Düzenli internet kullanımı ileri yaşlarda demans riskini azaltabilir

Düzenli internet kullanımı ileri yaşlarda demans riskini azaltabilir

Journal of the American Geriatrics Society’de yayınlanan bir rapora göre, düzenli olarak internet kullanan yaşlı yetişkinler, sınırlı internet kullanan yetişkinlere kıyasla bunama riskinin neredeyse yarısına sahiptir. Çalışma ayrıca, düzenli internet kullanımı ne kadar uzun yıllar sürerse, demansın faydalarının o kadar belirgin hale geldiğini öne sürdü.

New York Üniversitesi’nden Gawon Cho, B.A., B.B.A., Rebecca Betensky, Ph.D. ve Virginia Chang, M.D., Ph.D., “Bulgularımız, ileri yaştaki yetişkinlerin bilişsel sağlığında dijital bir uçurum olduğuna dair kanıtlar gösteriyor” diye yazdı. Düzenli internet kullanımının faydaları ırk/etnik köken, cinsiyet, eğitim düzeyi ya da kuşağa göre değişiklik göstermemiştir. “Bu nedenle, internetin demans yükündeki sosyoekonomik eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiğine dair bir kanıt bulamadık.”

Düzenli internet kullanımı nasıl ölçülüyor?

Cho ve meslektaşları, 50 yaş ve üzeri toplum içinde yaşayan yetişkinlere yönelik iki yılda bir yapılan ve halen devam etmekte olan bir anket olan Sağlık ve Emeklilik Çalışması verilerini kullanmıştır. HRS katılımcılarına 2002 yılından bu yana aşağıdaki evet/hayır anket sorusu sorulmaktadır: “World Wide Web veya İnternet’i e-posta gönderip almak veya alışveriş yapmak, bilgi aramak veya seyahat rezervasyonu yapmak gibi başka bir amaçla düzenli olarak kullanıyor musunuz?”

Katılımcılar bu soruya verdikleri temel yanıtlara göre iki gruba ayrılmıştır: düzenli internet kullanıcıları ve düzenli olmayan internet kullanıcıları.

Cho ve meslektaşları tarafından yapılan analiz, başlangıçta demansı olmayan ve 2002 ile 2016 yılları arasında en az bir ankete yanıt veren 50 ila 64 yaş arasındaki 18.154 yetişkini içermektedir. Katılımcılar daha sonra Sağlık ve Emeklilik Çalışması anketini tamamlamayı bırakana veya 2018 anketini tamamlayana kadar yaklaşık 8 yıl takip edildi.

Sonuçlar

Genel olarak, katılımcıların yaklaşık %65’i başlangıçta kendilerini düzenli internet kullanıcısı olarak görüyordu ve bu yetişkinlerin çoğu sonraki anketler sırasında düzenli internet kullanımı bildirmeye devam etti. Araştırmacılar, başlangıçta düzenli olarak internet kullanan yetişkinlerin takip döneminde demans riskinin %43 oranında azaldığını tespit etmiştir. Bunun yanında, faydaların kümülatif olduğu görülmüştür; yani, bir katılımcının düzenli internet kullanımı bildirdiği her anket dönemi için demans riski yaklaşık %20 oranında düşmüştür.

Cho ve meslektaşları sonuçlardan “Bir kişinin çevrimiçi katılımı çok çeşitli faaliyetleri içerebileceğinden, gelecekteki araştırmalar, aşırı kullanımın potansiyel yan etkilerine dikkat ederken, bilişsel olarak sağlıklı yaşam süresiyle ilişkili farklı internet kullanım modellerini belirleyebilir” sonucuna varmıştır.

KAYNAKÇA:
– PsychNews Alert. (16.05.2023). Regular Internet Use May Lower Dementia Risk in Older Adults.
– Cho, G., Betensky, R. A., & Chang, V. W. (2023). Internet usage and the prospective risk of dementia: A population‐based cohort study. Journal of the American Geriatrics Society.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler