COVID-19 ve Zihinsel Sağlık Yükünün Azaltılmasında Telesağlık Hizmetlerinin Rolü

COVID-19 ve Zihinsel Sağlık Yükünün Azaltılmasında Telesağlık Hizmetlerinin Rolü

Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin fiziksel semptomlarının yanısıra psikolojik etkileri de bilinmeli ve tanınmalıdır. COVID-19 ile ilgili psikolojik belirtiler, anksiyete temelli satın alma davranışı ve topluluk faliyetlerine katılmada paranoya davranışları olarak zaten kendini göstermiştir. Eğitim kurumlarına, işyerlerine, evlerine erişmesi engellenen öğrenciler, işçiler ve turistler azalan özerklik, gelir seviyesinin düşmesi ve iş güvenliğinin olmaması vb. nedenlerle psikolojik semptomlar göstermeye başlamıştır.

COVİD-19 için aşı ve ilaç gibi tıbbi bir tedavinin henüz olmaması toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla küresel olarak izolasyon stratejisine götürmüştür. İzolasyon stratejisinin sosyal mesafeyi azaltarak virüsün yayılmasını yavaşlatması birincil olarak başarıya ulaştırmıştır. Ancak kişilerin aile ve arkadaş gibi sosyal desteklerinden mahrum kalması, yalnızlıkla beraber endişe ve depresif belirtiler gösterme riskini arttırmıştır.

Özellikle virüse maruz kalma riski yüksek olan ve saatlerce çalışan sağlık personelinin stres, anksiyete, tükenmişlik, depresif belirtileri gösterme ihtimali çok fazladır. Ayrıca bu durum sağlık sisteminin kriz esnasında hizmet verme kapasitesini olumsuz etkileyebilir. Çin, Singapur ve Avustralya hükümetleri COVID-19’un psikolojik yan etkilerini vurgulamış, uzun vadeli izolasyonun etkileri ile toplumdaki korku ve paniğin COVID-19’dan daha fazla zarara yol açabileceğine dair endişelerini dile getirmiştir.

Telesağlık veya daha özel olarak telemental sağlık hizmetleri salgın sırasında hastalar, hasta yakınları ve sağlık personelini desteklemek için pratik olarak uygulanabilir bir yöntemdir. Telesağlık hizmetinin rolü video konferans, e-posta, telefon veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla kişinin izolasyonunu koruyarak zihinsel sağlık hizmetleri sunmaktır. Zihinsel sağlık desteğinin sağlanması, hastaların psikolojik refahlarını sürdürmelerine ve akut – postakut sağlık belirtileri ile daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. COVID-19’lu kişiler için tedavi protokolleri, hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının hem fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarını ele almalıdır.

Telemental sağlık hizmetinin etkinliğini destekleyen örnekler ve kanıtlar vardır. Bu örnekler özellikle depresyon,  kaygı  ve TSSB bağlamında oldukça çeşitlidir.  Video konferans,  çevrimiçi forum,  akıllı telefon uygulaması, kısa mesaj ve e-posta yöntemlerinin  ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda yararlı iletişim yolları olduğu gösterilmiştir.

Çin, COVID-19’un patlak vermesiyle çeşitli telemental sağlık hizmetleri sunmuştur. Bu hizmetler hükümet ve akademik kurumlarla desteklenen çevrimiçi platformlar (Örn. Yardım hattı, WeChat ve Tencent QQ) aracılığıyla psiko-eğitim, danışmanlık ve denetim faaliyetlerini içermektedir. COVID-19 teşhisi konan hastalar ve aileleri başta olmak üzere polis memurları, güvenlik görevlileri ve COVID-19’a maruz kalma riski daha yüksek olan kişiler için telemental sağlık hizmetlerine öncelik verilmiştir.

Telesağlık hizmetlerinin, coğrafi konumdan bağımsız olarak tüm hastaların hem fiziksel hem de psikososyal ihtiyaçlarını desteklemenin değerli bir yolu olduğu bilinmelidir.  Telesağlık hizmetleri COVID-19 hastaları için semptomları izlemek ve gerektiğinde destek sağlamak için kullanılabilir. COVID-19 sırasında tükenmişlik, depresyon, anksiyete ve TSSB belirtileri hakkında bilgi paylaşmak, semptomlarla başa çıkmak için bilişsel beceriler ve gevşeme tekniklerinin aktarılmasında teknolojik iletişim yöntemleri daha yaygın olarak kullanılabilir. COVID-19’un hem kısa hem de uzun vadede zihinsel sağlık üzerindeki etkisinin farkında olmalıyız. Telemental sağlık hizmetleri, enfeksiyon riskini arttırmadan kişilerin güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine erişimini sağlar. Telemental sağlık hizmetleri özellikle pandemik duruma mükemmel bir şekilde uygundur.

KAYNAK:
Zhou, X., Snoswell, C. L., Harding, L. E., Bambling, M., Edirippulige, S., Bai, X., & Smith, A. C. (2020). The Role of Telehealth in Reducing the Mental Health Burden from COVID-19. Telemedicine and e-Health. doi:10.1089/tmj.2020.0068

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler