlarını incelediler. DSM-5-TR kriterlerine göre yalnızca 18 yaşında veya daha büyük olan ve majör depresif bozukluk (MDB), bipolar bozukluk tip I (BD-I) veya bipolar bozukluk tip II (BD-II) kapsamında mevcut bir orta-şiddetli depresif atak tanısı olan hastaları çalışmaya dahil ettiler.

Aralık 2021’den Ağustos 2022’ye kadar olan dönemde taranan toplam 313 hastadan 113’ü yazılı onay vermiş ve çalışmaya katılmak üzere seçilmiştir.

Araştırmacılar hastaların elektronik tıbbi kayıtlarından sosyo-demografik bilgiler, aile ve kişisel psikiyatri geçmişi, hastalık süresi, önceki ve mevcut ilaçlar, sigara içme alışkanlıkları, fiziksel ölçümler, tıbbi komorbiditeler, kardiyovasküler risk faktörleri ve laboratuvar test sonuçları dahil olmak üzere veri topladı.

Vücut kitle indeksi, Yüksek Tansiyon, Kan yağı etkili

CRP düzeylerinde cinsiyet, etnik köken, mesleki durum, medeni durum, sigara içme durumu, fiziksel aktivite düzeyi, tıbbi komorbidite varlığı, eşlik eden tıbbi tedavi veya aile kardiyovasküler öyküsüne bağlı olarak anlamlı bir farklılık yoktu.

Ancak düşük vücut kitle indeksi, belirli bir CRP türünün daha düşük seviyeleri ile ilişkiliyken, yüksek tansiyon ve anormal kan yağı seviyelerine sahip bireyler bu CRP’nin daha yüksek seviyelerini sergilemiştir. Bu bulgular, CRP’nin muhtemelen kan damarları üzerindeki etkisi yoluyla yüksek tansiyon gibi durumların gelişiminde potansiyel bir rolü olduğunu düşündürmektedir.

Erken başlayan ve uzun süren depresyonda CRP

Çalışma ayrıca daha yüksek CRP seviyeleri ile daha uzun hastalık süresi ve duygudurum bozukluklarında daha erken başlangıç yaşı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak, akşam tipi kronotipe sahip bireyler, sabah tipi ve orta tip bireylere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek CRP seviyelerine sahipti ve bu da farklı psikiyatrik durumlarda kronotip ile CRP seviyeleri arasında tutarlı bir ilişki olduğunu gösteriyordu.

Araştırmacılara göre bulgular, nöroinflamatuar bir yaklaşımın depresif hastaları inflamatuar paternlerine göre daha homojen alt gruplara ayırmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu yaklaşım, bu hastaların klinik seyri, tedavi sonuçları ve prognozu hakkında içgörü sağlayabilir.

Ancak, çalışmanın bazı kısıtlamalarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneklem büyüklüğü orta düzeydeydi, bu da sonuçların unipolar ve bipolar depresyonu olan tüm bireyler için geçerli olmayabileceği anlamına geliyor. Çalışma ayrıca zaman içinde tek bir noktada gerçekleştirilmiştir, bu da nedensel ilişkiler kurmayı veya zaman içindeki değişiklikleri izlemeyi zorlaştırmaktadır. CRP seviyelerinin ruh hali seviyeleri gibi farklı faktörlere bağlı olarak nasıl değişebileceğini araştıran daha büyük ve uzun vadeli çalışmalar yapmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KAYNAKÇA:
– Viviana Greco (12.07.2023). C-reactive protein levels and mood disorders: Insights from a retrospective study. PsyPost.
– Orsolini, L., Ricci, L., Pompili, S., Cicolini, A., & Volpe, U. (2023). Eveningness chronotype and depressive affective temperament associated with higher high-sensitivity C-reactive protein in unipolar and bipolar depression. Journal of Affective Disorders332, 210-220.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler