Düzenli Kafein Tüketiminin Beyin Yapısına Etkisi

Düzenli Kafein Tüketiminin Beyin Yapısına Etkisi

Kafein, yüksek uyku ihtiyacı ile baş etmek için günlük olarak en çok tüketilen psikoaktif maddedir. Basel Üniversitesi’nden araştırmacılar, düzenli kafein alımının beynin gri maddesini geçici olarak değiştirebileceğini bir çalışmada gösterdiler.

Ancak uyku-uyanıklık döngüsüne müdahale nöral homeostazı bozabilir ve yetersiz uyku kişinin gri maddesinde değişikliklere neden olabilir. Önceki çalışmaların da gösterdiği gibi, uyku yoksunluğu beynin gri maddesini etkileyebilir.

Kafein tüketimi yetersiz uyku nedeniyle beyin yapısını etkileyebilir mi?

Basel Üniversitesi’nden Dr. Carolin Reichert ve Profesör Christian Cajochen ve UPK (Basel Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi) liderliğindeki bir araştırma ekibi bu soruyu bir çalışmada yanıtlamaya çalıştı.

Her gün düzenli olarak kahve içen yirmi sağlıklı katılımcı çift kör, randomize çalışmaya dahil edildi. Çalışmada on günlük kafein alımının etkisini fMRI ile gri madde hacimleri ve serebral kan akışı üzerinde incelendi. Katılımcılara on günlük periyotta kafein tabletleri verildi ve bu süre zarfında başka bir kafein içeren madde tüketmemeleri istendi. Bir gruba kafeinli tabletler verilirken; diğer gruba aktif içerik içermeyen tabletler (plasebo) verildi.

Araştırmacılar on günlük sürenin sonunda her iki grupta, beyin taramaları aracılığıyla gri madde hacmini incelediler. Ayrıca beynin elektriksel aktivitesini (EEG) kaydederek katılımcıların uyku laboratuvarında uyku kalitesini araştırdılar.

Sonuç olarak veri karşılaştırması, katılımcıların kafein veya plasebo alan her iki grup için uyku derinliği arasında bir farklılık olmadığını ortaya koydu. Yani çalışmanın bir parçası olarak tüketilen kafein yetersiz uykuya neden olmadı. Ancak katılımcıların kafein veya plasebo almış olmasına bağlı olarak gri madde hacimlerinde önemli bir fark gördüler.

On günlük süre sonunda placebo grubunda (kafein almayan) gri madde hacmi kafein alan gruba göre daha fazlaydı. Farklılık, belleğin sağlamlaştırılmasında etkili olan hipokampüs dahil olmak üzere sağ medial temporal lobda özellikle çarpıcıydı.

Sık kafein tüketimi, hipokampüs dahil olmak üzere sağ medial temporal lob bölgelerinde gri madde hacmini azaltmıştır. Ancak kafein, gri madde hacmini düşürüyor gibi görünse de, sadece on günlük kahve yoksunluğunun ardından deneklerde önemli ölçüde yenilenmiştir.

KAYNAK:
– Lin, Y. S., Weibel, J., Landolt, H. P., Santini, F., Meyer, M., Brunmair, J., … & Reichert, C. (2021). Daily Caffeine Intake Induces Concentration-Dependent Medial Temporal Plasticity in Humans: A Multimodal Double-Blind Randomized Controlled Trial. Cerebral Cortex.

  formu doldurun, biz sizi arayalım

  Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Kemal Arıkan
  Adres: Halaskargazi Cad. No: 103, Gün Apt, Daire: 4B, 34371 Osmanbey/İstanbul
  E-posta: info@kemalarikan.com

  Paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak ve Tıp mevzuatı kapsamında yerine getirmiş olduğumuz hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Danışanlarımız için hazırlanan Danışan KVKK aydınlatma Metnini ayrıca okuyunuz.

  Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır. Web sitemizdeki randevu alın kısmında form doldurduğunuzda da burada amaçla bağlantılı veri toplama faaliyeti yapılmış olacaktır.  Web sitemiz ve randevu Formunun bağlı olduğu e-posta yurt içi sunucularda barındırılmaktadır.

  Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden internet erişimleri 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı (ip adresi ve zaman damgası, trafik bilgileri, cihaz bilgisi, hangi sayfada ne kadar süre kaldığı vb.) domain-Server sağlayıcı tarafından tutulabilir. Web sitemizde reklam amaçlı çerezler kullanılmamaktadır. Çerezleri kapatma yöntemi politikada belirtilmektedir. Web sitesi adres, iletişim, hizmet sunulan alanlar hakkında bilgi verilmesi amacı ile uygulamaya konulmuştur.

  Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri;
  – 5651 sayılı Kanun
  – Meşru menfaat

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amacı

  Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınarak, Sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen faaliyet çerçevesinde; sağlanan hizmetlerden yararlanabilmenizi ve hizmetlerimizin tanıtımını temin edebilmek, mevzuatın getirdiği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

  Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler, mevzuatta düzenleme olmaması halinde meşru menfaat uygulamalarına bağlı olarak amaçla orantılı süre boyunca saklandıktan sonra dijital olanlar geri dönüşümsüz olarak silinme yoluyla imha edilmektedir. İlgili kişinin silme talebi halinde, mevzuata aykırı olmamak şartı ile derhal yerine getirilmektedir.

  Kişisel verileri saklanması ve imha politikamızda saklama süreleri detaylı olarak planlanmıştır. 5651 sayılı Kanuna göre trafik kayıtları en az 1 yıl tutulması gerekmektedir. Uygulamamızda 1 yıllık süreye uyulmaktadır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Kişisel verileriniz prensip olarak yurt dışına aktarılmamaktadır. Ancak web sitemizden sosyal medya hesaplarına (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) yönlendiğinizde web sitemizden ayrılmış ve yurt dışından sunulan bu hesaplara geçiş yapmış olacağınız bilinmelidir.

  Web sitemiz yurtiçinden sunulduğundan bu kapsamda alınan verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Aynı şekilde web sitemizde yer alan randevu formunun düştüğü mail adresi yurtiçinden sunulması sebebiyle formda yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

  Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde bulunan Turhost (veri işleyen) sunucularında barındırılmaktadır.

  Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız

  KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;
  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

  Kişisel verinin konusu olan siz ilgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde

  Yukarda sunulan adrese ıslak imzalı olarak posta yolu ile, elden veya bizde kayıtlı olan e-posta hesabınızdan gönderebilirsiniz.

  Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Kimlik doğrulaması bizde bulunan bilginizle sınırlı olarak yapılacaktır. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; özel yetki içerir vekaletname ile başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için özel bir format olmamakla birlikte web sitemizde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz, talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır.

  Bizi takip edin:

  Güncel Yazılar

  Haberler